פרק יט
פרק יט, ט
האחד בא לגור וישפוט שפוט. הרי באותו יום מנוהו שופט עליהם, כמו שפירש רש"י ולמה התרעמו עליו?
והנכון הוא כפירוש המפרשים בכפל לשון, וישפוט שפוט שאתה רוצה לשפוט דבר שפוט כבר כי כבר שם שם לו חק ומשפט שאורח ברגליו לא יבא אל היכלו של שום אחד, ואיך אתה רוצה לשנות החק השפוט כבר, כי אדעתא דהכי לא קבלנוך לעשות חקים חדשים, ומה שתלו הדבר באחד בא לגור, כי אמרו שאין לך דין תושב אשר בידו לשנות החקים כפי צורך השעה, אלא גר אתה ואדעתא דהכי קבלנוך להתיישב עמנו, כדי שתסכים על כל החקים שלנו.

פרק יט, יד
ויהי כמצחק בעיני חתניו. לפי שאמר להם כי משחית ה' את העיר, הזכיר שם של רחמים, על כן היה כמצחק בעיניהם, כי אמרו וכי שם של רחמים ישחית ויחבל, אבל האמת כן הוא, כי רשעים מהפכים מדת רחמים למדת הדין.

פרק יט, יז
אל תביט אחריך. לפי שלוט ואשתו היו מצטערים על שלא הצילו גם את כל ממונם, לכך נאמר ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. מאחריה מבעי לה להביט ואם כדברי רז"ל (בראשית רבה נ ד)
שנעשית נציב מלח לפי שחטאה במלח שלא נתנה לעני.
קשה. למה נענשה דווקא בפעם הזאת.
אלא לפי שעכשיו נצטערה על איבוד ממונה, והביטה במה שיהיה אחרי מות בעלה זה הוא שאמר מאחריו, כי אמרה שבעלה לא ישאיר אחריו מאומה, ולא יהיה לה מקום לגבות כתובתה ממנו, על כן היתה הבטה זו לה למזכרת עון, כי מדת הדין קטרגה לאמר: לא די שלא עשתה מן ממונה צדקה, שנמשלה למלח, על דרך (כתובות סו) מלח ממון חסר. והיתה עיניה צרה גם באורחים, כי מצות אפה משמע הוא ולא היא. ואם כן חטא חטאה אשתו כי בתוך ההפכה הגדולה ההיא נצטערה על ממונה לא כדי לעשות בו צדקה, כי לאו בת הכי היתה, על כן נענשה ותהי נציב מלח. כי במלת ממון חסר חטאה, ובמלח נדונה. אבל ללוט אמר דרך מוסר: דייך שהצלת נפשך, ואל תחוש על אבידת הממון שתעזוב אחריך ליורשים, כי למה תביט אחריך במה שיהיה אחריך ותדאג על עולם שאינו שלך, כי סוף שתעזוב לאחרים חילך.
ובדרך זה נפרש בע"ה גם פסוק לא תפאר אחריך. (דברים כד כ) ואם עדיין תצטער, סוף סוף הרי בחייך מאין תאכל, המן הגורן או מן היקב, על זה נאמר המלט אצל אברהם היושב בהר, כי סופך כתחילתך, כמו שבתחלה מי גרם ללוט להיות לו צאן ובקר ואהלים ישיבתו עם אברהם גרמה לו, כך גם עתה המלט אליו, וקרב לגבי דהינא ואידהן.

הפרק הבא    הפרק הקודם