כלי יקר לפרשת בחקתי

פרק כו
פרק כו, ג
אם בחקותי תלכו וגו'.
פירש רש"י:
שתהיו עמלים בתורה כו'.
אע"פ שרש"י הכריח זה מן יתור הפסוקים, שהרי קיום המצות כבר אמור כו', מכל מקום גם מצד הלשון הדבר צריך ביאור. והוא, שדעתו לעשות שלשה חלוקות בפסוק זה, אשר כנגדם אמר שלשה פעמים ונתתי. בפרשה ראשונה אמר אם בחקותי תלכו. על העמל בתורה וקובע עתים לתורה חק ולא יעבור, ועל זה אמר לשון בחקותי, כי אין כוונתו על מצות החקיות, כי לא מצינו בהם בכל התורה לשון הליכה, כי לא נאמר בכל התורה לכו בחקותי, שמע מינה שהליכה זו מדברת בדבר שאין הקב"ה מצוה עליו, זולת שהאדם מעצמו עושה כן, ובעל כרחך תפרשו על הדבר שהאדם פועל בטבע, כי מצד ההרגל נעשה הדבר לטבע שני, ולא יצדק זה כי אם בקובע חקים ועתים לתורה, והוא מרגיל עצמו לבא לבית המדרש בעת ידוע עד שנעשה הדבר לטבע אצל הרגלים. וזה כדעת (המדרש רבה לה א): האומר אם בחקותי תלכו. הדא הוא דכתיב: (תהלים קיט נט): חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותך. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע, בכל יום ויום הייתי מחשב: למקום פלוני אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי מדרשות כו', ואין זה כי אם מצד שהיה קובע עתים לתורה חק ולא יעבור, עד שרגלוהי אינון ערבין להוליכו לבתי מדרשות בלא כוונה, כי כבר הורגלו בכך. ועל כן לא היה מקום לצוות זה אל האדם, כי על הדבר הנעשה בלא כוונה לא יפול עליו ציווי, כי אין ציווי לרגלים, אלא מדבר באם שכך קרה שקבע עתים לתורה עד שבאותו עת ילכו רגליו מעצמם באותו עת אשר נקרא חק, ועל זה אמר אם בחקותי תלכו. וכנגד זה אמר ונתתי גשמיכם בעתם. כי כנגד הקובע עתים לתורה אמר שזה שכרו שיבאו הגשמים בעתם, וכמו שאמרו רבותינו ז”ל (תענית ז): אין הגשמים נעצרים כי אם בעון ביטול תורה, שנאמר (קהלת י יח): בעצלתים ימך המקרה.

ואולי שמטעם זה נאמר במתן תורה: אף שמים נטפו מפני אלהים זה סיני. (תהלים סח ט), להורות שבזכות לימוד התורה שמן השמים, ירד הגשם מן השמים, כי אם אין תורה אין קמח (אבות ג כא). ובזכות החק, דהיינו קביעות עתים לתורה ירדו הגשמים בעתם.
ומה שאמר ואת מצותי תשמרו. היינו התכלית היוצא מן הלימוד, כי הוא המביא לידי שמירת המצות לא תעשה ועשה, ועל מצות לא תעשה אמר: ואת מצותי תשמרו. כי כל מקום שנאמר השמר פן ואל אינו אלא לא תעשה, (עירובין צו). ועשיתם אותם. היינו מצות עשה, ומדלא קאמר תשמרו ועשיתם. למה ליה למכתב אותם?
שמע מינה שרצה לומר שמצות צריכות כונה כי זה המכוון מן מלת אותם.

