כלי יקר לפרשת אחרי מות

פרק טז
פרק טז, א
וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו' ויאמר ה' אל משה וגו'. וקשה, אם כן דבור ראשון להיכן אז,ל כי לא נזכר בו שום ציווי ולא שום הודעת דברים, ומה שפירש רש"י משל לחולה כו' אינו מתיישב כי בפסוק ראשון לא נזכר שום ציווי. ונוכל לומר שד' מלות אלו בקרבתם לפני ה' וימותו. אינם מאמר הכתוב לנו, אלא הקב"ה דבר אל משה ד' מלות אלו, וזהו נוסח דבור ראשון, כי רצה ה' להודיע למשה מצד איזו עון מתו שני בני אהרן, ועל כן הזכיר בו דבור קשה, כי הוא מדת הדין ואחר כך אמר הנמשך מהודעה זו, להזהיר את אהרן שלא יהיה נכוה בגחלתן, על כן נאמר ויאמר אמירה רכה.

וביאור הענין שבני אהרן היו ראויין לשליחות יד, על ויאכלו וישתו ויחזו את אלהים, שהסתכלו בשכינה מתוך לב גס של מאכל ומשתה, והמתין להם הקב"ה כדי שלא לערבב שמחת התורה. וכנגד זה בא ציווי זה לאהרן שאל יבא אל הקודש בכל יום שיש בו אכילה ושתיה, כי אם ביום כיפור, יום ענות אדם נפשו, כי אז הוא בא בהכנעה לפני בוראו. על כן הציע הקב"ה למשה הקדמה זו והודיע לו תחילה סבת מיתת בני אהרן בדבור ראשון, כדי לומר לו באמירה שניה הציווי ואל יבא בכל עת אל הקודש, וזה נוסח דבור ראשון שאמר ה' למשה אחרי מות שני בני אהרן. ומהו הדיבור?
בקרבתם לפני ה' וימותו, הודיעו שלכך מתו, לפי שנתקרבו אל ה' שלא בזמן הראוי, כמו שכתוב ויחזו את האלהים. ואם תאמר היה לו לומר בקרבתם לפני, או אלי?
מצינו דוגמתו, כמו שפירש רש"י פרשת וירא (יט כד): בפסוק וה' המטיר על סדום וגו' מאת ה' וגו'. ומה שכתוב וימותו, היה לו לומר מתו, מצינו דוגמתו ואשר לו שם לבו אל דבר ה' ויעזוב וגו' עזב מבעי ליה. ובזה מתורץ יתור לשון של וימותו שהרי כבר נאמר אחרי מות לפי שהראשון מאמר הכתוב לנו והשני דבור ה' למשה.

גם יתכן לפרש בקרבתם לפני ה', לפי שהיו קרובים אל ה' ביותר, על כן דקדק הקב"ה עמהם לדונם אפילו על שגיאה קטנה, כמו שכתוב (תהלים נ ג): וסביביו נשערה מאד. כי כל הקרב הקרב ביותר אל המלך, אז ביותר הוא צריך להיות נזהר בכבוד המלך, וכן אמר משה: הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש (ויקרא י ג). ואם נוכל לומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ופרשה זו נאמרה למשה קודם שאמר לאהרן הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש. אז קרוב לשמוע שאמר זה על מה שכתב לו הקב"ה נוסח ד' תיבות אלו בקרבתם לפני ה' וימותו.
ומה שפירש רש"י זה זרזו יותר מן הראשון כו', אולי כוונתו כי כבר נאמר (שמות יט כב): וגם הכהנים הנגשים אל ה' אל יהרסו לעלות אל ה' וגם שם זרזם על זה, אך שלא נאמר שם שום עונש כי אם פן יפרץ בהם על כן הוצרך לזרזו שנית, ולומר לו שלא ימות כדרך שמתו בניו. אבל אם כל הפסוק מן אחרי מות עד וימותו היא מאמר הכתוב לנו לא ידעתי מהיכן למד משה לזרזו שלא ימות כדרך שמתו בניו, שהרי לא הזכיר הקב"ה למשה שום דבר ממיתת בני אהרן, ולדברינו הוא מיושב שמשה למד זה ממה שהודיע ה' טעם למיתת בני אהרן, וסמיך ליה הציווי לאהרן ודאי הוא כדי לזרזו יותר מבפעם הראשון.

