ראב"ע איוב פרק ט

[ט, א]
ויען איוב

[ט, ב]
אמנם ידעתי כי כן -

[ט, ד]
מי הקשה אליו -
לבו.

וישלם -
והיה שלם.

[ט, ז]
לחרס -
לשמש, כמו: בטרם יבא החרסה.

יחתום -
יעלים.

[ט, ט]
עש -
הם שבעה כוכבים: כסיל וכימה. שני כוכבים גדולים האחד בפאת שמאל מגלגל הנוטה והשני בפאת נגב, ועש בפאת צפון הגלגל הגדול.

וחדרי תימן -
הם הכוכבים שהם בפאת נגב הגלגל הגדול ובעבור היות היישוב בפאת שמאל ולא יראו אותם הכוכבים, על כן קראם חדרי כאלו הם במקום נחבא.

[ט, יא]
ויחלוף -
יהלוך.
וכן: חלף הלך לו.

[ט, יב]
הן יחתוף -
ישחית, כמו כחתף תארוב:

[ט, יג]
עוזרי רהב -
אנשי הממשלה.

[ט, יז]
ישופני -
כמו: ישופך ראש.

[ט, יט]
מי יועידני -
כמו: מי כמוני ומי יועידני:

[ט, כא]
לא אדע נפשי -
בתימה, או לא אדע רע לנפשי.

[ט, כג]
למסת נקיים ילעג -
הלועג, והפך הדבר כי יתן המקום הארץ ביד הרשע שיכסה פני שופטיה, וענינו כמו: ופני המן חפו, שלא יוכלו לשאת פנים.

[ט, כד]
מי הוא -
יכזיבני.

[ט, כו]
אבה -
יש אומרים:

שם מקום, או שם נהר שוטף.

ויש אומרים:
פירות, כמו: ואנביה שגיא והראשון נכון.

יטוש -
אין לו ריע במקרא ופירושו: יעוף, לפי העניין:

[ט, כז]
אעזבה פני -
כעסי כמו ופניה לא היו לה עוד.

ואבליגה -
ואתחזק כמו: המבליג שוד.

[ט, כח]
עצבותי -
מן בעצבון.

[ט, לא]
ותעבוני שלמותי -
רבים פירשו בו, מפאת החבורות והשחין.
והנכון בעיני: שהוא דרך משל, כי שלמותי היו מתעבות אותי ומרשיעות והוא כנגד אם התרחצתי במי שלג.

[ט, לה]
כי לא כן אנכי עמדי -
אינני עם נפשי כמו שחשבתם.

הפרק הבא    הפרק הקודם