פרק לג
פרק לג ט
ויאמר עשו יש לי רב. משמע רב אבל לא כל, ויעקב אמר כי חנני אלהים וכי יש לי כל, לפי שהרשעים אף על פי שיש להם כל כסף וזהב שבעולם, מכל מקום נראה להם שעדיין הם חסרים, ויש להם רב אבל לא כל צרכם, לכך אמר עשו יש לי רב אבל לא כל כי עדיין חסרים המה, יש בידו מנה מתאוה למאתים. והצדיקים בהפך זה, כי אפילו אם יש מעט בידם הם מסתפקים בו ושמחים בחלקם, ונראה כאלו יש להם כל, כמו שכתוב (קהלת ה יח) גם כל האדם אשר נתן לו האלהים עושר ונכסים והשליטו לאכול ממנו וגו' זו מתת אלהים הוא, ואחר כך אמר איש אשר יתן לו האלהים עושר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשו מכל אשר יתאוה ולא ישליטנו האלהים לאכול ממנו וגו'.
וקשה למה הזכיר תחלה אשר נתן לו האלהים לשון עבר, ואחר כך אמר אשר יתן לו האלהים יתן להבא משמע,
אלא לפי שפסוק ראשון מדבר באיש צדיק, אשר לא יבקר בין רב למעט כי אפילו במועט שבידו דומה לו כאילו כבר נתן לו האלהים את כל, ואיש כזה שליט על ממונו לעשות בו כרצונו והשליטו האלהים וגו', אבל פסוק שני מדבר ברשע רע, שלעולם אין כל העולם שוה לו די ספוקו כי לעולם הוא מבקש שיתן לו ה' עוד להבא עושר ונכסים, ומבקש גם הכבוד המדומי המושג ע"י ריבוי העושר, משא"כ באיש טוב לפני האלהים אשר ימלט ובורח מן הכבוד על כן לא הזכיר הכבוד בראשון, ואחר כך הזכירו ברודפים אחר ריבוי הממון, אף על פי שבאמת אינו חסר לנפשו מכל אשר יתאווה ויש בידו די מחסורו, והוא על כל פנים יתאווה שיתן לו ה' עוד, זה האיש ודאי לא ישליטנו האלהים לאכול ממנו כי ממונו שליט עליו אל כל אשר יחפוץ יטנו, אבל הוא אינו שליט על ממונו ועינו צרה בשלו, ויש לו שר הממונה עליו ולא יניחו לנגוע בממונו ליקח ממנו ולהוציאו לצדקה או לצרכו. על כן נאמר בעשו יש לי רב, וביעקב יש לי כל, והזכיר לשון חנני כי הצדיקים לעולם אינן תולין במעשיהם הטובים, וחושבים שכל הניתן להם חסד אל כל היום הוא, הנותן להם על צד החנינה, אבל הרשעים על הרוב הוא שהמה חושבים את עצמם לצדיקים וחושבים שהכל ניתן להם על צד החיוב.

ובמדרש תנחומא (ויקרא יז)

א"ר יצחק רשעים אין להם טובה בעולם הזה, שנאמר וטוב לא יהיה לרשע (קהלת ח יג). מתיבין, והכתיב: כטוב לב המלך ביין?
אמר להו, בטוב לא נאמר אלא כטוב - טובה ואינה טובה, אבל בישראל כתיב (מלכים א' ח סו) וילכו לאהליהם שמחים וטובי לב על כל הטובה. עכ"ל.
וזה מסכים לדברינו שהרשעים בכל הטובות הגדולות שהם מקבלים נראה להם טובה ואינה טובה, כאילו הם חסרים עדיין, אבל בצדיקים כתיב על כל הטובה כי לעולם נראה להם שיש להם כל, על כן אמר יעקב: כי חנני אלהים וכי יש לי כל.

ויש אומרים:
כאן הודה לו עשו על הברכות ואמר יש לי רב, מודה אני שאתה רב לי ואני העבד ואם כן מה תתן לי הלא מה שקנה עבד קנה רבו.

