ראב"ע איוב פרק מא

[מא, א]
הן תוחלתו נכזבה -
כי ממראיו לבדו יפול האדם.

יוטל -
מגזרת ויטילו את הכלים.

[מא, ב]
לא אכזר -
אין אכזר שיתעורר עמו.

[מא, ג]
מי הקדימני ואשלם -
הקדימני, כטעם שנים מכחישים זה את זה ואומרים: אם תנצחני אתן לך כך וכך.
וכן הקדימני כי אני אשלם אם ינצחני, כי כל שיש תחת השמים לי הוא.

[מא, ד]
לא אחריש בדיו -
לא אחריש לספר.

בדיו -
שב אל המקדים כמו בדיך ואם ינצחני, לא אחריש לספר גבורתו.

וחין ערכו -
מגזרת מצא חן.

ויש אומרים:
בדיו שב אל לויתן, מגזרת בתים לבדים, והראשון קרוב אלי.

[מא, ה]
מי גלה פני לבושו -
שידע מקומו, כי הים הוא מלבוש לו, מי יכפול רסנו להוציאו ממקומו, כאשר עושים לבהמות.

[מא, ו]
דלתי פניו -
פיו.

[מא, ז]
אפיקי -
חזקים הם שניו כמגינים.

ויש אומרים:
על קשקשותיו.

סגור חותם צר -
סגורים כחותם צר, שאין ריוח ביניהם.

[מ, י]
עטישותיו -
ידוע מדברי רבותינו ז"ל.

[מא, יא]
כידודי אש -
אין ריע לו, כמו: זיקות יתמלטו כה וכה.

[מא, יב]
כדוד -
סיר וכן או בדוד: ואגמון. אגם המים כאשר יתחמם האויר:

[מא, יג]
נפשו -
הרוח היוצא מאפו.

[מא, יד]
תדוץ -
אין ריע לו.
והטעם: אין דאבה לפניו רק עוז וגאוה.

[מא, טו]
מפלי בשרו -
מקומות השומן שהם תלוים על בשרו, והוא קרוב מגזרת: ומפל בר נשביר.

[מא, טז]
לבו יצוק -
כמו: ויצקת לו.
כמו אבן,
תקיף.

כפלח תחתית -
כפלח הריחיים התחתונה, שהיא תקיפה.

[מא, יז]
משתו -
חסר אל"ף, כאשר יתנשא בים ויראה יפחדו ממנו הגבורים ומהשברים שיניע בים, יתחטאו הנמצאים.
ואם אדם ישיגהו בחרב לא תקום עליו.
והטעם: לא תעמוד.

[מא, יח]
חנית מסע -
שמנהג האדם להסיע חנית עמו כשאול.

ושריה -
מין ממיני הנשק.

ודעת רבים:
כמו שריון והוא רחוק בעיני.
והטעם: כי שריון לא יעמוד ויקום עמו.

[מא, יט]
רקבון -
כמו רקב.

[מא, כ]
בן קשת -
הוא החץ.

[מא, כא]
תותח -
אין ריע לו, והטעם: כמו נשק.

לרעש כידון -
כי מנהג האוחז אותו להרעישנו.

[מא, כב]
חדודי חרש -
הטעם תחתיו חרשים חדים ולא ירגיש בהם.

ירפד -
יפרוש, כמו: רפידתו זהב והעניין יציע.

חרוץ -
דבר כרות כמו אם חרוצים ימיו והטעם כפול.

עלי טיט -
שיש תחת התהום.

[מא, כג]
ים ישים כמרקחה -
שירתיח בחזקה.

[מא, כד]
אחריו יאיר נתיב -
יעשה נתיב בים אחריו והוא מאיר, והטעם שהוא נראה: יחשוב תהום לשיבה, כי השיער לבן והטעם כפול.

[מא, כה]
אין על עפר משלו -
והטעם: כי הנה יש לו ממשלה בים ולא ביבשה.

העשו -
גבורי עולם כמהו בעולם שלא יחת.

ויש אומרים:
כי הוא חסר, כי השם עשהו שלא יחת:

[מא, כו]
את כל גבוה יראה -
מרוב ארכו כאשר יגביה ראשו על המים.

בני שחץ -
מלה מפורדת והפירוש: כל נולד במים.

הפרק הבא    הפרק הקודם