ראב"ע איוב פרק לה

[לה, ב]
הזאת חשבת למשפט אמרת -
יותר הוא צדקי מצדק אל.

[לה, ג]
מה יסכן לך -
כמו מה יועיל כמו: הוכח בדבר לא יסכון.

[לה, ה]
ושור -
ראה כמו: אשורנו.

מרוב עשוקים -
אמר אליהוא: עשה מה שתרצה ולא יועיל ולא יזיק למקום, רק המקום ישמע זעקת העשוקים מרוב כמו מגדולה, או כמשמעו והראשון יותר נכון, בעבור שיש אחר ישועו מזרוע רבים.

[לה, י]
נותן זמירות בלילה -
יש אומרים:

שעל המקום ידבר, כענין מוצאי בקר וערב תרנין.
וכעניין: כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים.

ורובי המפרשים אמרו:
שמלת לא תשמש עצמה ואחרת עמה, וכן הוא ולא אמר איה אלוה עושי ולא היה נותן זמירות בלילה.

[לה, יא]
מלפנו -
חסר אל"ף והוא מן: ואאלפך חכמה.

[לה, יב]
שם יצעקו -
ישוב על רבים העושקים, גם הם יביא המקום עליהם צרות ויצעקו ולא יענה, מפני גאון רעים אחרים.

[לה, יג]
אך שוא -
כי שוא לא ישמע אל, כי צעקתם היא שוא, כי המקום ישלם להם גמולם.

ישורנה -
דברת השוא.

[לה, יד]
לא תשורנו -
אע"פ שאין לך יכולת לראות המקום.

דין לפניו ותחולל לו -
כמו קוה.

ויש אומרים:
שהוא מן חיל והעניין סבול החיל בשבילו, כעניין: דום לה' והתחולל לו.

[לה, טו]
ועתה כי אין -
יש אומרים:
כי בפש לשון מנוח,ה והוא חסר נו"ן מן וינפש והעניין בשביל שאין לו דעת לאיוב, פקד אפו ולא ידע, כי מנוחת שכרו רבה.

ויש אומרים:
בעבור שלא התחוללת לו פקד אפו עליך.

ולא ידע בפש -
פירשו בו שהוא מלשון פרה ורבה פושו וסגו וכמוהו.

ויצאתם ופשתם והענין שהחריש ולא פקד אפו בדין, וכאילו לא ידע בריבוי דבריך.

הפרק הבא    הפרק הקודם