פרק טז, ב
דבר אל אהרן אחיך. מה ראה להזכיר כאן האחוה?
אלא לומר לך, שאל יסמוך אהרן על האחוה לומר שלא ימות בבואו אל הקודש בזכותו של משה אחיו, כדי שלא יהיה נאכל חצי בשרו, כמו שפירש רש"י פרשת בהעלותך (יב יב): על פסוק ויאכל חצי בשרו, על כן אמר: אע"פ שהוא אחיך, מכל מקום אל יסמוך על זה כלום. או אמר מאחר שאחיך הוא, ואם ימות - דומה כאילו נאכל חצי בשרך, על כן עליך מוטל ביותר להזהירו.

ויש אומרים:
אע"פ שאחיך הוא בנבואה, וכתיב במתן תורה: ועלית אתה ואהרן (שמות יט כד): ויבא לחשוב, כשם שמותר למשה ליכנס בכל עת, כי בכל ביתי נאמן הוא (במדבר יב ז): כנאמן הבית הנכנס לבית אדוניו כל עת שירצה, כך יכנס גם הוא, על כן אתה צריך להזהירו ביותר.
ואל יבא בכל עת אל הקודש. לשון בכל עת אינו מדוקדק, כי משמע בכל עת לא יבא, אבל לפרקים יבא, והאמת אינו כן, שהרי אינו בא כי אם פעם אחת בשנה. ואומר אני שטעם איסור ביאתו שמה תלוי בחטאת העם, כי עונותם מבדילין בינם לבין אלהיהם, וקלקולם מונע גם ביאת הכהן, כי אשמת העם תלויה בו, כמו שכתוב (שמות כח א): ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראל, הורה שלא זכה לקריבה זו כי אם מתוך בני ישראל, וכשישראל אינן זוכין - גם הכהן התלוי בהם אינו זוכה לראות פני השכינה, כי אם ביום כיפור, שכל ישראל נמשלו ביום ההוא למלאכי השרת, שהם למעלה מן הזמן ואין הזמן שולט בהם, על כן דומה יום קדוש זה כאילו אינו מכלל העת והזמן, כי כל ימות השנה בכלל העת דהיינו הזמן - חוץ מיום זה.

ורמז לדבר השטן עולה שסלקא דעתך וימות החמה במספר שס"ה, להורות שבכל ימות השנה שהשטן והיצר הרע שולט בבריות, כולם בכלל העת, חוץ מיום זה שאין לשטן ממשלה בו, על כן אינו בכלל העת של כל ימות השנה, אלא הוא עומד בעצמו נבדל מכל ימות השנה, וכשאמר ואל יבא בכל עת, רמז שלא יבא כלל בשום יום שהוא בכלל העת, כי אם ביום שאינו בכלל העת, והוא ביום מחילה וסליחה שישראל נמשלו בו למלאכי השרת, שאינם נופלים תחת העת, ואינו בכלל ימות השנה שהשטן המחטיא מושל בהם ועל כן אין דין ששלוחם של ישראל יבא לראות פני השכינה. ונתן טעם לדבר כי בענן אראה רצה לומר: אילו היה שם גילוי שכינתי להדיא, לא הייתי צריך למנוע ממנו הביאה שמה, כי לא יראני האדם וחי (שם לג כ); אך מאחר ששכינתי בענן, יכול הוא לראות כבודי, כי הענן סבה לראיה זו, לכך נאמר כי בענן אראה, ועל כן אני צריך למנוע ממנו הראיה בכל ימות השנה שישראל מסגלים בו עבירות.

