ראב"ע משלי פרק ד

[ד, א]
שמעו בנים -
אחר שהזהיר בנו הוכיח בנים אחרים, שישמעו מוסר אביהם אף על פי שהם רכים לאביהם נחשב כמוני.

[ד, ו]
אל תעזבה -
החכמה, כי היא תשמרך מצרה.

[ד, ז]
ראשית חכמה קנה חכמה -
במקצת הונך ואם לא תוכל לדעתה, תן כל הונך.

[ד, ח]
סלסלה -
הגביהה ורוממה מן סולו לרוכב,

תכבדך -
תשימך במעלת הכבוד.

כי תחבקנה -
ללמוד אותה תמיד.

[ד, ט]
תמגנך -
מן: מגן צריך.

[ד, יא]
בדרך חכמה -
בעבור דרך חכמה שתלמדה.

[ד, יב]
בלכתך -
כאשר תלך בדרך החכמה.

[ד, יג]
נצרה -
ראוי להיות בפתח והה"א כנוי לחכמה, הנזכרת למעלה בדרך החכמה.
והטעם: החזק במוסר שיסרתיך ללכת בה.

[ד, טו]
פרעהו -
מן ותפרעו כל עצתי מן למפרע:

שטה -
סור.

[ד, יח]
ואורח צדיקים -
חסר.
והנכון: אור אורח צדיקים.

[ד, כ]
בני -
לדברי:

[ד, כג]
מכל משמר -
הם מצות לא תעשה, שהאדם ראוי לישמר מהם

פרוש אחר:
יותר מכל משמר נצור לבך מלהרהר רע.

כי ממנו תוצאות חיים -
והוא כמלך בגוף.

[ד, כה]
יישירו -
יבחרו הדרך הישרה.

[ד, כו]
פלס -
במאזני המחשבה וראה אי זה דרך טוב.

וכל דרכיך יכונו -
כאשר תפלסם.

[ד, כז]
אל תט -
מהמעגל אשר תבחר.

הסר רגליך מרע -
מדרך רע שלא תבחר בו.

הפרק הבא    הפרק הקודם