ראב"ע עזרא פרק ט

[ט, א]
העם ישראל -
חסר הנסמך והנכון העם עם ישראל.

רבו למעלה -
רבב ורבה ענין אחד להם.

[ט, ז]
נתנו -
דגש הנו"ן לצורך נו"ן השרש.

[ט, ח]
תחנה -
כטעם חנינה שחנן עלינו.

בעבדותינו -
פירש: כי עבדים אנחנו.

[ט, ט]
גדר -
לבלתי נהיה למרמס.

[ט, יא]
ארץ נדה -
ענין ריחוק כתרגומו ומשקלו גזה.

[ט, יג]
ואחרי כל הבא עלינו -
רמז לגלות.

חשכת למטה מעונינו -
כאילו מנעת וחשכת מכתוב מקצת עונינו בספר זכרון והנחתם למטה לארץ, כטעם: ותשליך במצולות ים כל חטאתם.

כי אין לעמוד -
פירש: אין לנו ראוי לעמוד לפניך באשמתינו זאת.

הפרק הבא    הפרק הקודם