ואחר כך פרט שכר של כל אחד מאלו הג', כנגד תלמוד תורה הרמוז באם בחקותי תלכו אמר ונתתי גשמיכם בעתם. לא אמר סתם גשמים, לפי שעכשיו לא רצה ליעד שכר התלמוד תורה, שזה הדבר כבר ידוע שהגשמים יורדין בזכות התורה, וכבר המה גשמיכם, זולת שעכשיו נוסף דבר, שאותן גשמים שהם כבר גשמיכם ומיועדים לכם, עכשיו אתן אותם בעתם, בזכות אם בחקותי תלכו. ובדרך שנתבאר. ונתנה הארץ יבולה, כי אם יש תורה יש קמח, ואין פירוש יבולה מה שאתה מוביל לה, כדרך שפירש רש"י על פסוק ולא תתן ארצכם את יבולה, דאם כן מאי רבותיה?
אלא לקמן דרש רש"י מן יתור לשון של את כי כל את לרבות בא, ומרבה שאפילו מה שאתה מוביל לה לא תתן, אבל כאן לא נאמר את ואם כן הכל בכלל יבולה, ורצה לומר מה שדרכה להוביל לך לביתך, דאם לא כן למה לא נאמר כאן את כמו לקמן?
אלא כאן פירושו מה שדרכה להוביל לך, ולקמן מייתור של את דרשינן אף מה שאתה מוביל לה.
והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע
- לא נאמר בו לכם, כי הלחם מן המוכרחות יהיה לכם, אבל היין מן המותרות, אינו לכם – להנאתכם, כי אם לשם מצוה יהיה. ואכלתם לחמכם לשובע. למ"ד של לשובע מורה שלא יאכל עד שישבע לגמרי, אלא יפחות מכדי שביעתו קצת, כדרך שאמרו הרופאים, באופן שיהיה קרוב לבא לידי שביעה. וישבתם לבטח בארצכם. למ"ד של לבטח מורה שהשביעה גורמת אל הבטח, כמו שכתוב (תהלים קמז יד): השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך.

ורז"ל (ב"מ נט): אמרו:

כד משלם שערא מכדא נקיש ואתי תיגרא.
ואחר כך יעד שכר של ואת מצותי תשמרו. דהיינו מצות לא תעשה ואמר ונתתי שלום בארץ. על דרך אמרו רבותינו ז”ל (דב"ר ד ד): שמור נרי שבידך ואני אשמור נרך שבידי, וסתם שמירה היא לבלתי עשות דבר רע המזיק, ואם תהיה נשמר שלא לעשות הדברים המזיקים לך, גם אני אשמור נרך מכל דבר מזיק, ויהי נא שלום בחילך. וחרב לא תעבור וגו'. מפני שכל שמירת מצות לא תעשה הוא בשב ואל תעשה, כך השמירה מן החרב וחיה רעה הוא בשב ואל תעשה, לכך נאמר ונפלו לפניכם לחרב. רצה לומר, אף על פי שתרדפם, מכל מקום אין צורך לזה לרדפם בקום ועשה, אלא בשב ואל תעשה, מעצמם יפלו אל החרב. ומה שאמר: ורדפו מכם חמשה מאה וגו'. שאין החשבון מכוון, אמרו המפרשים, שמתחילה, קודם שיכנס מורך בלבבם, ירדפו חמשה מאה, ואחר זה, שהאויבים רואים שחמשה ירדופו מאה, אז יכנס מורך גדול בלב האויבים ויחלש כחם, עד שמאה מכם רבבה ירדופו, ואחר כך יוסיף מורך גדול עליהם ונפלו אויביכם לפניכם מעצמם, אפילו בלא רדיפה כלל.
ומן ונתתי משכני בתוככם. התחיל לייעד שכר קיום מצות עשה הנעשים בידים ממש, על כן אתן משכני, דהיינו הבית המקדש כפירוש רש"י כי בו נאמר מקדש ה' כוננו ידיך. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו כוננו בידים ממש, כמו שפירש רש"י פרשת בשלח (טו יז), ולא תגעל נפשי אתכם. והוא לשון פליטה כפירוש רש"י, לא תחשבו כשאשרה שכינתי בבית המקדש, שתהיו נדחים ונפלטים משם, כי קצר המצע מהשתרע, מכל מקום אצמצם שכינתי ביניכם באופן שנדור יחד במדור אחד, אף אם השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו, ולא תהיו נפלטים משם.

ויש אומרים:
ונתתי משכני בתוככם ממש, ולא תחשבו שכאשר תראה נפשי אשר נתתי בכם את השכינה תגעל אתכם ותחשוק להתדבק בשכינה, על כן אמר ולא תגעל נפשי אתכם ובסמוך יתבאר בדרך אחר.

