ראב"ע מסעי פרק לה

[לה, ב]
ומגרש -
ידוע.

[לה, י]
ארצה כנען -
ידוע גם זאת הפרשה דבקה.

[לה, יא]
והקריתם -
מגזרת קריה.

[לה, טו]
לבני ישראל -
איננו דבק עם הפסוק הראשון, כי בפסוק הראשון אמר, כי אלה הערים תהיינה ערי מקלט ולא אמר מקלט למי, אחר כן באר כי לבני ישראל ולגר הגר בתוכם תהיינה שש הערים האלה מקלט.

[לה, יט]
בפגעו בו -
בשבר הפ"ה ,כמו: בשברי לכם, כי שמות הפועלים ישתנו:

[לה, כ]
יהדפנו -
ממקום גבוה.

או השליך עליו -
כמו קיר נטוי או כלי שימות בו.

בצדיה -
פירשתיו.

[לה, כב]
בפתע -
כמו פתאום.

[לה, כג]
בלא ראות -
שם הפועל.

ולא אויב לו -
ולא מתכוין לבקש רעתו:

[לה, כה]
עד מות -
יש אומר:

עד מות - עד חפוש, וכמוהו: תמות חכמה ולא אמרו כלום, כי עמכם תמות חכמה, הוא כמשמעו.
וגם כן, עד מות הכהן הגדול –
כי הוא יכפר בעד ישראל וזה המאורע אירע בימיו.

[לה, כו]
את גבול -
מן גבול כמו: כצאתי את העיר.

[לה, כז]
דם -
פירשתיו.

[לה, לג]
יחניף -
עשות רע בסתר.

שופכו -
פועל, כמו: ובא גואלו.

[לה, לד]
ולא תטמא -
החנופה את הארץ, או הוא ציווי, בעבור כי אני שוכן בתוכה, ולא לכבוד הארץ, רק לכבוד בני ישראל על כן אמר: שוכן בתוך בני ישראל.


הפרק הבא    הפרק הקודם