פרק לב
פרק לב, א
וירא העם כי בשש משה. ראה ראיתי כי רוב המפרשים הנגשים לבאר כל ענין סתום שבתורה, בקשו למצא דברי חפץ להסיר מן זרע אברהם המקודש לזות שפתים וקלא בישא אשר יצא עליהם על פעולה מגונה זו, כי עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו. והסכימו רוב המפרשים לתלות הקולר בצואר הערב רב מלומדי הריע, והמה היו בעוכרי ישראל וחטאו ראשונה ואחריהם טעו גם ישראל, על כן לכבוד כל בית ישראל ראיתי לכתוב בדרך קצרה עיקר המובן מן רוב דברי המפרשים ושם אתנו גם דברים אשר הוספתי משלי ליישב דקדוק הלשון ולא אשית לבי אל קושיות וספיקות הנופלים בענין ספור זה כי אין דעתי כי אם לבאר תוכן הענין, לפרסם טהרת ישראל, וזה ביאורו.
וירא העם. זה הערב רב, כי בכל מקום נאמר לשון העם על הפחותים כמו שפירש רש"י פרשת בהעלותך על פסוק ויהי העם כמתאוננים.
כי בשש משה,
יען כי היה ידוע להם שלא עלו ממצרים על פי ה' אלא משה מעצמו העלם ואת פי ה' לא שאל כמו שאמר רד כי שחת עמך, ולא עמי ולעומת זה אמר משה אם כן הוא למה יחרה ה' בעמך ולא בעמי, וחששו הערב רב, שאם לא יבא משה, שמא יצוה ה' לגרשם מתוך העדה פן יחטיאום בגילולי מצרים, כי קשים גרים לישראל כספחת (יבמות מז): ומה שלא גרש אותם עד הנה חשבו שלכבוד משה היה, על כן חשבו תחבולה לבקש מנהיג אחר במקום משה, כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. רצה לומר לא ידענו במה כחו גדול כי ודאי היה לו תמונת איזו כוכב אשר בכחו היה מנהיג ועושה נסים, ואנחנו לא נדע מה נעשה מן התמונות כי לא ידענו מה היה לו מן הציור, ואתה אחיו יודע בלי ספק מה היה הכלי ההוא על כן אנו רוצין שתעשה לנו איזו דמות שיהיה אמצעי בינינו לבין הכוכבים, והשטן הטעה אותם, כי הראה להם דמות מטתו של משה בין שמים לארץ, לומר שהוא היה כמו אמצעי בין שמים לארץ על כן רצו המה באיזו אמצעי אחר.
ורז"ל אמרו (סנהדרין סג):
שאוו לאלהות הרבה, לפי שלא ידעו באיזו צורה יבחרו.
פרק לב, ב
ויאמר אליהם פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם. כי אמר אולי יהיו ביניהם קמצנים, או נשים המקפידים על תכשיטיהם וימנעו את בעליהן מליתן, והמה כחשו לאהרן, ויתפרקו כל העם נזמי הזהב אשר באזניהם של האנשים, ואמרו כי לקחום מן הנשים, ויצר אותו בחרט. והשליכו לאש להתיכו, שהרי כך אמר אהרן למשה: ואשליכהו באש ויצא העגל הזה. ובלי ספק שהגיד לו האמת. ואמר להם אהרן שאחר ההתכה יעשה להם צורה, והיה דעתו שלהוציא כלי למעשהו צריך הצורף להתעסק בו לפחות יום או יומים, וחשב שבתוך כך יבא משה. והערב רב עשו על ידי מכשפות שיצא העגל הזה מעצמו ולא עשאו אהרן ומה שאמר ויעשהו עגל מסכה לפי שנתעסק בהתכת הזהב, מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו, והראיה, שנאמר: ויקח את העגל אשר עשו ולא נאמר אשר עשה.