פרק כו, ט
והקימותי את בריתי אתכם. ואכלתם ישן נושן. ברית היו צריכין על התבואה של שנת השמיטה והיובל שלא תרקב, כדרך שפירש רש"י על הברית של נח (בראשית ו יח), לכך נאמר ואכלתם ישן נושן משתי שנים.
ועל צד הרמז אמר, אע"פ שיקרה בזמן מן הזמנים שאכרות עמכם ברית חדשה, מכל מקום גם הברית הישן לא תופר, אלא יהיה טפל והברית חדשה עיקר, וישן מפני החדש תוציאו. כמו שכתוב (ירמיה כג ז,ח): ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה, מארץ מצרים. כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא, מכל הארצות.
ואמרו רבותינו ז”ל (ברכות יב):
לא שתעקר יציאת מצרים לגמרי אלא יהיה טפל וקיבוץ גליות עיקר, כי ניסי מצרים יהיו טפל אל הנסים הגדולים אשר יעשה ה' לעתיד כשיכרות ברית חדשה עם ישראל.
ובזה מיושב משמעות הכתוב שנראו דבריו כסותרים זה את זה, שאמר: ואכלתם ישן נושן. ואחר כך אמר וישן מפני חדש תוציאו. כי וישן משמע שקודם שנעשה ישן נושן תוציאו.
ובעבור שהזכיר רמז על הגאולה ועל התמורה, חזר והזכיר רמז שלא יכלו ישראל באורך הגלות, באמרו: ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. כי משכן היינו משכן העדות, שנקרא משכן לפי שנתמשכן בעונם של ישראל, ובנוהג שבעולם שכל מי שיש לו ליתן משכון בחובו אין הבעל חוב גובה נפשות, כך נתן ה' לישראל המשכן כדי למשכנו אם יחטאו, ויכלה חמתו בעצים ואבנים, ועל ידי שיהיה לו מקום לגבות חובו במקרקעי - לא תגעל נפשי אתכם, רצה לומר, לא אצטרך לקבע את קובעיו נפש (ע"פ משלי כב כג).

ומה שנאמר בקללות: וגעלה נפשי אתכם. היינו שאם גם אחר החורבן לא תקחו מוסר, שהרי נאמר תחילה: ושברתי גאון עוזכם, פירש רש"י זה בית המקדש, ואחר כך כתיב ואם בזאת לא תשמעו לי וגו'. ועל זה אמר, אחר שכבר חרב גאון עוזכם, ושוב אין לי מקום לגבות חובי כי אם מן הנפשות, על כן נאמר וגעלה נפשי אתכם. ומה שאמר: לא מאסתים ולא געלתים לכלותם (כו מד), היינו דווקא גיעול של כליון לא יגעלם, אבל סתם גיעול נפשות יהיה, אם גם אחר החורבן לא יוסרו.

פרק כו, יב
והתהלכתי בתוככם.
פירש רש"י:
אטייל עמכם בגן עדן כו',
דעתו לסלק מעל תורתינו הקדושה כל טוען ומערער, האומר: יש לי מקום ללון ולומר, מאחר שלא נזכר בתורה עיקר השכר לנשמה, אם כן ודאי אין כח במצות אלו להנחיל עושיהם השכר הנפשי לעולם הבא, ותכלית עשייתם אינו כי אם לקבל השכר בעולם הזה האחוז בחבלי בוז. וכבר נתעוררו על ספק זה שלמים וכן רבים, ובאו בהיתר ספק זה שבעה דעות, זכרם מהר"י אבראבנאל בחבורו והאריך בהם, ואני באתי לקצר בכל היכולת ולסדרם פה כדי להסתים פי דוברי עתק על תורתינו הקדושה.
הדעה האחת, הוא דעת הרמב"ם, שכל אלו היעודים אינן עיקר השכר, וכל הרעות והטובות שנזכרו כאן בפרשה זו הם מדברים מענין הסרת המונעים לבד, ורצה לומר שאם תשמור מצותי אסיר ממך כל מונעים, כמלחמות וחליים ורעב ויגון, באופן שתוכל לעבוד את ה' בלא שום מונע, אבל עיקר השכר של העולם הבא אינו נזכר כאן, כדי שיעבוד את בוראו לשמה, ולא מחמת השכר ההוא או מיראת העונש, עיין בספר המדע (הלכות תשובה ט א).

