ראב"ע פינחס פרק כט

[כט, א]
יום תרועה -
מצוה להריע כי אילו היה זה הדיבור על עולת היום, למה לא הזכיר בשאר המועדים?
ועוד: כי כל העולות צוה לתקוע ולא להריע.

[כט, ח]
פר בן בקר אחד -
של צבור, וכן איל אחד ואינם פר כהן גדול והאיל שלו.
ולפי דעתי: כי האיל הנזכר בפרשת אחרי מות שלקח מן העם איננו זה כי על אילו ואיל העם נאמר: ועשה את עולתו ואת עולת העם והעד, שיש תוספת שבעת כבשים גם זה שעיר עזים אחד לחטאת איננו משעיר הגורלות, על כן כתוב: מלבד חטאת הכפורים, הנכתבת בפרשת אחרי מות.

[כט, לה]
עצרת -
פרשתיו.

[כט, לט]
ולמנחותיכם ולנסכיכם -
לכל עולה ועולה כמשפטה.

חסלת פרשת פינחס


הפרק הבא    הפרק הקודם