פרק לב, ד
ויאמרו אלה אלהיך ישראל וגו'. מכאן ראיה שהערב רב אמרו כן אל ישראל, כי איך יאמר ישראל אחד לחבירו אלה אלהיך ישראל וכי הוא אינו ישראל?
אלא ודאי שהערב רב אמרו כן לישראל. ומה שרצו להטעותם בצורת שור דווקא, כבר אמרנו, לפי שראו את ישראל אוהבי כסף וזהב, וידעו זה מביזת מצרים ומביזת הים, על כן אמרו שישראל יבחרו בצורה זו, כי ממנה תוצאות הזהב, כמבואר למעלה. ובזה מתורץ מה שאמר כאן: אשר העלוך מארץ מצרים. ומשה אמר למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים. לפי שהעלוך משמש גם לשון מעלה וגדולה, כי אמרו שכל מעלת ישראל שנעשו עשירים בכסף ובזהב, הכל היה משל מצרים, ומשלהם עשו את כל הכבוד הזה, ואמרו הערב רב כי בכחו של מזל שור עשיתם כל החיל הזה, שעליתם במעלה מן הרכוש של ארץ מצרים, ולפי מה שכתבנו למעלה שהקב"ה אמר למשה: רד כי שחת עמך. היינו הערב רב, נראה לפרש שלכך אמר אשר העלית מארץ מצרים כי ע"י הליכה זו נתעלו במעלה על שאר המצרים, אבל לישראל לא היה זה מעלה, לכך אמר משה: למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים, ועוד שישראל היו במצרים כתפוסים בבית האסורים, שייך אצלם לשון יציאה משא"כ בערב רב.

ויש אומרים:
שטעות זה בא להם, לפי שלא יכלו ישראל לצאת ממצרים כי אם כשילך עמהם ארונו של יוסף, מצד השבועה, ולקח משה טס וחקק עליו עלה שור עלה שור, וזרקו בנילוס, ועל כן חשבו הערב רב שעלייתם ממצרים היתה תלויה ביוסף בכור שור, ונקרא בכור שור, כי כל כחו היה נמשך ממזל שור, וחשבו שלכך לקח משה את עצמות יוסף עמו, לפי שהעלם ממצרים בכחו של מזל שור, בצירוף כחו של משה, וזהו אשר העלוך לשון רבים.

פרק לב, ה
וירא אהרן. כי הצליח מעשה שטן, חשב לדחותם בבנין מזבח, כי אמר שלא יתכן לזבוח לו בלא מזבח, ויקרא חג לה' מחר. לא לעגל כי אם לה' כי חשב שמחר ודאי יבא משה, והשטן זרזם שהשכימו ממחרת ולא המתינו כמה שעות על היום ויעלו עולות ויקומו לצחק.
דרשו רז"ל (תנחומא כי תשא כ):
רמז לגלוי עריות ושפיכות דמים,
ולי נראה מדקאמר לצחק ולא אמר ויצחקו שמע מינה שלא היה שם צחוק של גילוי עריות ושפיכות דמים ממש, אלא לפי שעברו על אנכי ולא יהיה לך דומה כאילו עברו על לא תרצח ולא תנאף, כי היו הדברות חמש מול חמש, לא תרצח כנגד אנכי, ולא תנאף כנגד לא יהיה לך, לכך נאמר לצחק, שעברו על אנכי ולא יהיה לך המביאין גם לידי צחוק של גילוי עריות ושפיכות דמים, כי מאן דעביד הא נפיל בהא.

פרק לב, ז
וידבר ה' אל משה לך רד. מצד כפל הלשון, ועוד שלא נאמר רד מן ההר, למדו רז"ל (ברכות לב): לפרש רד מגדולתך והוא דרך קנס על שקבל הערב רב, זה הוא שאמר: כי שחת עמך וגו' סרו מהר ולא המתינו, ואפילו יום או יומים לא יוקם באמונתו, ולא עוד אלא שהחטיאו גם את ישראל, ויאמרו אלה אלהיך ישראל.

ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה. כלפי ישראל אמר זה, ולפי שקלקלו קראם העם ואמר בשכבר הימים ראיתי קשה ערפם, כי גם במצרים היו רעים וחטאים כדאיתא בנבואת (יחזקאל כ), ועתה נתמלא סאתם, לפיכך הניחה לי שלא אטפל עמהם בעצמי עוד, לכך אמר לי. ויחר אפי בהם, כי אשלח בהם משלחת מלאכי רעים אף וחמה. ואכלם, כי השליח אינו רחמן ולא ישא לפשעם כלל.

פרק לב, יא
ויחל משה.
יש אומרים:
כי ויחל היא מלשון ותתחלחל שאחזו חיל ורתת. את פני ה', היינו לשון כעס, כי ראה גודל כעסו של ה' ונבהל מפחד ה'. ואמר למה ה' יחרה אפך, כי אילו אמרת ליסרם בעצמך כאשר ייסר איש את בנו החרשתי, אבל מה שאמרת לשלוח בהם מלאך אכזרי אף וחימה, למה תעשה כה לעבדיך, כי יש לי טענות על זה.
האחת היא, בעמך. כי אתה אמרת לי כי שחת עמך והיינו הערב רב, ואם כן למה יחרה אפך בעמך דהיינו ישראל.
טענה שניה היא, אשר הוצאת מארץ מצרים. ארץ מלאה גילולים של עבודה זרה, ואין להתפלא עליהם כל כך אם נתפתו אחרי ההרגל.
טענה שלישית היא, בכח גדול. כנגד מדת הדין, כי כפי שורת הדין היה מן הראוי לכלותם בתוך ארץ מצרים, כמו שאמר ביחזקאל (כ יג): ואומר לכלותם בתוך ארץ מצרים ואעש למען שמי וגו' ואחר שהוצאתם בכח גדול כנגד מידת הדין אם כן כבר הם מוחזקים אצלך בעובדי אלילים ומה נתחדש עתה.
טענה רביעית היא, וביד חזקה. לפי שידוע שישראל לא היו רוצים לצאת ממצרים, כמו שכתוב (שמות יד יב): הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים. וכתיב (שם יג יח): וחמשים עלו בני ישראל. כי רק חלק חמישי עלה, וד' חלקים מתו בג' ימי אפילה לפי שלא רצו לצאת ממצרים, ואפילו אלו שיצאו, הוצאתם ביד חזקה בעל כרחם שלא בטובתם, כמו שכתוב (שם יג ט): כי ביד חזקה הוציאך ה', ולפי שאתה הוצאתם משם, ראוי לך לחוס עליהם, כדי שלא יאמרו ברעה הוציאם מאחר שיצאו על פיך.
ואחר שהליץ בעד ישראל, התחיל להליץ גם בעד הערב רב ואמר, למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים. כי זה אינו שייך כלפי ישראל כלל, ולמה תצא כזאת מתחת ידו יתברך?
אלא כלפי הערב רב אמר כן, לפי שכבר עשה ה' שפטים במצרים, אך לא היו גלויין לכל העולם, ועל כן הוציא את הערב רב, כדי להרוג אותם בהרים גבוהים הנראים לעין כל, כי תהיה הנקמה מהם גלויה ומפורסמת, ולמה יאמרו מצרים לאמר. לדורות, שכך עושים לגרים הבאים לחסות בצל כנפי השכינה, וימשך מזה חלול השם. ואמר, שוב מחרון אפך וגו', ולצדדין קתני: כנגד הערב רב בקש, שוב מחרון אפך, שלא ייסרם ע"י מלאך אכזרי אף וחימה, וכנגד ישראל הוסיף ואמר והנחם על הרעה לעמך, שלא יעשה להם רעה כלל, אחר שהמה לא היו סבה אל החטא. זכור לאברהם וגו'. אתה אומר ואעשך לגוי גדול, היום או למחר אולי יחטאו בני ותעשה בהם כליה, קל וחומר מן האבות שנשבעת להם בך, ועוד שיש להם זכות שלש אבות, וכל זה אינו מועיל, קל וחומר לבני שאין כאן שבועה כי אם דבור בעלמא, ואין כאן כי אם כסא של רגל אחד. מיד וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו, היינו מה שדבר לעשות לכלותם לגמרי, אבל מכל מקום חשב ליסרם בשבט פשעם, כמו שכתוב וביום פקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, להפרע מהם מעט מעט.