הדעה השניה, הוא דעת הראב"ע, בפרשת האזינו (לב לט): וזה לשונו:
ולפי דעתי שהתורה נתנה לכל ולא לאחד לבדו, ודברי העולם הבא לא יבינו אחד מיני אלף כי עמוק הוא עכ"ל. ודעתו לפי שקשה לצייר אותו שכר כי הגשמי לא ישיג ענין הרוחני, על כן העלימה התורה דבר עמוק זה מן ההמון מרוב קוצר דעתם.
הדעה השלישית, הוא דעת רבינו בחיי הזקן, זכרו הראב"ע פרשת האזינו ונטה לדבריו, וגם הרמב"ן נטה לדעה זו והוא, שכל היעודים שבתורה הם למעלה מן הטבע, שאין זה דבר טבעי שירדו גשמים בזמן שעושין המצות ויכלא הגשם מן הארץ כשאין עושין רצונו של מקום ברוך הוא, אמנם מה שתעלה הנפש למקום חוצבה זהו דבר טבעי אל הנשמה ואין זה בדרך פלא, ואחר שמצינו בתורה עונש כרת אל הנפש החוטאת, שתהיה נכרתת ממקום חוצבה, מזה יש ללמוד, שאם לא תחטא, שתשוב אל מלונה, אל מקום אשר היה שם אהלה בתחילה. ונראה שעל זה נאמר (תהלים לז לד): קוה אל ה' וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה. רצה לומר, באותו כרת המיועדת בתורה לרשעים, תראה כי יש שכר נפשי שירוממך ה' לרשת ארץ החיים, כי תעלה הנפש למקום חוצבה, מדאיצטריך להכרית נפש הרשעים משם.

הדעה הרביעית היא, לפי שבימים ההם היו כל העולם מכחישים השגחת השם יתברך, והיו טוענים שכל הנעשה בעולם הכל בהכרח ולא ברצון, רצה הקדוש ברוך הוא לאמת פנת ההשגחה על ידי יעודים אלו, אשר עיניהם הרואות שכל העושה רצון בוראו מושגח לטובה בכל ההשגחות הללו, ואילו היה מייעד להם השכר הרוחני - עדיין ישארו בכפירה זו, כי הרוצה לשקר ירחיק עדיו, ועיקר דעת הזה הוא דעת רבינו ניסים בפרשת בראשית ושרשה בספר הכוזרי (מאמר ראשון קד,קו),
כשאמר הכוזרי אל החבר רואה אני שיעודי זולתכם שמנים ודשנים יותר מיעודיכם, השיבו החבר: אבל הם כלם לאחר המות, ואין בחיים מהם מאומה ולא דבר שיעיד החוש עליהם, אמר הכוזרי: ולא ראיתי אחד מהמאמינים ביעודים ההם מתאוים לקנותה מהרה, אבל אם היה בידו לאחרם אלף שנים, ושהוא ישאר בזכירת החיים ובעול העולם הזה ורוב עצבונו, היה בוחר בזה, עכ"ל.
וזה באמת תשובה נצחת לומר שיעדה התורה הדבר אשר בו האדם חפץ מאד.

הדעה החמישית היא, שקודם קבלת התורה היו עובדים כוכבים ומזלות והיו עושים להם עבודות מיוחדות כדי להמשיך מהם הברכה בתבואות ולהביא גשמים בעתם ושאר הצלחות הגוף, וכשנתן הקדוש ברוך הוא התורה ומנעם מן אותן עבודות, הוצרך להבטיחם שגם על ידי שמירת התורה יזכו לאותן יעודים, ועל ידי עבודות הכוכבים ומזלות יחסרו כל אלה. אבל חיי העולם הבא לא הוצרך ליעדם, כי גם על ידי אותן עבודות לא היו מובטחים בו. וזה דעת רב סעדיה בספר האמונות אשר לו וגם בספר מורה נבוכים חלק ג'.

