ראב"ע מסעי פרק לד

[לד, ב]
אל הארץ כנען -
כמו והנבואה עודד הנביא הנבואה נבואת עודד הנביא.

והטעם אל הארץ
ארץ כנען.

[לד, ג]
על ידי אדום -
מקום כמו: על יד הירדן.

[לד, ה]
נחלה מצרים -
אל נחל מצרים, ואיננו היאור.

[לד, ו]
הים הגדול -
הספרדי והטעם גבול מערב נחלתכם והיה הים הגדול, והוא הגבול בעצמו.

[לד, י]
ואל"ף והתאויתם
תחת וי"ו והתוית תיו ואם הם שני בנינים.

והתאויתם

כמו: עד תאות גבעות עולם:

[לד, יא]
ומחה -
כאשר אמרו קדמונינו תבירתא, מגזרת: ימחאו כף.

[לד, טו]
שני המטות -
פעם שנית לבאר מקום נחלתם.

[לד, יז]
ינחלו -
פעל יוצא לשנים פעולים.
וכן ונחלתנו על דעת המדקדקים.

אלעזר -
ראשונה, כי על פיו יצא יהושע גם הוא בן אהרן. ולא הזכיר נשיא לבני ראובן וגד כי כבר לקחו חלקם והמפרשים אמרו: כי החל מיהודה כאשר יצא הגורל בתחלה, רק יש טענה גדולה עליהם, אף על פי שהפירוש נכון יהיה נראה לפי דעתינו.

[לד, כח]
פדהאל -
אם נעלם הה"א הם שתי מלות שוות בטעם, כי הה"א איננה מהאותיות המשך.


הפרק הבא    הפרק הקודם