פרק לב, טז
והלוחות מעשה אלהים המה וגו'. כל פסוק זה אין כאן מקומו, כי אם למעלה בפסוק ויתן אל משה ככלותו וגו' לוחות אבן כתובים באצבע אלהים, ושם היה לו להזכיר מהות הלוחות. ונראה לפרש לומר, שכל פסוק זה הוא להודיע שהיו האותיות חרות על הלוחות, כי רצה בזה ליתן טעם למה שבר משה הלוחות, אלא לפי שהלוחות היו מעשה אלהים והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות.
ואמרו במדרש (שמו"ר מא ז):
חרות, חירות מן המלכיות,
ואחרים אומרים:
חירות מן מלאך המות,
ורבנן אמרי:
חירות מן היסורים,
ולמדו כל זה מדכתיב חרות על הלוחות, ולא נאמר חקוק, או כתוב, אלא היה ממשות באותן אותיות, כדרך שפרשנו פרשת יתרו על פסוק וכל העם רואים את הקולות, שכל דבור שיצא מפי הקב"ה נתגשם והיה בו ממשות עד שיכלו לראותו, ונחרתו אותן דברות על הלוחות, בלוחות לא נאמר אלא על הלוחות שנקבעו עליהם מלמעלה, לכך דרשו חרות לשון חירות לומר כשם שהיו אותיות הללו בני חורין, ולא נשתעבדו אל הלוחות כלל, ולא נתבטלו בביטול הלוחות, שהרי בשבירת הלוחות היו האותיות פורחות, אם כן ודאי אינן משועבדים אל חומר האבן, כך כל לומדי תורה יהיו גם כן בני חורין מן המלכיות, ויסורין, ומלאך המות, ולכך נאמר (שמות לד א): וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, כדברים לא נאמר אלא את הדברים, לומר לך שאותן אותיות שפרחו מן לוחות ראשונים יוקבעו כאן. ואחר שדבר זה מורה שכל זמן שהלוחות קיימים יש לישראל ברית כרותה, שיהיו חורין מן המלכויות, ועכשיו שחטאו אינן ראויים לכל היעודים הללו, על כן שברם, וכמו שכתוב (תהלים פב ו): אני אמרתי אלהים אתם, שתהיו קיימים כבני אלהים, חבלתם מעשיכם, אכן כאדם תמותון, כי לא תהיו עוד חורין ממלאך המות.
ומה שלא שבר משה הלוחות תיכף כשהגיד לו הקב"ה איך שעשו העגל, לפי שמסיק בילקוט (לב שצג): שמחמת שהיו האותיות פורחות היו אבנים כבדים ונפלו מידו של משה, ולפי זה נוכל לומר שהיו האותיות פורחות תחת ההר כשראו העגל, ואז הרגיש משה כי נסתלקה מהם הקדושה, על כן שברם תחת ההר דווקא.

ויש אומרים:

שלכך שברם, לפי שהיו כמו שטר חוב על ישראל, ושטר חוב שנקרע אין לתובע במה לתובעם, כך לוחות אלו היו עדות על ישראל שקבלו התורה.

ויש אומרים:

ששברם כדי להצטרף גם את עצמו עמהם בחטא, וישראל גרמו שפרחו האותיות, ומשה שבר הלוחות, וכדי שלא יוכל הקב"ה לומר: אכלה אותם ואעשה אותך לגוי גדול, שהרי הושוו בחטא. ועל זה אמר משה: ועתה אם תשא חטאתם, רצה לומר ועתה נתחדש דבר שגם אני חוטא כמותם, ואם כן אם תשא חטאתם מוטב, ואם לאו אזי גם לי לא תשא, ואם כן - מחני נא מספרך.

