ראב"ע לפרשת כי תבוא

ראב"ע כי תבוא פרק כו

[כו, א]
והיה כי תבא -
בעבור שכתוב בהניח ה' אמר השם כי יש מצות הן קודם בהניח ה', רק כאשר תבוא והם: הבכורים,
והמעשר,
וכתיבת התורה על האבנים,
ובנות מזבח,
והברכה והקללה על שני ההרים.

[כו, ב]
בטנא -
כדמות סל, וחברו טנאך וזאת המצוה על הקרובים, אל מקום המקדש.

[כו, ג]
וטעם בימים ההם - שזה חיוב כל זמן ששם כהן גדול.

הגדתי -
הטעם כדי שישמעו הקטנים, או הוא כדמות הודיה שהשם השלים שבועתו והעד הפרי.

וענית -
יתכן
שישאלו הכהנים לאמר מה זה שהבאת?
על כן: וענית או כדמות תחלה, וכן: ויען איוב הראשון.

אובד אבי -
מלת אובד מהפעלים שאינם יוצאים ואילו היה ארמי על לבן היה הכתוב אומר: מאביד או מאבד.
ועוד: מה טעם לאמר לבן בקש להאביד אבי וירד מצרימה ולבן לא סבב לרדת אל מצרים, והקרוב: שארמי הוא יעקב, כאלו אמר הכתוב: כאשר היה אבי בארם היה אובד.
והטעם: עני בלא ממון.
וכן: תנו שכר לאובד והעד: ישתה וישכח רישו.
והנה הוא ארמי אובד היה אבי.
והטעם: כי לא ירשתי הארץ מאבי כי עני היה כאשר בא אל ארם, גם גר היה במצרים והוא היה במתי מעט, ואחר כן שב לגוי גדול ואתה ה' הוצאתנו מעבדות ותתן לנו ארץ טובה.
ואל יטעון טוען: איך יקרא יעקב ארמי?
והנה כמוהו יתרא הישמעאלי והוא ישראלי, כי כן כתוב.

במתי -
סמוך כי לא נמצא לשון יחיד. ומתים לשון רבים.

ורבי יונה דקדק אותה כולה, באר היטב בערך מתה.

[כו, ז]
ענינו -
בחסרון עושר.

עמלנו -
בבנין.

לחצנו -
כטעם: אצים לאמר כלו מעשיכם:

[כו, יא]
וטעם אתה והלוי והגר
שאתה חייב לשמחם בפרי אדמתך.

[כו, יב]
לעשר -
מהבנין הכבד הנוסף ואין ריע לו.

שנת המעשר -
זהו מעשר עני.

ללוי לגר ליתום ולאלמנה -
לאשר תרצה מהם.

[כו, יג]
בערתי הקדש -
שהוא המעשר. וגם שלא הפקדתיו, רק נתתיו לאשר אני חייב לתת לו.

לא עברתי -
בזדון.

ולא שכחתי -
שלא הוצאתי המעשר, או פירושו על שני המעשרים.

כו, יד]
לא אכלתי באוני -
כמו: בן אוני,
ולחם אונים
.
והטעם: רמזתי על לשון הקודש.

וטעם אוני –
כמו אבלי, כי אם הייתי אבל, לא אכלתי (קודם) [ס"א קודש] המעשר.

ולא בערתי ממנו -
הטעם: השחתי מהקדש.

בטמא -
בדבר טמא.

למת -
לצרכי מת.

ויש אומרים:
לעבודת כוכבים.
והטעם באלה הדברים, כי אסור הוא שיוציא מהדגן לשום דבר, עד תת המעשר שהוא קדש, כי אם יתן מהמותר הוא דרך בזיון. ואף כי אם נתן בטמא וכאשר נשמרתי אני ושמרתי הדגן בעבור להוציא הקדש, כן ישמור אלהינו ארצנו וזה טעם ואת האדמה.

[כו, טו]
וטעם ארץ זבת חלב ודבש
להיותה כן תמיד.

[כו, טז]
היום הזה -
אלה דברי משה.

ושמרת -
בלבך.

ועשית אותם -
בארץ.

[כו, יז]
האמרת -
מלשון גדולה.
וקרוב מגזרת: בראש אמיר.

ויאמר רבי יהודה הלוי הספרדי נ"ע:
כי המלה מגזרת ויאמר והטעם כי עשית הישר עד שיאמר שהוא יהיה אלהיך, גם הוא עושה לך עד שאמרת, שתהיה לו לעם סגולה.
ויפה פירש והנה תהיה מלת האמרת פעל יוצא לשנים פעולים.

[כו, יט]
ולתתך עליון -
זה הוא שכר האמירה.


הפרק הבא    הפרק הקודם