כלי יקר לפרשת שלח


פרק יג
פרק יג, ב
שלח לך אנשים. לפי שאמרו ישראל (דברים א כב) נשלחה לפנינו אנשים ויחפרו לנו את הארץ. לנו היינו להנאתינו ולטובתינו, ואמר הקב"ה למשה שלח לך, ולא להם, כי לך דווקא יהיה השליחות להנאה ולטובה, אבל להם לא יהיה לטובתם כי ע"י שליחות זה נגזרה עליהם מיתה, ולמשה גרם שיהיה חי עוד מ' שנה, כי כבר נגזר על משה שלא יראה את העשוי למלכי שבע אומות וע"י חטא המרגלים נשתהו מ' שנה.

דבר אחר:

שלח לך אנשים.
דווקא אתה תחזה ברוה"ק אם האנשים כשרים לזה השליחות, כי רוב העולם טועים באנשים חניפים, המראים את עצמם כשרים ולובשין אדרת שער למען כחש, על כן אמר לך אנשים, דווקא אותן שהם בעיניך אנשים חשובים ולא אותן שהם אנשים בעיני זולתך כי יכול להיות שאין תוכם כברם.

דבר אחר:
לך אנשים, לך נראה כי המה אנשים חשובים, כי עיני בשר לך לראות בנגלה לבד באשר הוא שם, כי באותה שעה כשרים היו, אבל בעיני אינן אנשים כשרים כי אני רואה שתי ראיות, בהוה ובעתיד כי עתידין להיות בעצה רעה.
ורז"ל אמרו (במ"ר טז ו):
שסמיכות המרגלים למרים, לפי שמרים לקתה על עסקי דבה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.
ורצה לומר שמיד אחר מעשה מרים נשתלחו המרגלים, כי אמר ה' פן ינחם כל אחד מהם ויקח מוסר בראותו מה שקרה למרים, ומטעם זה פרט כאן אנשים, לפי שנאמר (במדבר יב א): ותדבר מרים ואהרן במשה. והיה לו לומר וידברו, כי ותדבר חוזר אל מרים.
ועוד, שלא מצינו עונש לאהרן, אלא שהגיד לך הכתוב שלשון הרע מצוי בנשים יותר מבאנשים, כי עשרה קבין שיחה ירדו לעולם, ט' נטלו נשים כו', (קידושין מט) ולפי שסתם נשים פטפטניות דברניות, על כן תלה הדבור במרים, כי היא התחילה בקלקלה זו, ואהרן היה טפל לה. לכך אמר: שלח לך אנשים שאין להם דרך נשים ולא יהיו כמרים שספרה לשון הרע אלא אנשים ממש, שאין מדרכן לספר לשון הרע.

דבר אחר:

לכך פרט אנשים, לפי שאמרו רבותינו ז”ל (ילקו"ש פנחס תשעג כז) האנשים היו שונאים את הארץ ואמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד ד) והנשים היו מחבבות הארץ ואמרו תנה לנו אחזה (שם כז ד) ועל כן אמר הקב"ה לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה, אבל לך לדעתך שאתה סבור שכשרים המה, ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם, תשלח אנשים וזהו שלח לך לדעתך אנשים, אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור.