פרק לג, י
כראות פני אלהים. כמו שהרואה פני אלהים שלוש פעמים בשנה, כתיב (שמות כג טו) ולא יראו פני ריקם, כי צריך להביא עולות ראייה, כך אין אני חפץ לראות פניך ריקם על כן אני מבקש שתקבל מנחתי, כי מודה אני שאין הברכות שלי, כי אתה גביר לאחיך וכל גביר ושר נקרא אלהים, כמו שכתוב (שם ז א) ראה נתתיך אלהים לפרעה. על כן המשיל ראות פניו כראיית פני אלהים.
ועל כן קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, ולא על המנחה דבר כן כי אם על הברכות שברכני אבי, קח נא אותה לך, כי שלך היא והיא הובאת לך, כי אבי כשברכני היה דעתו עליך. ואם תאמר אם אין הברכות שלי, אם כן מאין לי כל הרכוש הזה? על זה אמר כי חנני אלהים, שנתן לי על צד החנינה, כחונן דלים, לא על צד החיוב מצד הברכות. והנה נצח ישראל לא ישקר, אף על פי שבנגלה אמר ראיתי פניך כראות פני אלהים, מכל מקום בלבו היתה הכוונה, כשם שנבהלתי בלילה כשראיתי פני אלהים - המלאך שלך, כך נבהלתי בראיית פניך.

פרק לג, יח
ויבא יעקב שלם.
אמרו רבותינו ז”ל (בראשית רבה עט ה)
שלם בגופו ובממונו ובתורתו, רמז לדבר: שלם ראשי תיבות שאר לימוד מזון, כי שאר היינו גופו, כי ע"י שיוותר יעקב לבדו לכדו, יצא מגדר השיווי כאילו היה חסר ממונו, כי הלהוט אחרי הממון נראה לעולם כיסו חסר. ואחר כך שאמר כי יש לי כל, תקן הדבר והודה שהוא שלם ולא חסר, ויש לו כל. זהו ענין שלם בממונו. ושלם בתורתו, כי באמרו ותקע כף ירך יעקב, נרמז לו שאין לו יד ושם בסתרי התורה כמבואר למעלה, וע"י שתקן זה באמרו וכי יש לי כל, נעשה שלם גם בתורתו, כי הא בהא תליא, כמבואר למעלה בפסוק ויותר יעקב לבדו. ושלם בגופו, מצליעת הירך כי בבואו עיר שכם נתרפא.

פרק לג, יט
ויקן את חלקת השדה. לפי שרצה לבנות שמה מזבח, על כן לא רצה להעלות עולות ה' חנם, כמו שעשה דוד בגרן ארונה היבוסי (שמואל ב' כד כד). והגיד לנו הכתוב שקנאו במאה קשיטה, כנגד מזבח שבבית עולמים שהיה גובהו מאה אמה, כדי לכפר על כל חטא הנמשך מחטאו של אדם הראשון שנברא מקצה השמים ועד קצהו, ונתמעט בחטאו והועמד על מאה אמה, על כן היה המקדש גבוה מאה אמה, כי משם נוצר האדם ממקום שנאמר בו (שמות כ כא) מזבח אדמה תעשה לי, לפי שמקום הארץ היה סבה גם אל החטא כמבואר למעלה פרשת בראשית בפסוק ותוצא הארץ וגו' עץ פרי, (בראשית א יב) על כן הגיד לנו הכתוב שקנה מקום זה למזבח במאה קשיטה.

ומה שכתוב ויקרא לו אל אלהי ישראל.
ואמרו רבותינו ז”ל (מגילה יח)
הקב"ה קראו ליעקב אל, טעמו של דבר כי יעקב אמר וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך, על כן נתן לו גם כן הקב"ה המעשר מן שלוש מאות ועשר עולמות הגנוזים לכל צדיק לעולם הבא, ונתן לו מהם בעולם הזה המעשר העולה מספר ל"א, על כן קראו אל.
ועוד הבנות נוטלות עישור נכסים, ובעולם הזה נמשלו לנקיבות כי כולו צער, אבל לעולם הבא יהיו כזכרים לא יולדים, ואז ינחילם כל י"ש עולמות, ומטעם זה העולם הזה בה"א כנגד ה"א שבאשה, והעולם הבא ביו"ד כנגד יו"ד שבאיש. וקל להבין.

הפרק הבא    הפרק הקודם