פרק ה
פרק ה, כד
קרב אתה ושמע וגו' ואת תדבר אלינו. מאי דעתך?
אם הוא אפשרי למשה לשמוע בקול ה' ולא ימות, הרי הוא אפשרי גם להם, ואם הוא נמנע להם, גם למשה הוא נמנע, ולשון ואת כמדבר לנקבה צריך ביאור, כי מה שפירש רש"י: התשתם כחי כנקבה כו', אינו מספיק שהרי אמר ה' הטיבו את אשר דברו.
ועוד, למה אמר: קרב אתה ושמע, למה נאמר אתה כמדבר לזכר?
ושם כתיב אשר יאמר היינו אמירה רכה, ואחר כך כתיב ואת תדבר דבור קשה?
והביאור לכל זה הוא, שכל עוד שיותש כח החומר, לפיהו יגדל כח השכלי, ודעת זקנים יוכיח, לפיכך היה משה יכול לשמוע בקול ה', ולא נתפעל ממנו, כי כבר תש כנקבה כח חומרו, ע"י שפירש מן האשה ושאר עניני פרישות שהיו בו. וכאמרו רז"ל (יומא ד) ויכסהו הענן ששת ימים (שמות כד טז), למרק אכילה ושתיה שבמעיו כמאן דאמר שהענן כסה למשה. וכל זה תשות כח החומרי גורם להתחזקות השכל שאינו מתפעל מן הקול, כי כל דבר אינו מתפעל כי אם מהפכו, והיה יכול לקבל קול ה' אפילו דבור קשה, לכך אמרו: קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר, כי אמירה רכה של השכינה יכול אתה לקבל אפילו אם היה חומר שלך חזק כזכר ולא הותש כנקבה, אמנם ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' אלהינו אליך. כי יכול אתה לקבל אפילו דבור קשה, לפי שכבר הותש חומרך כנקבה, כי פני משה כחמה המאירה מכל צד, כך נזדכך גם החומר שבו, ועל זה נאמר שפיר: הטיבו את אשר דברו.
ולפירוש רש"י יהיה הביאור, שמשה נצטער על שלא עבדו מאהבה, כי כל אוהב מתדבק אל אהובו, והירא מתרחק ממנו, ומשה נצטער על מה שאמרו: קרב אתה ושמע, כי הריחוק מורה על היראה. ואחר זה הותש כחו של משה מחמת צער, על כן נאמר ואת תדבר. והקב"ה אמר: הטיבו את אשר דברו. דרך פשרה, כי כפי קשיות ערפם, חידוש אצלי אפילו זה מה שאחזו במדת היראה, ואפילו מיראה חוששני שלא יעמדו בה ימים רבים, ומי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי וגו' כל הימים וגו'.

ויש מפרשים הפסוקים דרך הלצה, שאמרו ישראל: מאחר שאין תועלת המיתה כי אם כדי להסיר ממנו החומר - שהוא מסך מבדיל בינו לבין אלהיו - כדי שיוכל האדם לראות פני השכינה, כי לא יראהו האדם וחי. ועתה אנו רואין כי ידבר אלהים את האדם וחי, ועתה למה נמות. לסבול צער המיתה בחנם, כי תאכלנו האש הגדולה היינו צער מיתה, מכל מקום אם יוספים אנחנו לקבל איזו שלימות יותר ממה שיהיה לנו בחיים בענין השמיעה בקול ה', אז ומתנו נקבל עלינו צער המיתה.

הפרק הבא    הפרק הקודם