ויתורו את ארץ כנען, מצינו ג' לשונות בענין זה: ויתורו, ויחפרו, וירגלו:
כי ישראל
אמרו (דברים א כב) נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ,
והקב"ה אמר ויתורו את ארץ כנען.
ובמרגלים כתיב (שם א כד) וירגלו אותה,
לפי שג' דעות היו באותה עצה כי הקב"ה אמר ויתורו, שיש במשמעתו גם לשון יתרון, כי רצה הקב"ה להראות להם יתרון הארץ על כל הארצות, כמו שכתוב (שמות ג ח) ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה. וטובה זו היא הטובה הרוחנית, מצד היותה אוירא דמחכים (ב"ב קנח), כי זה הכנה אל האדם לבא על ידו לכלל הטובה האמיתית, כי אין לאדם יתרון תחת השמש זולתו, ויתרון ארץ זה בכל היא (קהלת ה ח). אבל ישראל, רוח אחרת היתה עמהם, כי תמיד היו מבקשים תואנה לשוב מצרימה, ועל כן אמרו ויחפרו, שיש במשמעתו לשון חרפה, כי ערות הארץ רצו לראות, כדי שיהיה להם מקום ללון ולומר: נתנה ראש ונשובה מצרימה. אבל מכל מקום לא בקשו שיוציאו מלבם דבה שקרית. והמרגלים השחיתו התעיבו יותר ממה שבקשו מהם, והוציאו מלבם מלין שקרים, כדרך כל הולך רכיל המפליג כל דבר להגיד יותר ממה שראה. לכך נאמר וירגלו אותה. כי רגל לשון רכיל כמו שפירש רש"י על פסוק לא תלך רכיל (ויקרא יט טז).

גם יתכן
לפרש מה שהקב"ה אמר ויתורו. כי באמת הארץ ההיא ראש לכל הארצות, ע"י כמה מעלות טובות כפולות שיש לה ביתר שאת על כל שאר הארץ. וכן מביא בילקוט פרשה זו (יג תשמג) על א"י פסוק וראש עפרות תבל (משלי ח כו). והמה עשו בהפך זה, לומר שהיא פחותה מכל הארצות, כי ארץ אוכלת יושביה היא. והורידוה ממדריגת הראש אל מדרגת הרגל, לכך נאמר וירגלו אותה. שעשו אותה למדרס רגל, כרגל זה הפחות שבכל הגוף, ובאמת היא ראש לכל הארצות, כי מטעם זה נאמר בכל מקום לשון עליה בהולך לא"י, ועל זה אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה.
מצינו נתינה לשון שביקה כמו ולא יתן אתכם מלך מצרים להלוך (שמות ג יט). תרגומו ולא ישבוק, כך אמרו כאן נשבוק הראש, אותה ארץ שאתם אומרים כי היא ראש לכל הארצות ונשובה מצרימה, אע"פ שהם אומרים שהיא למטה ממדריגת א"י.

ומה שאמר לשון מרגלים באותן ששלח יהושע אע"פ שהיו צדיקים, מכל מקום קראם מרגלים, לפי שהלכו לעשות את כל העם היושב בה למדרך כף רגל לישראל, או לעשות מדרך רגל לישראל בארץ, אבל כאן נאמר וירגלו אותה, משמע שעשו את הארץ עצמה במדריגת הרגל. ומה שאמר בשל יהושע כי לחפור כל הארץ באו. (יהושע ב ג) לפי שעשו את עצמן מוכרי קדירות, שנאמר (שם ב א): חרש לאמר. ודרך עושי קדירות לעשות חפירות בארץ וגומות, והמקום ההוא היה דושנה של יריחו מקום חשוב, על כן אמרו עליהם ראו כי לחפור את הארץ באו, לעשות חפירות בארץ כדי לעשות להם קדירות ויקלקלו הארץ.

פרק יג, ג
על פי ה'. לא היה השליחות על פי ה' שהרי אמר לו שלח לך לדעתך כו'. אלא רצה לומר שהשליחות ממדבר פארן היה על פי ה' מסע הראשון מחצירות, כי לפי דברי ה’ יתברך לא היה מסכים לשלוח כלל, אך לרוב הפצרתם לא מיחה בהם, ומכל מקום היה לו לאחר זמן השליחות, שהרי ממדבר פארן כמה מסעות עד סמוך לארץ, והיה לו לשלוח מחניה אחרת הסמוכה לא"י יותר ממדבר פארן, אלא לפי שחנייה זו של מדבר פארן היתה מיד בבואם מחצירות, שקרה שם מעשה של מרים, וחשב ה' כי קרוב הוא המעשה ההוא, אולי יקחו הרשעים מוסר, ואולי ברוב הימים ישכחו מה שקרה למרים, ומה שאמר: על פי ה' - מוסב על ממדבר פארן, ולא על עצם השליחות.