הדעה הששית היא, שמאחר שנאמר: והתהלכתי בתוככם ונתתי משכני בתוככם. שזהו דיבוק השכינה אל ישראל אפילו בעולם הזה שהנשמה נסתבכה עם החומר, קל וחומר שתהיה דבקה אל השכינה אחר הפרדה מן החומר, הנה כל מה שיעדו הדתות המזויפות אחר המות, יעדה התורה לנו גם בחיי העולם הזה, והנבואה המצויה בינינו תוכיח, וזו הדעה תמצא גם כן בתשובת החבר למלך הכוזר בסוף מאמר א' מספרו והחזיק בדעה זו רבינו ניסים בדרש החדש.

הדעה השביעית היא, שכל היעודים הנזכרים בתורה הם לכללות האומה, כי העולם נידון אחר רובו, ויעוד הגשמים והתבואה והשלום וכיוצא בהם יהיה לכל ישראל כאחד, אבל שכר הנפשי לעולם הבא אינו לכללות האומה, אלא כל איש בפני עצמו נידון שם על פי מעשיו, ונרמזו במצות כיבוד אב ואם ושלוח הקן לכל איש מישראל, ודעה זו היא בספר עקרים וברמב"ן פרשת עקב (יא יג): בפסוק בכל לבבכם עיין שם.

בשבעה דרכים אלו ינוסו הדוברות עתק על תורתינו הקדושה, מלבד מה שראינו בעינינו כמה גדלה חיבת ה' אל אבותינו אברהם יצחק ויעקב. ואילו היתה הצלחתם בעולם הזה סוף הצלחתם, אם כן מה יתרון היה לאברהם על נמרוד הרשע, כי זה מלך בכיפה, ואברהם היה נע ונד כל הימים מתהלך מאהל אל אהל מגוי אל גוי, וכן יצחק ויעקב לא ידענו מה היה להם מן השכר האמיתי כי אם זה השכר המיועד לזרעם הוא סוף שכרם, מה כשרון לבעליו כי אחרי מותם ינחלו זרעם את הארץ, והמה יצאו מן העולם ריקם מכל עמלם?
ואפילו לישראל נוחלי הארץ, מה יתרון להם אפילו בזמן השלוה על כל מלכי הארץ אשר צלחו ומלכו בעולם כמותם ומקצתם יותר מהמה, אין זה כי אם שרב טוב הצפון לצדיקים הוא חלקם ונחלתם של האבות ושל כל תולדותיהם כיוצא בהם, כי תורה אחת לכלם.

פרק כו, יח
שבע על חטאתיכם. יש להתבונן שלש פעמים אמר על חטאתיכם ופעם אחת הכניס בינתים שבע כחטאתיכם, ויש ג"כ שנוי לשון בארבע מקומות אלו, ובודאי שלא היו על צד הקרי. ונראה שמתחילה אמר שבע על חטאתיכם כנגד שבע עונות שמנה רש"י, ואמר שלא יהיה הפורעניות מכוונין מדה כנגד מדה, לפי שכל מין במינו דבק יותר מן מין בשאינו מינו, על כן לא רצה ה' בחמלתו שתהיה המכה ממין החטא, כדי שלא תדבק בהם המכה בחזקה כשימצא מין את מינו. אמנם אחר כך אמר אם תלכו עמי קרי, ותאמרו שודאי מקרה הוא לכם ולא יד ה' עשתה זאת, מצד שאתם רואין שאין המכות ממין החטא, ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם. מכוון מדה כנגד מדה, למען תאמינו כי אין ערוד ממית אלא החטא ממית. (ברכות לג). ואם באלה לא תוסרו שתעיזו פניכם לומר על כל פנים שמקרה הוא לכם, ולא יועיל זה שראיתי לכוון המכות אל חטאתיכם, אז והלכתי אף אני עמכם בקרי. לפי שעד עכשיו עדיין לא עזבתי אתכם למקרים, ויסרתי אתכם בעצמי כאשר ייסר איש את בנו, אבל מאחר שהן כל אלה יפעל אל פעמים (איוב לג כט), ולא יועיל, מעתה אעזוב אתכם אל הקרי, ואז יהיו בהכרח המכות שבע על חטאתיכם. ולא כחטאתיכם כי אין המקרה פועל בהשגחה לכוין המכות כנגד החטאים, ומספר שבע גם כן אינו בהשגחה, רק אם כל שבעה כוכבי לכת הפועלים במקרה יפעלו בכם הרעות. על כן יהיו במספר שבעה. ומה שנאמר והכתי אתכם גם אני, אין זה מכה בפועל ממש, אלא זו המכה משלי היא, שאעזוב אתכם למקרי הזמן והמה יפעלו בכם הרעות בלי חמלה, כי אין במקרה חמלה. אבל מכל מקום הדבר עדיין בספק, כי שמא המקרה יפעל בהם הטובות ולא מילתא דפסיקא הוא, לכך אמר: ואם בזאת לא תשמעו לי. ותאמרו על כל פנים כי מקרה הוא לכם, והלכתי עמכם בחמת קרי, הוסיף בחמת, כי אדע לכוין השעה כשהמערכה בחימה עזה שפוכה, ובאותו זמן אמליך אותה עליכם, ואז תפעל בכם הרעות ודאי בלי ספק.

