ראב"ע לפרשת מסעי

ראב"ע מסעי פרק לג

[לג, א]
אלה מסעי -
כאשר חנו בני ישראל בערבות מואב וישבו שם חדשים, עד שבנו הערים הנזכרים ולא זזו משם, כי אם אחרי מות אהרן, כתב משה כל המסעים.

לג, ב]
את מוצאיהם -
איך יצאו ממקום למקום, על כן אחריו למסעיהם.

על פי ה' -
דבק עם למסעיהם.

[לג, ג]
ממחרת הפסח -
פירשתיו, וכן: ביד רמה.

[לג, ד]
ובאלהיהם עשה ה' שפטים -
כמו ראש דגון, כי כן אמר השם למשה:

[לג, ז]
וישב -
רמז לענן, או לישראל:

[לג, ח]
פני החירות -
ופי החירות מקום אחד הוא, והפה בפנים.

דרך שלשת ימים -
פירשתיו.

[לג, טז]
קברות התאוה -
הוא בקדש ברנע, כאשר פירשתי:

[לג, לז]
ויסעו מקדש -
שם עיר.

[לג, מ]
וטעם וישמע הכנעני
כי נלחם עם ישראל בהיותם בהר ההר.

[לג, מב]
צלמונה ופונון -
פירשתים.

[לג, מו]
בעלמון דבלתימה -
שם כלל למסעים רבים כאשר פירשתי בפרשת זאת חקת התורה.

[לג, מט]
מבית הישימת -
הוא הגיא הנשקף על פני הישימון, אז צוה השם להזהיר ישראל כי הם קרובים לעבור.

[לג, נב]
משכיתם -
כמו: אבן משכית.

במותם -
מקומות גבוהים כמו במותי ארץ.

[לג, נד]
והתנחלתם -
כמו: והתאויתם והפעול הארץ.

וטעם להזכיר לרב תרבו
לדבק אחריו ואם לא תורישו:

[לג, נה]
לשכים -
קוצים חדים מגזרת הסר מסוכתו.
הנני סך את דרכך בסירים.

ולצנינם -
פירושו: לפי מקומו כמו ולשוטט בצדיכם, שהם מכות בשוט או קוצים חדים, כמו: צנים פחים.
והנה עוד פירש להם גבול נחלתם, שהם חייבים להוריש משם יושב הארץ.


הפרק הבא    הפרק הקודם