ויש אומרים:
שהיה ממדבר פארן דווקא,, כי ממקום זה שיערה חכמתו יתברך שילכו וישובו תוך מ' יום כדי שיהיו כל מתי מדבר בני ס' שנה ויבואו בכלח אלי קבר (איוב ה כו), כל מי שהיה בן עשרים ומעלה אשר עליהם היתה הגזירה.

פרק יג, טז
ויקרא משה להושע בן נון יהושע. יה יושיעך מעצת מרגלים. יש להתבונן למה דווקא שם של יה?
ולמה לא התפלל גם על כלב?
ונראה לפי שאמר : עלו זה בנגב. והמרגלים אמרו עמלק יושב בארץ הנגב.
פירש רש"י:
לפי שנכוו בו ישראל,
וחשב בו שמסתמא בעצה זו לא יהיה יהושע, כי אדרבה, הוא החליש את עמלק ואת עמו לפי חרב. ולדורות מאותה מלחמה והלאה הוא ג"כ בטוח במה שנאמר (שמות יז טז): כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדור דור, ובאותה שבועה שהיתה בשם יה יהיה בטוח לנצח את עמלק, על כן הוסיף לו משה יה על שמו, כדי שיהיה נזכר לשבועה שהיתה בשם יה, ובסבה זו לא יהיה בעצת מרגלים שהפחידו את ישראל בעמלק.

ויש אומרים:
לפי שיהושע היה תלמידו, הקפיד עליו שלא יקדיח תבשילו ויתלו ברבו.

ויש אומרים:
לפי שהיה משבט יוסף שהביא דבת אחיו, על כן היה ירא שלא ילך בדרך זקנו, כי מטעם זה לא הזכיר בו למטה יוסף, ובגדי בן סוסי הזכיר למטה יוסף, ומה שלא התפלל על גדי, אולי חשב שאם זה שבא משבט אפרים הגדול ממנשה לא ישנה את תפקידו, מסתמא גם הקטן ממני לא ידבר כנגדו, וכבר נודע מברכות של יעקב, כי שם שם לו חק להקדים את אפרים לכל דבר שבקדושה, או לפי שנקרא אביו מנשה על שם כי נשני אלהים את כל בית אבי, וחשב משה שמסתמא כל זרעו שכחו כל מעשה אביהם.

פרק יג, יח
החזק הוא הרפה.
פירש רש"י:
סימן מסר להם כו',
וקשה, מנא ליה לרש"י לומר כן?
אם לפי שקשה לו, במה יודע איפא אם חזקים המה או לא שהרי לא הלכו להלחם עמהם, קשה על דברי המרגלים שאמרו אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות וגו'. ומאחר שראו הערים בצורות, היה להם לחשוב כי חלשים המה, כי על כן ישבו בערי המבצר, אלא ודאי שאמרו כי ראו בחוש כי הסימן בטל, שאע"פ שהערים בצורות מכל מקום עז העם ומנא ידעו?
ודאי אמרו זה על שראו אותם בעלי קומה ענקים ואנשי מדות, ואם כן שמא החזק הוא כפשוטו, כי אע"פ שהיה לו לומר המחנים אם מבצרים ומדקאמר בבי"ת הבמחנים - שמע מינה שעל יושביה קאמר, מכל מקום רש"י פירש הסימן על פסוק החזק הוא הרפה.
ונראה שקשה לרש"י, שהיה לו ליכנס בכי טוב, ולמה התחיל בקללה?
כי הקב"ה כבר אמר כי טובה היא, וראוי להתחיל בכל פרט כדבר ה', כמו שכתוב בכל הפרטים: הטובה היא אם רעה, השמינה היא אם רזה, היש בה עץ אם אין, בכולם התחיל בשבח, וכאן התחיל בגנות, כי החזק הוא. היינו רעה לישראל, וגורם להם קלקול. על כן פירש, שסימן מסר להם, וכל אחד קל מצד אחד וקשה מצד אחר, כי מאמר החזק הוא קשה לישראל מצד כי עז העם, ואך טוב הוא לישראל - כי מסתמא יושבים בערי הפרזות, ובנקל לבא אליהם, ומאמר הרפה. אם טוב הוא מצד רפיונם, מכל מקום לא טוב הדבר מצד שהם יושבים בערי המבצר, ואם כן שקולים המה וכן הבמחנים אם במבצרים כל אחד קל מצד, וכבד מצד, ושקולים המה.