פרק כו, יט
ונתתי את שמיכם כברזל וארצכם כנחשה. ומשה אמר בהפך זה, שמיכם כנחשה וארצכם כברזל (דברים כח כג), לפי שרוב המפרשים הסכימו שכל תוכחה זו כנגד חורבן בית ראשון, ושבפרשת כי תבא כנגד חורבן בית שני, וידוע שהברזל קשה מן הנחשת, ובבית ראשון היה עיקר חטאם לשמים, על ידי שעבדו לכוכבים ומזלות, כמו שנאמר (ירמיה מד יח): ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמים. על כן יהיו השמים קשים להם מן הארץ, כמו שנאמר (איוב כ כז): יגלו שמים עונו וארץ מתקוממה לו. כי גם השחיתו דרכם על הארץ. אבל בבית שני לא עבדו עבודה זרה, והיתה עיקר רעתם בארץ על ידי שנאת חנם ומריבה שהיתה ביניהם, ותשחת הארץ כמו בדור המבול, על כן תהיה הארץ קשה להם יותר מן השמים.

פרק כו, לו
ורדף אתכם קול עלה נדף. הדא הוא דכתיב: וכשלו איש באחיו. כי זה מדבר בפירוד לבבות, המצוי בישראל יותר מבכל האומות, כמו שנאמר: ואתכם אזרה בגוים. כמזרה שאין אחת דבוקה בחברתה, כך ישראל, גם בהיותם בארץ אויביהם הם מפורדים איש מעל אחיו, אף על פי שמדרך הגולים לנחם זה את זה, אבל ישראל אינם כך, שהם מפוזרים ומפורדים אף בהיותם בגולה, וכל אחד דוחף את חברו בחזקת היד ומבקש להדיחו ממצבו להתגולל ולהתנפל עליו, כקללת אחיה השילוני, שנאמר (מלכים א' יד טו): והכה ה' את ישראל כאשר ינוד הקנה במים. כי כל קנה נדחה ומתנודד מפני הרוח הנושב בו, ונוסף על דחיפת הרוח, כל קנה דוחף את חברו, נמצא שכל קנה נדחה שני פעמים, אחד מפני הרוח, שנית מפני קנה חברו הדוחה הסמוך לו, וכן מאחד לחברו, עד שכולם כשלו ונפלו. כך כל איש מישראל נהדף מן הרוח דהיינו מן המלכיות כנבואת דניאל שהמשיל כל ארבע מלכיות ברוח, לא ברוח ה' שנאמר (דניאל ז ב): וארו ד' רוחי שמיא מגיחן לימא רבא. ואולי שלימא רבה רמז לים סוף שבו קנה וסוף, וכוונתו אל ישראל כמשל הקנים, שנוסף על דחיפת האומות את ישראל כל אחד דוחף את חברו במהמורותיו, על כן המשילם כאן לעלה נדף, כי העלה חלוש מאוד ונדף מחמת הרוח הנושב בו, ואף על פי כן כל עלה דוחף את חברו ומכה בו, כך כל איש מישראל בגלות דומה לעלה הנדף מפני רוח הנזכר, ואף על פי כן הוא רודף אחר חברו להכותו בשוט לשונו או כנגד האומות או בלשון הרע ברחוב היהודים, דהיינו קול עלה, לכך נאמר מיד וכשלו איש באחיו.
ורמז עוד בעלה נדף, לרוב שיחת חולין הנאמרים בלא אמת בכל רחובות קריה, כדרך שנאמר (תהלים א ג): ועלהו לא יבול, ודרשו רז"ל (סוכה כא): אלו שיחת חולין של תלמידי חכמים כו', כך כל איש מישראל נהדף ונרדף מן קול עלה דהיינו שיחת חולין של לשון הרע המשמיעים בחוץ קולם קול ענות, הקול קול עקב מלב על שכבי וערי (סנהדרין כט), כי בעלי הלשון השמיעו את כל ישראל אין נקי, כי כל אחד שמח לאיד חברו, ותהיה בפיו כדבש למתוק אם ימצא מקום לדבר בגנות חברו, וכמה נעלבים עובר עליהם כוס זה ואין אומר השב. ובדורינו מדה זו לבדה תספיק אריכת גלותינו.

