פרק יא
פרק יא, א
ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. נראין הדברים שכל מעשה הפלגה הוא על דרך שאמרו רבותינו ז”ל (סנהדרין עא)
כנוס לרשעים רע להם ורע לעולם, פזור לרשעים טוב להם וטוב לעולם. ובצדיקים הכל בהפך זה.
לפי שהרשעים על ידי כנוסם יחשבו ביניהם עצות רעות על אחרים, נוסף על זה ימשכו ביניהם דברי ריבות ומחלוקות ושנאות, וזאת תורת הקנאות המצויות בין הכתות אשר כל מעשיהם לא לשם שמים, כי אם כדי לעשות להם שם בארץ. ועיקר הסיבה לזה שיש לכל אחד מהם תכלית חיצוני, חלק לבם זה מזה, כי זה יתאוה לעושר וכבוד, וזה לרוב מאכל, וזה לרוב משגל, וזה יאמר נעשה לנו שם ורוצה להיות גבוה מעל גבוה, ומתוך כך המריבה ממשמשת ובאה הן מן הצד שאין להם תכלית אחד. כי הדרכים רעים הם רבים, והדרך הטוב אינו כי אם אחד, הן מצד שכל אחד יש לו חפץ ורצון להיות במעלה ויתר שאת על זולתו, ומדה זו הלא היא ברבת בני עמינו. על כן פיזור כיתות אלו טוב מהקבוץ כמו שכתוב (תהלים צב י) יתפרדו כל פועלי און, אין טוב כי אם ליתן ריוח בין הדבקים, וכמו שכתוב (שם נה י) בלע ה' פלג לשונם כי ראיתי חמס וריב בעיר.

אבל הצדיקים כנוסם טוב כי התכלית מאחדם, כי אין להם כי אם תכלית אחד, והיו לאחדים על ידו כמו שכתוב (שם קיט קסה) שלום רב לאוהבי תורתיך. אבל לא לאוהבים התכלית החיצונה בעצם וראשונה. וזה טעם הפלגה, כי מתחלה היו כולם שפה אחת ודברים אחדים והיה שלום ביניהם, וחששו המה פן ע"י שיתרבו בארץ יתפזרו, כי לא תשא אותם הארץ לשבת יחדיו במקום אחד, ויבאו לידי מלחמות כי תמיד מלחמה מצויה בין יושבי מדינה זו ליושבי מדינה אחרת. על כן אמרו הנה עכשיו אנחנו עם אחד שפה אחת ויש לחוש פן נפוץ בהכרח איש מעל רעהו ותפסק האחוה מבינינו, לפיכך נבנה מגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם, כי בנוהג שבעולם שכל אדם יש לו חשק ורצון לבא לדור בעיר גדולה מקום קבוץ אנשים רבים, ואז נהיה לעם אחד ולא נפוץ איש מעל אחיו. ובאמת אילו לא היו אומרים ונעשה לנו שם, הטיבו את אשר דברו, והיו באים עד תכלית השלום מצד מגדל זה. אמנם באמרם ונעשה לנו שם, גלו כל מזימות לבבם כי כוונתם שיצא שמם בעולם, ויקראו בשמותם עלי אדמות אנשי המעלה, והיה גלוי לפני השם יתברך שעל ידי שהם מבקשים לקנות שם בעולם יבואו אל ההפך אשר חשבו.