פרק יג, כ
היש בה עץ אם אין, דרשו רז"ל (ב"ב טו) אם יש שם אדם כשר שיגין עליהם, כעץ זה העושה צל ומגין על כל המסתופף בצלו, ועל זה נאמר: סר צלם מעליהם, שכבר מת איוב, רמז לדבר צלם עולה למספר עץ.

ויש אומרים:
עץ זה עוץ והוא איוב שהיה מארץ עוץ.
ועל דרך הנסתר אמר היש בה עץ אם אין, דומה למה שאמרו ישראל היש ה' בקרבנו אם אין. כי לא היו ישראל מסופקים במציאת ה’ יתברך, כי לא נאמר היש ה' אם אין, אלא יודעים היו שיש ה', אבל היו מסופקים אם הוא בקרבם ומשגיח עליהם, או אם מסרם תחת ממשלת המערכה. כך רצה משה לחקור, אם הארץ ההיא יושבת בצל שדי, וארץ אשר עיני ה' דורש אותה תמיד. או אם היא תחת המערכה כשאר ארצות, ורמז במילת עץ לצל שדי, ושם של ארבע רמוז במלת עץ. כיצד?
י"ה, י' פעמים ה' ה' פעמים י' הרי ק'. ו"ה, ו' פעמים ה' ה' פעמים ו' הרי ס'. סך הכל ק"ס כמספר עץ וכמספר צלם, וזה שאמר סר צלם מעליהם ועזבם למקרים וה' אתנו שומרינו וצלנו, ומדקאמר מעליהם, שמע מינה שצלו על הארץ ההיא, זולת שמעליהם סר מרעת יושבי בה. אבל הארץ מצד עצמה - ארץ אשר עיני ה' דורש אותה.
ואמר: והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. לפי שהימים ימי בכורי ענבים, והבעלים מקפידין על הלקיחה, ומכל מקום התחזקו והיו לאנשים, כי ה' עמכם. ועל צד הרמז אמר שישראל נמשלו לענבים, כמו שכתוב (הושע ט י) כענבים במדבר מצאתי ישראל. ובמדרש (ילקו"ש וישב מ קמו עיי"ש) אמרו הבשילו אשכולותיה ענבים. הגיע זמנם של ישראל להיות נגאלין, על זה אמר כאן: והימים ימי בכורי ענבים. הגיע זמנם לכנס לארץ, כי כבר נתבכרו ונתבשלו ונגמר כל שלימותם, על ידי התורה שקבלו.

פרק יג, כב
וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. פרשו רז"ל (סוטה לד) שהיתה מבונה על אחד משבעה בצוען בכל טוב, ולשון שבע שנים לפני. אינו משמע כן, כי אף אם נאמר שלשון לפני היינו קדימה במעלה ולא קדימה בזמן, מכל מקום שבע שנים מדבר בקדימה זמנית דווקא, והרבה מפרשים יצאו ללקוט ולא מצאו יישוב מספיק.
ואני אומר שהדבר כפשוטו ממש, כי מאחר שהונח ששייך לשון מבונה בפירות, אם כן, אם עשתה צוען בכל שנה אלף מדות, יגיע לשבעת שנים שבעת אלפים מדות, וחברון הוא מעולה ז"פ יותר מצוען, ממילא עשתה בשנה ראשונה שבעת אלפים מדות, נמצא שאוצרות של תבואה שהיו מבונים בפירות בצוען בשבעה שנים, היו מבונים בחברון בשנה ראשונה, ואם כן שפיר קאמר: וחברון שבע שנים נבנתה בתבואה לפני צוען מצרים, קדימה בזמן ממש. ושייך בזה לשון בנין ממש, כי במקום שיש הרבה תבואה בונין הרבה אוצרות, ואז המקום בנוי בבנינים ממש, או בהיות שיושבי המקום יש להם תבואה הרבה למכור, אז כסף וזהב ירביון ויבנו להם בתים ספונים וחשובים. והיה חברון בנוי בכל עניני יופי שבע שנים לפני צוען מצרים, כי זה מעיד על עשירות המקום ורבוי תבואתם, כי יתרון ארץ בכל הוא, והזכיר שבח הארץ על ארץ מצרים, לפי שעתידין לומר נתנה ראש ונשובה מצרימה. ומטעם זה נאמר ויבא עד חברון ולא נאמר ויבואו, לפי שבבואם לחברון, וראו שם מעלת הארץ על מצרים, היו כלם בלב אחד כאיש אחד לספר בשבח הארץ, ואחר כן נתקלקלו ובאותה שעה צדיקים היו.