פרק לב, כה
וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם. לפי שאמרו רז"ל (יומא פו): מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. כי השם יתברך בוחן כל נסתרות ומעניש החוטא על כל נעלם, ומפני שהוא מוחזק לצדיק בעיני הבריות יקראו תגר על מדת הדין, על כן מצוה לפרסם על כל מעשיהם לגלות רעתם בקהל, ומטעם זה הוציא אהרן מחשבתם הרעה לחוץ. וזהו שנאמר אתה ידעת את העם כי ברע הוא, רצה לומר אתה ידעת ברוח הקודש שעליך כי ברע המה חושבים תמיד, על כן אמרתי כי טוב לגלות על החוטאים, כדי שיהיו לשמצה בקמיהם לפרסם קלונם ברבים. וזהו דעת המדרש האומר שלקו בצרעת, שנאמר: כי פרוע הוא. וכתיב במצורע (ויקרא יג מה): ראשו יהיה פרוע, כדמסיק בילקוט (ובתנחומא מצורע ד), כי הצרעת ג"כ ענינו להוציא לאור הרעה הפנימית אשר בלבב החוטא, כי מטעם זה נקרא מצורע, נוטריקון מוציא רע כדמסיק בילקוט פרשת מצורע (יד תקנו) במעשה של הרוכל, אע"פ ששם מסיק המוציא רע על המספר לשון הרע, מכל מקום נראה לי שהוא מוציא לאור כל רע פנימי, ולכך רמז כאן הצרעת במלת פרוע שפירושו מגולה, כך הצרעת מגלה על החוטאים. ובשה"ש (א יב) כתיב: נרדי נתן ריחו. ופירש התרגום על זה: ונחית עליהם מכתש סגירא, כי הפסוק מדבר במה שנעשו לשמצה בקמיהם והובאש ריחם בעיני כל האומות הקמים עליהם, וזהו נתן ריחו, היינו לאחרים נתן הריח אשר היה נסתר בקרבו, וכאשר נתגלה אז היו לשמצה בקמיהם שמצאו להם מקום לחרף את ישראל על מה שעשו באלהים ובמשה, ומכלל זה אתה למד שדבר זה אינו בנמצא באומות.
וזה מבואר על דרך שמצינו ברבתי, פרשת וישב (פח א): מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני (תהלים לט ט):
רבי חמא בר חנינא אמר: לא היו אומות העולם ראויין להיות בהם דוים וסקופים אלא שלא יהיו מונין את ישראל ואומרים להם: אומה של דוים וסקופים אתם, הדא הוא דכתיב: חרפת נבל אל תשימני.
ור' שמואל בר נחמן אמר: לא היו אומות העולם ראויין להיות בהם בעלי חטטין ולמה יש בהם?
שלא יהיו מונין את ישראל ואומרים: לא אומה של מצורעים אתם?
הוי אומר חרפת נבל אל תשימני.