לפיכך ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת וגו', יאמר ה' כי במזימות זו אשר חשבו המה טועים בעצמם, ויפלו ברשת הדבר אשר המה בורחים ממנו. כי המה חושבים שעל ידי שיתפזרו יתחלקו לאומות רבות ויפסק חוט השלום כי יבאו לידי מלחמות רבות, וע"י שידורו במקום אחד יהיו לעם אחד ויהיה השלום מתווך ביניהם. הניחא אם לא היו אומרים ונעשה לנו שם. אמנם באמרם דבר זה, ירד ה' לסוף דעתם כי יהיה הכל בהפך ממה שחשבו, ואדרבה ישנו עם אחד ואימתי כשהוא מפוזר ומפורד, שאין לשום אחד עסק עם חבירו אז יהיה לעם אחד. אבל אם יתקבצו כולם למקום אחד לברוח מן המלחמה של אומה באומה, אז יפלו במלחמה גדולה מזו, והוא מלחמה פנימית חרב איש ברעהו, כי כנוס לרשעים רע להם. ומאחר שאמרו ונעשה לנו שם, אם כן כל אחד ירצה להשתרר על חבירו ולהיות גבוה ממנו, כי זה מצוי בין הכיתות העושים כל מעשיהם למען ספר שמם, על כן טוב לפזרם ולמונעם מבנין זה. זהו שנאמר ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם כי עכשיו אחר שהמה מפוזרים קצת, אז הם עם אחד ושפה אחת, כי כל אחד אמר הן על מה שיאמר חבירו הן, ולאו על מה שיאמר חבירו לאו, שאין כל כך קנאה ותחרות ביניהם, אחר שלא רדפו עדיין אחר קניית השם.
וזה החלם לעשות - זה המגדל יהיה התחלה אל הדבר אשר מה חושבים להמלט ממנו ויהיה הפך כוונתם, ויהיה התחלה שיעשו מה שלא עשו לפני זה, כי קודם זה היה שלום ביניהם, ועכשיו יהיה יד איש ברעהו מצד המנוים והשררות, אשר כל יושבי עיר גדולה צריכין להם, כי זולתם איש את רעהו חיים בלעו. ומאחר שרצונם לעשות להם שם, אם כן כל אחד ירצה להיות מושל ושר בעיר גדולה זו, כדי שיצא שמו בכל העולם, ועל ידי זה יתרבו ביניהם דברי ריבות כאמור.

ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אין פירושו בלשון תמיהה אלא באמת אמר כן. יען כי המה חשבו לעשות מעמד קיום אל השלום, גם אני חושב כן. אמנם בסבה הפכית ממה שחשבו, המה חשבו להעמיד השלום ע"י כנוסם, בחושבם כי כנוסם טוב להם, ואני רואה להעמיד השלום על ידי הפיזור, כי הפיזור טוב להם מן הקיבוץ. לפיכך הבה נרדה ונבלה שם שפתם, כי עי"ז יתפזרו בהכרח, ואז טוב להם ולכל העולם, כי לעולם אין שלום בין אנשים אשר כל מגמת פניהם לעשות להם שם בארץ, ובני עמינו יוכיח.

ורז"ל אמרו (תנחומא נח יח)
שאמרו לא כל הימנו שיבור לו העליונים כו'
הורו בזה עד היכן יגיע דעת אנשי השם, עד אשר אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, כי מתחלה לשונם תהלך בארץ לבקש לו גדולות, ואחר כך שתו גם בשמים פיהם לחלוק על מלכותו יתברך כביכול. ועתה בא וראה כמה פחותה מדה זו, הלא היא המחרבת שני בתי מקדשים ומסבבת איחור בנין הבית השלישי, עד אשר יסיר מתוכנו עליזי הגאוה וישאר עם עני ודל וחסו בשם ה' (צפניה ג יב).

פרק יא, לא
ואת שרי כלתו אשת אברם בנו. הוצרך לומר אשת אברם, אף על פי שכבר הזכיר כלתו, לפי שהוא נקרא אברם על שם שהיה אב לרם, רצה לומר ארם, או אברהם ע"ש אב המון גוים, והיא גם היא נקראת שרי על שם השררה, ובענין השררה ודאי אברהם העיקר, ושרה טפלה לו. על כן אמר שרי אשת אברם, כדרך שכל אשה טפלה לבעלה. כך בענין השררה היא טפלה לו. אבל בענין רוח הקודש אמרו רבותינו ז”ל (שמו"ר א א)
שאברהם היה טפל לשרה בנבואה, על כן כשקראה בשם יסכה המורה על שהיתה סוכה ברוח הקודש שעליה.
לא הזכיר שם אשת אברם. אף על פי שרש"י פירש יסכה לשון שררה מלשון נסיכי אדם (מיכה ה ד), מכל מקום גם סוכה ברוח הקודש במשמע.

הפרק הבא    הפרק הקודם