פרק יג, כד
למקום ההוא קרא נחל אשכול. כי מימים רבים היה נקרא מקום זה אשכול כדמסיק בילקוט פרשת חיי שרה (קב כג) ובפרשה זו (תשמג יג), וע"י מעשה זה קראוהו נחל אשכול, הוסיפו לו שם נחל, והוא לשבחו של א"י כי עיקר הגפן הטוב הוא הצומח בהרים, כי המה מתבשלים ביותר ע"י השמש השולטת יותר בהרים מבנחלים, והמה לקחו אשכול מן הנחל בעמק, ואעפ"כ היה גדול ומעולה, וקל וחומר לאשכלות ההרים, ובזה מתורץ למה לא קראוהו סתם אשכול.
ולמעלה פרשת נשא (ה יז) במי המרים פרשתי שמי מרה היו מתוקים, ובפיהם של ישראל שבו להיות מרים, ועל כן הוצרך לומר שם: על כן קרא שמה מרה. שלא יובן מן שם מרה שהיו קודם לכן מרים, כך בעקידה פירש שהוצרך להודיע לנו שנקרא אשכול על אודות אשכול זה שכרתו משם, שלא תאמר שנקרא מעולם אשכול על שם שיש שם אשכולות מובחרים, ויהיה זה עדות על גנות הארץ שאין בכל הארץ כמותם, על כן אמר שבכל הארץ היה כן, והמה לקחו במקרה ממה שנזדמן לידם, ומה שנקרא נחל אשכול זהו על אודות האשכול.

ויתכן לפרש שנקרא אשכל על שם למה אשכל שניכם יום אחד, כי מקום זה גרם להם שנעשו שכולים, כי אמרו כשם שפריה משונה כך עמה, ועל ידי זה כרתו משם בני ישראל כי כולם נכרתו ספו תמו, לכך נאמר: אשר כרתו משם בני ישראל.

פרק יג, כז
וגם זבת חלב ודבש הוא. אמרו אל משה, כל הדברים הטובים אשר דברת בשם ה', לא נפל מכולם דבר ארצה, וכאשר שמענו כן ראינו. וזה שאמר: באנו אל הארץ אשר שלחתנו. כי אילו היה בה שינוי באיזו דבר, היה נראה כאלו לא זו הארץ אשר שלחתנו לשם, מאחר שחסרו בה התוארים ההם. ונוסף על דבריך הוא, שגם זבת חלב ודבש היא, אך בדבר אחד לא מצאנו כדבריך, כי אמרת שסימן זה בדוק ומנוסה, שבמקום שהעם עז הם יושבים בערי הפרזות, על זה אמרו אפס כי עז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאד. כי לשון אפס משמש כמו אך ורק.

