ראב"ע בהעלותך פרק ט

[ט, ו]
ויהי אנשים -
לא יתכן שיהיה מחנה ישראל גדול ושלא ימותו שם מתים בכל יום.

[ט, ז]
למה נגרע -
מבנין נפעל.

[ט, ח]
עמדו -
פתח אהל מועד.

[ט, י]
או בדרך רחוקה -
אין לחפש, כי כבר העתיקי חז"ל כמה היא הרחוקה.

לכם -
לטמא נפש.

או לדורותיכם -
בטמא נפש ודרך רחוקה.

[ט, יג]
ובדרך לא היה -
או בדרך.
וכן ומכה אביו ואמו.

חטאו ישא -
הוא בעצמו.

[ט, יד]
וכי יגור אתכם גר -
גם הוא יעשה פסח שני כמשפט.

ויש אומרים:
כי הטעם על פסח ראשון.

[ט, טו]
וביום הקים את המשכן -
החל לספור מסעי ישראל הוצרך להזכיר הענן שחנה על המשכן, כי בחנותו יחנו ובנסעם יסעו.

לאהל העדות -
על אהל, ורבים כן:

[ט, יח]
על פי ה' יסעו -
הטעם ידוע, כי הענן השם יניחנו ויסענו.

[ט, יט]
ובהאריך -
ואם היה מאריך והנה דרך כלל ואחר כן אמר: ימים מספר יסעו או יחנו על פי ה'.

[ט, כא]
או יומם ולילה -
הנה פעמים יסעו בלילה.

ויש אומרים:
כי פירושו יומם ולילה כמשמעו והוא הנכון בעיני, והעד: או יומם:

[ט, כב]
או ימים -
שנה תמימה.

[ט, כג]
על פי ה' יחנו -
באחרונה כל ימי שבתם במדבר.


הפרק הבא    הפרק הקודם