ויש לדקדק במאי קמיפלגי ומה בין דוים, למצורעים, ונראה לפרש כדמסיק במדרש: חטאו בזה, כי זה משה האיש. ולקו בזה, שנאמר (איכה ה יז): על זה היה דוה לבנו. ונתרצו בזה, שנאמר (שמות לה ה-ו): זה הדבר אשר צוה ה', קחו מאתכם תרומה לה'. חטאו באלה, אלה אלהיך ישראל. ולקו באלה, שנאמר (איכה ה יז): על אלה חשכו עינינו. ונתרצו באלה, שנאמר (שמות לח כא): אלה פקודי המשכן. הנך רואה ממדרש זה, שהיו כאן שני מיני חטא: האחת הוא, מה שחטאו להקב"ה ואמרו אלה אלהיך ישראל, ועל זה נלקו בצרעת המוציא לאור כל המחשבה , וכבר חטאו במחשבה כמו שנאמר: אתה ידעת את העם כי ברע הוא. כמבואר למעלה והצרעת היה מוציא רעתם לחוץ לפרסם עליהם, ולפי שדין כל מצורע להיות מחוץ למחנה מושבו, וכאן היו כל ישראל מצורעים, ואיך יצאו מחוץ למחנה?
על כן נאמר: ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד. כאילו שם מחנה שכינה, והם מרוחקים ממחנה שכינה. ומה שנאמר על אלה חשכו עינינו, לפי שלשון זה, מורה על הדבר שהאדם רואה בעיניו ומראה עליו באצבע לאמר כי זה הוא, ולשון אלה, מורה על דבר שהוא משיג בראיה לבבית אע"פ שאינו רואה בעיניו, לכך נאמר חטאו באלה, על החטא שחטאו באלהים, כי לא יראהו האדם וחי. וחטאו בזה, נאמר על מה שחטאו במשה ועשו כנגד חוש הראות, כי בעיניהם ראו יושר דרכו, ואעפ"כ הרהרו אחריו. ולפי הנחה זו קשה, מהו שאמר על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו איפכא היה לו לומר.
וביאור הדבר הוא, שלעולם לקו בדבר שהיה סבה אל , כי במה שחטאו באלהים, נמשך העון מן העין אל הלב, כי העין רואה ואחר כך הלב חומד, וכבר אמרנו שבעבור רוב זהב שהשפיע להם ה' בחרו בצורת שור, כי משם מוצא הזהב כמבואר למעלה בפסוק זה יתנו כל העובר על הפקודים וגו'. על כן נאמר על אלה חשכו עינינו, כי העין גרם להם עון זה, אמנם במה שחטאו במשה, היה נמשך העון מן הלב אל העין, כי בעבור שהיו מהרהרים בלבם תמיד ומתקנאים במעלתו וחושדין אותו, על כן נעשו עורים גם בחוש הראות, וכחשו בדברים שראו בעיניהם, כי זאת תורת הקנאות, שעל ידיה נעשו עורים לעשות בהפך ממה שיעיד עליו החוש, על כן נאמר: על זה היה דוה לבנו. כי הלב היה סבה להם שעשו כנגד הדבר המורה עליו חוש הראות הרמוז בזה, ומכאן ראו לומר שכל דוים וסקופים הבאים על ישראל, הכל הוא בעון מה שמטיחין דברים כנגד מנהיגי כל דור ודור. והצרעת בא על עון עבודה זרה הנמשך מן חמדת הממון, וחשכת העין מדה כנגד מדה, לפי שעיני האדם לא תשבענה, על כן ילקו בעין. ולפי דרכנו נוכל לומר שחשכת העין היינו הצרעת, המחשיך עין האדם, כנודע מטבעיות, ושני תכונות רעות אלו אינן מצויין כל כך באומות, כדמסיק (בסנהדרין לט): כתיב (יחזקאל יא יב): וכמשפטי הגוים עשיתם, וכתיב וכמשפטי הגוים לא עשיתם (שם ה ז): הא כיצד?