פרק טז, ג
בזאת יבא אהרן אל הקודש בפר בן בקר וגו'.
ואמרו במדרש (ויקרא רבה כא יא):

פר כנגד אברהם, שנאמר (בראשית יח ז): ואל הבקר רץ אברהם. ואיל כנגד יצחק, שנקרב תמורתו איל, ושני שעירי עזים כנגד יעקב, שנאמר בו (שם כז ט): וקח לי משם שני גדיי עזים.
כוונת מדרש זה לומר, כשם שמצינו שגם למשה לא נראה ה' כי אם בזכות האבות, כמו שכתוב (שמות ד ה): למען יאמינו כי נראה אליך ה' אלהי אבותם אלהי אברהם וגו', כך כהן גדול ביוה"כ נראה אליו ה' בזכות האבות.
ויש בכולם רמז ליום כיפור, כי מה שנאמר: ואל הבקר רץ אברהם - סובר מדרש זה שהיה ביום כיפור, כי גם רז"ל דרשו (בפרקי דר"א כט): בעצם היום נימול אברהם, שנימול ביו"כ, וסובר שכל המעשה מן וירא ה' אל אברם באלוני ממרא, הכל היה ביום אחד, ואע"פ שעשה סעודה ביום ההוא, מכל מקום אחר שלא נתנה התורה עדיין, היה מחמיר על עצמו ולא על אחרים.
ואיל של יצחק, יש במדרש שהיה המעשה ההוא ביום כיפורים (עיין ילקוט ראובני פרשת וירא כב יד), וראייתו מן פסוק: אשר יאמר היום בהר ה' יראה. שבכל שנה ביום זה ה' יראה, כי בענן יראה שמה ה'.
ושני שעירים של יעקב אמרו במדרש (בראשית רבה סה יד): שני גדיי עזים טובים. טובים לך וטובים לבניך. טובים לך, שעל ידיהם תקבל הברכות, וטובים לבניך, שעל ידיהם מתכפר להם ביו"כ, ומאז הובטח יעקב על כפרת יום קדוש זה על ידי שני שעירים.

פרק טז, ד
כתונת בד קודש ילבש וגו' לפום ריהטא נראה שזולת הכפרה יש עוד תועלת שני בכניסת כהן גדול לראות פני השכינה אחת בשנה, כדי לחזק האמונה כדרך שנראה ה' לכל ישראל בהר סיני כדי לטעת בלבם דבור אנכי ולא יהיה לך, כך מידי שנה בשנה רצה ה' להתראות אל הכהן שלוחם, כדי לחדש האמונה בב' דברות אלו, שהם יסוד האמונה. ואם באולי עברו ישראל על לא תרצח ולא תנאף, כי הם מקבילים מול דבור אנכי ולא יהיה לך, כמו שבארנו למעלה פרשת כי תשא על פסוק ויקומו לצחק (לב ו), על כן נצטוה הכהן ללבוש כתונת בד קודש, כי הכתונת אמרו רבותינו ז”ל (ערכין טז): שמכפר על שפיכות דמים ומכנסי בד מכפרים על גילוי עריות, כדי שלא יתנגדו אל ב' דברות אנכי ולא יהיה לך, ולכרות עליהם ברית חדשה בכל שנה ושנה. ולפי שבעבודה זרה הקב"ה מעניש גם על המחשבה, על כן נאמר ובאבנט בד יחגור כי האבנט מכפר על הרהור הלב (שם טז). ולפי שבכניסה זו נענשו בני אהרן על שהסתכלו בשכינה מתוך לב גס, על כן נאמר באהרן ובמצנפת בד יצנוף כי המצנפת מכפר על גסות הרוח (שם טז).

