ראב"ע עזרא פרק ה

[ה, ג]
ואושרנא -
מן אדלג שור והאל"ף נוסף כאל"ף אזרוע.

בה זמנא, לבנא -
פי' להבנות.

ואושרנא -
כטעם שורא.

[ה, ד]
כנמא אמרנא להום -
הם דברי הבונים, או דברי הסופרים לשואלים להם מן שם לכום טעם ופירש: כאשר נאמר בספר, כן אמרנו להם מי הם האנשים הבונים.

[ה, ה]
ועין אלההום -
הכתוב יספר כי השם עזרם ולא בטלו המו והה"א אחרונה במלת אלההום מן להום, ובספרי יאמר אלהא דלהום.

יהך -
ילך תרגום אם תלכו עמי בקרי.

[ה, ח]
אבן גלל -
שצריכה לגלגל אותה מרוב כבדותה.

ואע מתשם בכותליא -
עצי ארזים שהם חזקים ולא ירקבו היו משימים בקירות להיות הבנין חזק.

אספרנא -
פירוש מהרה.

[ה, ט]
למבניה -
פירוש לבנות.

[ה, יא]
ומלך לישראל רב -
הוא שלמה.

[ה, יב]
סתריה -
ענין הרס.

ובלשון חכמינו ז"ל:
שדבריו סותרין דברי תורה.
[ה, טו]
ואמר, אל מאניא -
כמו אלה.

שא אזל אחת המו -
קח לך הורד אותם או הנח אותם והוא הנכון.

ושא –

מן: וישאו להם נשים, שפירושו ויקחו.

הפרק הבא    הפרק הקודם