פרק כו, מ
והתודו את עונם וגו'. מה שנאמר אחר הוידוי אף אני אלך עמם בקרי. לפי שנאמר במעלם אשר מעלו בי. בי"ת של במעלם משמע שהם מועלים והולכים, כי היה לו לומר והתודו עונם ומעלם, אלא שאע"פ שמתודים ומודים שחטא זה גרם להם, מכל מקום הם מועלים והולכים עוד טומאתם בם, כמנהג דורינו, שהכל מודים שכמה עבירות ידועות מסבבות כל התלאה, ואעפ"כ אינן שבים מהם, והרי הוידוי כטובל ושרץ בידו.

ויש אומרים:
לפי שלא יתלו בעונם לבד, כי יאמרו שאינן מספיקין להביא עליהם כל המכות הללו, ויתלו גם בעון אבותם על כן נאמר: אף אני אלך עמם בקרי ואז ירצו בעונם ויתלו בעון עצמם. ופירוש זה סתור ממה שאמר דניאל (ט טז): כי בחטאינו ובעונות אבותינו וגו'.

פרק כו, מב
וזכרתי את בריתי יעקב וגו'. מה שהזכיר האבות למפרע, לפי שבכל דור ודור אוכלין ישראל מן זכות האבות, על כן הזכירם למפרע בדרך לא זו אף זו, דרך משל מי שיש לו ג' כיסים של מעות, בכל אחד מאה זהובים, ומתחיל לפזר מן כיס אחד בר"ח ניסן, ומן השני בחודש אייר, ומן השלישי בסיון, פשיטא שימצא תמיד בכיס המאוחר יותר מבכיס המוקדם שכבר פזר ממנו ימים רבים, על כן אמר לא זו זכות יעקב המאוחר, פשיטא שעדיין לא נאכל כל זכותו כי קרוב הוא, אלא אף בריתי יצחק שקדם ליעקב, וזה ימים רבים לישראל שאוכלין מזכותו, כי גם זרעו מיד ותיכף התחילו לאכול מזכותו, סלקא דעתך אמינא שכבר נאכל?
תלמוד לומר: ואף את בריתי יצחק, ולא זו יצחק אלא אפילו ברית אברהם שהוא ישן נושן מאד סלקא דעתך אמינא שכבר נאכל, קא משמע לן ואף את בריתי אברהם, שזכותו שמור לכל דור ודור.
והארץ אזכור. כי יש לה מקום ללון ולומר, אם ישראל חטאו הנה הארץ מה פשעה?
כי מכות הארץ הם גפרית ומלח שריפה כל ארצה וגו' (דברים כט כב), וכתיב שם (כט כג): ואמרו כל הגוים על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת. רצה לומר הארץ מה פשעה וחטאתה, וכן אמרו רבותינו ז”ל (נדרים פא), ששאלת על מה אבדה הארץ לא יוכלו הנביאים ומלאכי השרת לפרש כו' כמו שיתבאר לקמן פרשת נצבים בע"ה. לכך נאמר והארץ אזכור.

פרק כו, מג
והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה. כי מתחילה היתה תובעת עלבונה וביטול שמיטותיה ואחר שנעשה דין בחוטאים אז הארץ תעזב מהם ולא תהיה קובלת עוד על ביטול שבתותיה, ותרץ. היינו תהיה מרוצה בדבר.


הפרק הבא    הפרק הקודם