דבר אחר:
לכך פרט אלו ד' בגדים. כנגד הדברים שנכשלו בהם בני אהרן, והנה הכתונת ואבנט הוא על דרך שמסיק בילקוט (שמיני תקכד):
שהיו בני אהרן מהלכים אחר משה ואהרן ואמרו מתי ימותו ב' זקנים הללו ואנו נוהגין שררה על הציבור, רבי אייבו אמר בפיהם אמרו דבר זה ר' פנחס אמר בלבם הרהרו.
וקשה במאי קמפלגי ומי הגיד להם שכך אמרו, או בלבם הרהרו?
ונראה שדעת ר' אייבו נוטה לומר, מדקאמר כתונת בד קודש ילבש. והכתונת מכפר על שפיכות דמים, והיכן מצינו שבני אהרן נכשלו בחטא שפיכות דמים?
אלא ודאי שבפיהם אמרו דבר זה, והיו מלבינין פני משה ואהרן, באמרם שאינן ראויין להיות מנהיגים כי אם מצד שהם זקנים, והמלבין חברו חשוב כשופך דמים, על כן בא כתונת זה לכפר על שפיכות דמים, שלא יבא אהרן אל הקודש ויהיה עליו חשש חטא זה, כי בני אהרן היו מלוכלכים בחטא זה וחזו את האלהים, ויען כי לא לפניו חנף יבא (איוב יג טז), לא יבא במגוריו רע, על זה הזהיר את אהרן על כפרה זו בבואו אל הקודש שלא יבוא אל הקודש מלוכלך בחטא זה.

ודעת רבי פנחס, מדקאמר ובאבנט בד יחגור המכפר על ההרהור, ודאי בלבם הרהרו זה וכדרך שבארנו דברי ר' אייבו, ור' אייבו סבר שהאבנט מכפרת על ההרהור של עריות, כי בני אהרן לא היו להם נשים ומי שהוא בלא אשה מלא הרהורי עבירה, ורבי פנחס סבר שהכתונת המכפר על שפיכות דמים, היינו לפי שלא עסקו בפריה ורביה, על כן דומה כאילו שפכו דם, כדמסיק ביבמות (סג):
תניא: רבי אליעזר אומר: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר (בראשית ט ו): שופך דם האדם וכתיב (שם ט ז): ואתם פרו ורבו, וטעמו של דבר כי דם זרעותיו הנה נדרש מידו.
ומכנסי בד המכפר על גילוי עריות, בעבור שנכנסו שתויי יין המרגיל לערוה, וכמו שאמרו רבותינו ז”ל (יומא עה): כל הנותן עיניו בכוסו, כל העריות דומות עליו למישור, שנאמר (משלי כג לא): כי יתן בכוס עינו יתהלך במישרים. ובמצנפת בד, כי הוא מכפר על גסות הרוח, וזה כולל כמה מיני עון שיחסו להם רז"ל התלוין בגסות הרוח, הן שהסתכלו בשכינה מתוך לב גס, הן מה שהורו בפני משה רבן, וכמה מיני עבירות זכרנום למעלה פרשת שמיני (י א): ולפי שבני אהרן מתו על שחזו את האלהים בעוד היותם מלוכלכים בחטאים אלו, על כן צוה לאהרן, בבואו לראות כבוד ה' יהיה נקי מכל לכלוכי חטאים אלו, וילבש ד' בגדי לבן אלו המלבנים החטאים האלו, שאם יאדימו כתולע כצמר יהיו. ועוד, שכדרך שבא לראות פני השכינה לבושיה כתלג חיור, כך בא ליראות בבגדי לבן.

פרק טז, ח
גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. נראין הדברים שב' שעירים אלו דומים ממש לשני גדיי עזים שעשה יעקב ליצחק, ועשה את האחד מטעמים כאשר אהב החומר, וזה חלקו של סמאל, שניתן לו שוחד כדי שיקבל יעקב הברכות על חלקו מצד הגדי השני שעשה פסח לה', כדאיתא במדרש (פרקי דר"א לב): כי בו ביום ראשון של פסח היה. אמר יצחק: בני, אוצרות טללים נפתחין היום כו'. כך לדורות, בב' שעירים אלו ניתן לס"מ חלקו, כדי שיקבל יעקב חלקו מן הגורל אשר לה'. וכן סמכם המדרש (בראשית רבה סה יד): האומר גדיי עזים טובים. טובים לך, שעל ידיהם תקבל הברכות, וטובים לבניך, שעל ידיהם מתכפרים ביום כיפורים.

