ראב"ע שופטים פרק יט

[יט, ג]
תכין לך הדרך -
להיות הערים במקום שיהא דרכו מוכנת ומיושבת.

ושלשת -
תחלק הארץ לשלש, או תשים בשלישית הארץ.

[יט, ד]
את רעהו -
עם, וכן רבים.

[יט, ה]
ונדחה -
מבנין נפעל, והקל: נדחי ישראל יכנס.

בגרזן -
ברזל שיכרתו בו העץ מגזרת נגזרתי.

ונשל הברזל -
כמו ונסע מגזרת כי ישל זיתך, רק זה נשל פעל עומד ונשל גוים רבים יוצא.
וכן: קול גדול ולא יסף, עם יסף ה' יגון, על דעת מדקדק גדול, כי על דעתי שניהם יוצאים.

[יט, ו]
והכהו נפש -
דרך קצרה והכהו מכת נפש, במקום שתצא נפשו.

[יט, ח]
ואם ירחיב ה' אלהיך -
אם ישמרו כל התורה, על כן כתוב כי תשמור את כל המצוה הזאת והיא שלש ערים.

[יט, ט]
וללכת בדרכיו כל הימים -
בלי הפסק ביניהם.

[יט, יד]
לא תסיג גבול רעך -
תסיג ידוע.
וכן: אל תסיג גבול עולם והוא קרוב מהשחית.

ראשונים -
שחלקו הארץ, ונסמכה פרשה זו כי הסגת גבול מביא לידי ריב ומכות ורציחה, על כן כתיב אחרי זאת נפש בנפש עין בעין שן בשן והטוען כי חברו הסיג גבולו יביא עדים.

[יט, טו]
על כן לא יקום עד אחד
בין לרוצח בין למכה בין למסיג בין לכל דבר, רק ע"פ שני עדים דרך קצרה, כי במקום אחר: על פי שנים עדים.

[יט, טז]
לענות בו סרה -
כמו ע"ג:

[יט, יח]
ענה -
כמו העיד גם כן במכות ובעונש.

[יט, כא]
והטעם לא תחוס עינך. על עד שקר.


הפרק הבא    הפרק הקודם