והבט ימין וראה כי המה אמרו: ערים גדולים ובצורות מאד. ובפרשת דברים (א כח) אמר משה שהמרגלים אמרו ערים גדולות ובצורות בשמים. ולא מצינו שאמרו בשמים, אלא שמשה הבין מדבריהם כפירה בהקב"ה, כי אמרו חזק הוא ממנו. כביכול אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, (סוטה לה) ואמרו, שחוזק זה בא להם מכוכבי השמים וכסיליהם, וזה הוא שאמר ובצורות בשמים. שמזלם שבשמים חזק ממנו כביכול, ומתחילה לא אמרו כפירה זו בפירוש, ואמרו סתם בצורות גדולות מאד; וכאשר בא כלב והכחיש דבריהם, אמרו הכפירה בפירוש: כי חזק הוא ממנו. ומסוף דבריהם ניכר שראש דבריהם היה ג"כ כפירה, וכאילו אמרו ובצורות בשמים.

פרק יג, ל
עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. כפל הלשונות יש לפרש בשני פנים:
דרך א' הוא, שעלה כלפי מעלה אמר כדרך שנאמר (בראשית מו ד) ואנכי אעלך גם עלה. שפירשו רז"ל גם עלה קאי על השכינה (מכילתא בשלח פרשת ג) ואגבה יעלה גם הוא, כך פירושו כאן, עלה אי אתם מודים לי בעלה שהשכינה תעלה לבית מלונה?
כי הארץ ההיא מלון לשכינה מימות עולם, כמו שאמרו רבותינו ז”ל (חולין צא) צדיק זה בא לבית מלוני, וכשם שהשכינה תעלה כך אגבה נעלה גם אנו הדבקים בה', כי יכול. אי אתם מודים לי ביכול שהקב"ה יכול להם וכשם שהוא יכול להם כך נוכל גם אנחנו להם, ביכולת האל יתברך אשר עמנו, והמרגלים אמרו מעיקרא דדינא פרכא, והנחה ראשונה בלתי צודקת, ולא נוכל לעלות אנחנו כי חזק הוא ממנו כביכול כלפי מעלה אמרו כן וכן פירש רש"י.

דרך ב' הוא,
שאמר עלה. אמת שהעליה אפשרית היא אך נעלה בתנאי זה, אם אנחנו נתקן מעשינו, כי בזכותא תליא מילתא, ואנחנו חייבים לעשות הכנה אל העליה ע"י תשובה ומעשים טובים, וכן יכול. הקב"ה ודאי יכול להם, אך בתנאי זה שגם אנחנו נוכל, ע"י שנסיר לב האבן מקרבנו. והשיבו המרגלים: אם בנו תלוי הדבר, אם כן אין בו ממש, כי אם ה' לא יעלנו מזה ברחמיו, מצדינו יבצר ונמנע, כי חזק הוא ממנו היצר הרע, כמו שאמרו רבותינו ז”ל (סוכה נב) יצרו של אדם גדול ממנו וכדמסיק בילקוט של תהלים (לה י.תשכג) על פסוק מציל עני מחזק ממנו. היינו מן היצר הרע ע"ש.

