ראב"ע עזרא פרק ו

[ו, א]
מהחתין -
מורידין.

[ו, ב]
באחמתא -
יש אומרים:

שהוא מן חמת מים, או הוא שם כלי, יגנזו בו כתבי הזכרונות.

בבירתא -
הוא ארמון תרגום בארמנותינו בברניתנא.

[ו, ג]
ואושוהי מסובלין -
כענין אבן גלל והפירוש יסודותיו סובלים באבני סבל.

רומיה אמין שתין -
יותר גבוה מבנין שלמה ראשון, כי גבהו היה שלשים אמה קומתו.

וכן פתיה אמין שתין –
להיות הגובה והרחב שוה והאורך לא זכר, כי היה כמדה הראשונה.

[ו, ד]
נדבכין -
פירש טירות ותרגום מתחת לטירות מלרע לנדבכיא וזה דומה לבנין ראשון, כאמרו שלשה טורי גזית וטור כרותות ארזים.

ונפקתא -
הוצאה.

[ו, ה]
ואף, יהתיבון -
ישיבון המשיבין.

ויהך -
וילך כל כלי להיכלא והמלה מיוחדת מן הרבים, כדרך כי יתן מים.

ותחת -
כנגד ששבצר ידבר באגרת והטעם ותורד או תנוח אתה ששבצר בבית אלהא, למ"ד לעבידת עומד במקום שנים, וכן הוא לפחת יהודאי.

[ו, ח]
אילך -
כמו אלין והם שתי לשונות, זה אומר בכה וזה אומר בכה.

[ו, ט]
ומה חשחן -
מה שצריכין וכן חשחות צורך.

[ו, יא]
יתנסח -
יהרס כמו יסח ה' יהרוס, וכן משמרת הבית מסח שצוה שישמרו משמרת הבית מקום ההרס, שלא יכנס אדם משם.

וזקיף -
רמז לקירות ולעמודים העומדים וחבירו זוקף כפופים וטעמו נושא, או מעמיד וכן תרגום וישא עיניו ופירושו והעומד יהרס על העץ.

נולו -
מטונף כענין וישימוה למוצאות.

ובלשון חכמינו ז"ל:
מנולתא.
[ו, יג]
כנמא אספרנא -
כבר פירשנום.

[ו, יד]
ודריוש -
הוא הזקן המדי וארתחששתא הוא אחשורוש למלכות דריוש הוא בן אחשורוש.

[ו, יח]
בפלוגתהון -
במחלקת הון.

[ו, כא]
וכל הנבדל -
הם הגרים שנבדלו מטומאת גויי הארץ והתחברו אליהם לדרוש ה' כמותם, או הנבדל מישראל שנבדל מטומאת גויי הארצות.

[ו, כב]
ויעשו, מלך אשור -
הוא ארתחששתא והזכיר אשור ולא פרס, כי מלכי אשור החריבו ארץ ישראל ועתה הסב לבו ממחשבתו הרעה לטובה וזה טעם לחזק ידיהם.


הפרק הבא    הפרק הקודם