פרק לד
פרק לד, כה
ויבואו על העיר בטח.
פירש רש"י:
שהיו בטוחים על כחו של זקן.
ויש אומרים:
כי זקן זה היינו אברהם זקנם שהתפלל על בני יעקב כשיבואו לשכם, כמו שפירש רש"י פרשת לך לך, על ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם (יב ו).
ויתכן לפרש:
'בטח' - שהיו בטוחים שלא יבקשו הכנעני והפריזי לעשות נקמה בעבורם, כי יאמרו מאחר שנכנסו בדת הנמולים אינם משלנו ויתיאשו מהם.הפרק הבא    הפרק הקודם