כמקולקלים שבהם עשיתם כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כי מצינו שהם מתוקנים בשני דברים הללו הן בענין האלהות, כמו שכתוב (ירמיה ב יא): ההמיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלא יועיל. הן בענין המנהיגים שאינן בועטים בהם, כמו שמצינו באנשי ננוה ששמעו אפילו לנביאי ישראל.
על כן אמר רבי חמא בר חנינא, לא היו אומות העולם ראויין להיות בהם דוים וסקופים, והיינו כל חלי וכל מכה הבאה אל הבועטים במנהיגיהם, כמו שכתוב: על זה היה דוה לבנו. ודעתו, שמה שנאמר: כי פְּרָעֹה אהרן לשמצה בקמיהם היינו על מה שהאומות מונין את ישראל על מה שהמה עושים אל מנהיגיהם.
ור' שמואל בר נחמן אומר, לא היו אומות העולם ראויין להיות בהם בעלי חטטים, והוא מין מן מיני הצרעת הפורחות בגוף אשר פרחה בו המינות והכפירה באלהיות, אלא שלא יהיו מונין את ישראל, לא אומה של מצורעים אתם?
והוא סובר, שמה שנאמר: כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם, היינו שיחרף צר את ישראל על דבר הנגע והצרעת אשר פרחה בהם, על אשר אמרו אלה אלהיך ישראל. בעבור רוב זהב שהשפיע להם ה', ודעתו שעל זה אמר דוד: מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני, כי יחרף אויב הצר לאמר שאני נבל המנבל צור ישועתו בעבור חמדת הזהב והעושר, שנאמר בו (ירמיה יז יא): ובאחריתו יהיה נבל, כי כל אוהב כסף הוא איש כילי, כנבל הכרמלי אשר נבל שמו ונבלה עמו, וכמו שכתוב (ישעיה לב ה): לא יאמר עוד לנבל נדיב, מכלל שהם שני הפכים, ויתבאר זה עוד בע"ה בפרשת האזינו על פסוק עם נבל ולא חכם. ועל זה בקש ואמר חרפת נבל אל תשימני. ואע"פ שאף אם יחרפני האויב ואם לדין יש לי תשובה והתנצלות, מכל מקום נאלמתי לא אפתח פי. איני רשאי לדבר התנצלותי, כי אתה עשית. אתה גרמת לישראל בעבור רוב כסף וזהב שהשפעת להם והתנצלות זה אין לדבר בפני הגוי, לפיכך הסר מעלי נגעך. זה נגע הצרעת אשר פרחה בישראל, מתגרת ידך אני כליתי. מתגרת הוא לשון שפע ונזילה ורצה לומר לפי שמידך יגר לי רוב שפע כסף וזהב על כן אני כליתי, והוסף מלת אני כליתי, לומר שאין רע יורד מלמעלה, והאלהים חשבה לטובה, רק אני כליתי וקלקלתי מעשי בעבור רוב שפע כסף וזהב אשר הושפע לי. בתוכחות על עון יסרת איש. בתוכחות הוא לשון ויכוח, ורצה לומר: בעבור הויכוח שיש לאויב עמי, ומונה עלי לומר: אומה של מצורעים אתם, על כן יסרת איש, גם האומות שנקראו בני איש, כמו שכתוב (תהלים מט ג): גם בני אדם גם בני איש, ואמרו רז"ל (יל"ש תהלים מט תשנז): בני אדם אלו ישראל בני איש אלו בני נח, ותמס כעש חמודו. ע"י שיש גם בהם בעלי חטטים, ואז לא יתלו בעון ישראל, אלא יאמרו אך הבל כל אדם סלה. כי מקרה אחד לכל. ולדעת האומר: לא היו ראויין להיות דוים כו' על שמטיחים דברים כנגד מנהיגיהם, דרש חרפת נבל כמו זכר זאת אויב חרף ה' (תהלים עד יח), לאמר שכל פה דובר נבלה, כמו שמצינו שהטיחו על משה בכמה ענינים, והמשכיל ישמע ויוסיף לקח.