פרק טז, כב
ונשא השעיר עליו את כל עונותם.
דרשו רז"ל (בראשית רבה סה טו):
עונות תם זה יעקב איש תם, ובדין הוא, כי כל המחטיא הרבים חטא הרבים תלוי בו, וידוע שסמאל תמיד משתדל להחטיא את ישראל, וכן עשו אדום, כל מזימותם להחטיא את ישראל, מצד ברכת והיה כאשר תריד ופרקת עלו (בראשית כז מ): על כן ראוי לטעון עליו כל עונות בני תם, לומר שיעקב מצדו תמים הוא עם ה', ואתה גרמת להם לחטוא, על כן תשא את חטאתם אל סמאל שרו של עשו שנקרא איש שעיר.
ושליחתו אל ארץ גזירה דומה ממש למה שנאמר (יואל ב כ): ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה.
ושלח אותו ביד איש עתי
אמרו רבותינו ז”ל (מובא בחזקוני טז כא):
זה שהגיע עתו למות בזו השנה.
פרק טז, ל
לפני ה' תטהרו. כי אין יום כיפורים מכפר כי אם לשבים, (שבועות יג), וקודם שיכפר עליהם ה', חייב כל אדם לטהר עצמו מכף רגל ועד ראש מכל טומאת העון, לכך נאמר: לפני ה' תטהרו ולפני משמש לשון קודם. וגדולה מזו מצאתי בספר הזוהר על פסוק מפני שיבה תקום (ויקרא יט לב): שקודם זמן השיבה יקום האדם משנת תרדימתו לשוב אל ה' קל וחומר לשון לפני, והיינו לפני בא יום ה' הגדול והנורא תטהרו ע"י התשובה, ואחר כך יטהר ה' אתכם ע"י הכפרה. והזהיר עוד על התשובה הפנימית הלבבית שהיא לפני ה', כי הדבר המסור ללב אינו נגלה כי אם לה' לבדו, שלא יהיה מן הצבועים הצמים ומתענים ומרבים תחינות כדי שיהיו מוחזקים לצדיקים, והוא דור טהור בעיני הבריות ומצואתו הפנימית לא רוחץ, לכך נאמר: לפני ה' תטהרו.

ורז"ל (יומא פה): דרשו:
דווקא עבירות שלפני ה' דהיינו שבין אדם למקום, יום כיפור מכפר, אבל לא העבירות שבין אדם לחברו, על כן נאמר: ועל כל עם הקהל יכפר, רצה לומר דווקא כשנעשו קהילה אחת, להיות באגודה אחת להיות שכם אחד לעבוד את ה', אז הקב"ה מקבל תשובתם, ולא בזמן שחלק לבם, ולפי שמדרך העולם שביום כיפור מבקשין מחילה זה מזה, ולמחרתו חוזרים לסורם, על כן נאמר (שמות לה א): ויקהל משה - למחרת יום כיפור, עשה אותם קהילה אחת כדי שיהיו כן כל ימות השנה. ולפי שכל דברי ריבות נמשכים מן העסקים שבין אדם לחברו, על כן ישב לשפוט את העם למחרת יום כיפור, כי עי"ז יהיו קהילה אחת, וכל העם על מקומו יבא בשלום. ומטעם זה נקרא יום זה שבת שבתון. כי ביטול העסקים והשביתה סבה גדולה אל השלום. וכפל השביתה לפי שכל אדם יש לו המייה ותנועה חיצונית ופנימית. החיצונית ע"י כלי המעשה בכל מלאכה, והפנימית באה מן החלב והדם ההומים אחר בקשת התאוות, וביום השבת אינו נח כי אם מן החיצונית, וביום קדוש זה הוא נח משתיהם כי אין גם אכילה ושתיה על כן נקרא שבת שבתון.


הפרק הבא    הפרק הקודם