פרק יג, לב
ארץ אוכלת יושביה הוא. שראו אותם קוברים מתים, והאלהים חשבה לטובה כו', וקשה, וכי בעבור זה נקראו מוציאי דבה?
והלא הגידו האמת מה שראו. וכי מפני שלא הרגישו שלטובתם עשה ה' זאת נקראו מוציאי דבה?
כסילים ראוי שיקראו. וכן מסיק במדרש (במ"ר טז ב) מרגלים ששלח משה כסילים היו כו' ולפחות יש מקום לומר, אהני ליה שטותיה, שלא חלי ולא מרגיש בטובתו.
ונראה, שהיה להם לכל הפחות לתלות הקבורות בחטאם, כי כבר נודע להם שמעשה ארץ כנען מקולקלים יותר מכל האומות, והם אמרו בהפך זה שכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות טובות המה וצדיקים, ותלו הדבר ברוע מזג אויר הארץ, שאוכל ומכלה אפילו ליושביה המורגלים בה, קל וחומר שתזיק לבלתי יושבים עליה ובאו ממרחק, ולא הורגלו באויר הארץ. ובאמרם אנשי מדות, נכללו כמה דברים, הן צדקתם ויושר פעולתם במדה ובמשקל, אינן יוצאין מקו השיווי, הן ענין הנהגתם במאכלם ומשתם, שאינן מן המרבים במאכל ומשתה ומשגל, אלא מכלכלין דבריהם במשפט במדה ובזמן הראוי, ואם כן ודאי הכל תלוי בחום האויר המקלקל הבריאות. וזה פריה. כי במקום שהחום גדול, אז פריה משונה למעליותא, אבל עמה משונה לגריעותא, כי הא בהא תליא.
ושם ראינו את הנפילים. מן אותן שנפלו ומתו אשר קמטו בלא עת, בני ענק מן הנפילים. הקדמונים וזהו כפל הנפילים, כי אחד תואר לענקים ואחד לשון נפילה ממש, ואמרו שאם מזג האויר מזיק לגסי החומר החזקים אף בריאים, קל וחומר שיזיק לנו החלושים וקטנים מערכם. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. כי שמענו אומרים נמלים יש בכרם, כי אינו דומה ראיה מרחוק לראיה מקרוב, כי מרחוק נראה הכל יותר קטן ממה שהוא נראה מקרוב, וחגבים גדולים מנמלים ואם היינו בעינינו כחגבים, מסתמא היינו מרחוק בעיניהם כנמלים כי אידי ואידי חד שיעורא הוא.
ואמרו להם יהושע וכלב הארץ טובה מאד מאד. הן מצד פריה, הן מצד מזג האויר, ואין טובת הפירות תלוי בחום האויר כי אם בשמנונית הארץ הנותן מתיקות לפירות וזה שאמר ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. כי הבהמה גידולי קרקע מקרי, והדבש כנוי אל המתיקות הבא משמני הארץ, והאויר אינו מזיק כי אם לחוטאים, אך בה' אל תמרודו. ואז לא יזיק לכם אויר הארץ, ואתם אל תיראו את עם הארץ. שהיו קוברי מתים, כי לחמנו הם. ודאי בחטאם מתו, שהרי נאמר (דברים ז טז) ואכלת את כל העמים.

ואמרו רבותינו ז”ל (ב"ק לח):

מאי דכתיב (חבקוק ג ו) ראה ויתר גוים. ראה הקב"ה שאפילו שבעת מצות של בני נח לא קיימו ועמד והתיר ממונם לישראל ואם ממונם התיר על שלא קיימו שבעת מצות אם כן גם גופם התיר על כל התועבות הגדולים שבהם ואם כן ודאי בחטאם מתו, דאם לא כן למה התיר לנו לאוכלם כלחם וראיה על חטאם שאפילו צדיק אחד שהיה ביניהם מת בחטאם כדי שלא יגין עליהם כצל וזה שאמר סר צלם מעליהם. אבל צל שלנו קיים והוא הקב"ה שנאמר (תהלים קכא ה) ה' שומרך ה' צלך.
וקרוב לשמוע, כי לחמנו הלמ"ד בחולם כמו לוֹחֲמֵינוּ, כי הם בעלי מלחמתינו, ואולי היו מרגישין בכם ועושין עמכם מלחמה, על כן עשה ה’ יתברך שהיו קוברים מתים כדי שלא יתנו לבם אליכם.
ותולדות יצחק כתב:
כי לחמינו כמו המן הזה שאם יסור הצל ממנו וזרחה עליו השמש ונמס כך סר מעליהם צלו של הקב"ה ואז ימסו כדונג מפני האש, כמו שכתוב (שמות טו טו): נמוגו כל יושבי כנען.
ועל דרך הרמז אמר סר צלם מעליהם שלא יאמרו אם מדרך הארץ ההיא שתקיא את יושביה החוטאים, היום או מחר גם אנחנו נחטא, כי אדם אין צדיק בארץ וגו'. ותקיא גם אותנו, על זה אמר וה' אתנו בגלות, כמו שכתוב (תהלים צא טו) עמו אנכי בצרה. ואגבה גם אנחנו בטוחים לשוב שמה ויעשה הקב"ה למען שמו יתברך אשר עמנו ויחזור ויגאלנו.

הפרק הבא    הפרק הקודם