פרק לב, לא
אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלהי זהב. יש בבקשה זו כמה ספיקות, כי מה ראה משה להגדיל החטא כשבקש על המחילה, כי אין זה דרך של כל מליץ יושר, ועוד, שנראין דבריו סותרין, כי מדקאמר ויעשו להם אלהי זהב אתה גרמת להם כו', אם כן היה דעתו להקטין החטא. ועוד מהו ויעשו בוי"ו משמע כאילו הפסיק הענין ופשוטו משמע כי הוא פירוש על חטאה גדולה.
ועוד, למה פרט חטא זה יותר מן חטא גילוי עריות ושפיכות דמים שעברו כמו שפירש רש"י בפסוק ויקומו לצחק?
והנה כבר אמרנו שלא היה שם גילוי עריות ושפיכות דמים ממש. והראיה על זה, כי מה שפירש שהרגו את חור - לא יתכן, כי הרגוהו קודם עשיית העגל ופסוק ויקומו לצחק נאמר אחר עשייתו, אלא לפי שכל הדברות היו חמש מול חמש, אנכי - כנגדו לא תרצח, לא יהיה לך - כנגדו לא תנאף, וכשעברו על אנכי ולא יהיה לך - דומה כאילו עברו גם על לא תרצח ולא תנאף, כי מאן דעביד הא נפיל בהא, וכבר מצינו ששפיכות דמים וגילוי עריות שניהם נקראו חטאה גדולה, כי בשפיכות דמים נאמר (בראשית ד יג): גדול עוני מנשוא. ובגילוי עריות נאמר (שם לט ט): ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת. ואם כן, כשאמר משה אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, רמז לב' עבירות אלו, גילוי עריות ושפיכות דמים, ואחר כך התודה גם על עון העגל, ואמר ויעשו להם אלהי זהב ולא רצה לכוללו בכלל גילוי עריות ושפיכות דמים להורות דווקא ב' אלו גדולים, אבל חטא העגל אינו גדול כל כך, שהרי יש להם התנצלות כי אתה גרמת להם בעבור רוב זהב שהשפעת להם, מה שאין כן בב' אלו, כי אין להם שייכות אל התנצלות זה, וכל עיקר כוונת משה היתה להקטין עון העגל אשר בעבורו אמר ה' לכלותם, אבל בעבור גילוי עריות ושפיכות דמים אם תמצי לומר שמתי מספר עברו עליהם, מכל מקום אין כולם ראוין לכליה בעבורם, וכל שכן לפי מה שכתבנו שלא היה שם גילוי עריות ושפיכות דמים ממש, כמובן מלשון לצחק, ולא אמר ויקומו ויצחקו אלא שעשו עון המביא לידי צחוק.
ואמר: ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך. לפי שאמר אולי אכפרה בעד חטאתכם, היה לו לומר אולי יכפר ה' בעד חטאתכם, כי משה אין בידו לכפר, ועל חטאתם מבעי ליה למימר מה בעד?
אלא לפי שמשה מסר נפשו על ישראל ואמר אכפרה הנני כפרה בעדכם כי ראשיהם קרבן אשם של העם, על כן אמר אם תשא חטאתם ואם אין, בין תשא בין לא תשא מחני נא, כי אם תשא חטאתם ותקח אותי כפרה בעדם אם כן מחני ואם לא תשא אזי ג"כ מחני כי איככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי.
וכפי פשוטו נראה לפרש שעיקר הכוונה במלת ועתה כמו שמצינו במרגלים כתיב ג"כ (במדבר יד יז): ועתה יגדל נא כח ה', כי אמר הקב"ה למשה לכלותם ולעשות אותו לגוי גדול, ומשה אמר פן יאמרו מבלתי יכולת ה' וגו', ואע"פ שכשיהיה זרעו של משה לגוי גדול ויבאו אל הארץ לא יוכלו האומות לומר מבלתי יכולת, מכל מקום ביני וביני יתחלל השם ואני חפץ ועתה יגדל נא כח ה' גם בדורות הללו. כך בקש משה כאן ועתה אם תשא חטאתם ומקרא מסורס הוא כמשפטו בהרבה מקומות, כאילו אמר אם תשא חטאתם אז ועתה, תעשה זה עתה ותיכף ואל תדחני בלך ושוב, וזרעם יבואו לארץ או זרעי כי סוף סוף ביני וביני יתחלל השם.
ועוד נראה לי שלא בקש למחות העון לגמרי, אלא שלא יגבה חובו עתה בבת אחת לעשות בהם כליה עתה כרגע, אבל לא היה חושש אם יגבה חובו מעט מעט בדור ודור. ונעתר לו ה' ואמר ועתה לך נחה את העם וגו' וביום פקדי ופקדתי עליהם את חטאתם להפרע מהם מעט מעט כי זה חסד אלהים.


הפרק הבא    הפרק הקודם