ראב"ע עזרא פרק י

[י, א]
בכה -
על משקל מים מגבה.

[י, ב]
יש מקוה -
חסר ה"א התימה מן: קויתי ה' קותה נפשי.

[י, ג]
ועתה והנולד מהם
-
כמו מהן.

בעצת אדני -
לקרב אל קהל ה' או להרחיק ולא מצאנו שהקריבו אחד מהם ואולי הוציאום שלא היו גיורות כרות המואביה.

וחכמינו ז"ל אמרו:
בנו הוא לכל דבר חוץ מן הנולד מן השפחה ומן הכותית והוציאו האמות והבנים.
והחרדים במצות אלהינו -
לבלתי התחתן בם יוציאו נשותיהם.

וכתורה יעשה -
למי שאינו חרד כי נכריחנו להוציא.

[י, ט]
ומהגשמים -
ומרוב הגשמים מרעידים.

[י, יג]
והמלאכה -
מלאכת הבדל מן הנשים.

[י, יד]
ההושיב -
הה"א לידיעה והיא הנכנסת על העוברים והוא כטעם אשר.

עד לדבר הזה -
כמו עד זה מדבר, ופירש: עוד יעמדו השרים בעבור הענין הזה.

[י, טז]
ויבדלו עזרא הכהן אנשים -
חסר וי"ו והטעם ואנשים.

לדריוש -
מלה זרה בעבור היו"ד והוא בן ארבע אותיות ומבנין הכבד הדגוש, ובא בחולם על דרך יסור יסרני, קוה קויתי, ויברך ברוך והטעם לדרוש.

[י, יז]
ויכלו בכל -
הבי"ת במקום שנים והם ויכלו בכל באנשים הושיבו.

[י, יט]
ויתנו ידם -
רמז לתקיעת יד בשבועה או נתינת היד כאדם שמוסר עצמו לאחר לעשות רצונו ושאלתו, וכן נתנו יד מסרנו עצמנו להם.

ואשמים -
תואר השם, ופירש: ונתנו יד האשמים להקריב איל צאן ואנחנו לא מצאנו עונש אשם לבועל עכו"ם, ואולי עצת הראשים היה לעשות כן.

[י, מד]
ויש מהם נשים -
טעמו: ויש מקצת מאלה שהיו להם נשים וכבר שמו בנים והטעם הולידו מהם בנים, או וישימו בנים לפי ראשי האבות להתיעץ מה יעשה להם, או יגרשום או אם יקריבום.

הפרק הבא    הפרק הקודם