מלבי"ם למלכים א פרק טו

[טו, א]
מלך אבים -
ובדה"י נקרא אביה, ונראה כי יען שגם ירבעם היה לו בן בשמו אביה היו ישראל קוראים בנו של רחבעם אבים במ"ם של כינוי הרבים רצה לומר אביה שלהם, ולהבדילו מן אביה של ירבעם.

[טו, ג]
אשר עשה לפניו -
רצה לומר הוא לא היה חוטא בעצם רק מפני שכבר נעשו לפני מלכו לא בטל חטאת אביו וזה היה מצד שלא היה לבבו שלם כלבב דוד לכן לא שם על לבו להסיר חטאות האלה.

[טו, ד]
כי למען -
רצה לומר ומצד זה היה ראוי שיפול אז במלחמה שהיה לו עם ירבעם הנזכר בדה"י והוא נצחו ע"פ נס, באר שנס הזה לא היה בזכותו רק בזכות דוד אביו ובזכות ירושלים (כנ"ל יא יג):

השאלות


(ו) מה שאמרו ומלחמה הייתה וכו', כבר נזכר למעל (יד ל) ולמה נכפל שתי פעמים:
[טו, ו-ז]
ומלחמה הייתה בין רחבעם -
כבר אמר זה למעלה (יד ל).

ופירשו רי"א:
שבא לומר שבמלחמה זו היה אביה העקר העוסק בה כי רחבעם היה רך הלבב וכמו שאמרו בדה"י.
ויש לומר פה שמוסב למטה ופירשו המלחמה אשר הייתה בין רחבעם ובין ירבעם וכן יתר דברי אבים הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה וכן המלחמה שהיתה בין אבים ובין ירבעם ג"כ כתוב שם, ובא לומר שמלחמה זו התחילה מימי רחבעם ונגמרה בימי אביה שהוא נצח המלחמה ואז כתבו על ספר כלל דברי המלחמות האלה שנמשך בין ירבעם ובין רחבעם ואבים בנו.

(יג) מה שאמרו וגם את מעכה אמו חסר נשוא המאמר:
[טו, יג]
וגם -
שיעור הכתוב ויסר את הגלולים ואת מעכה אמו שהיתה ג"כ מן הגלולים שהיו משתחוים לה לשם עבודה או שהיתה קדשה לע"ז וגם הסירה מגבירה וגם הסיר מפלצתה, שהיה שייך לעבודתה או אל היותה קדשה לאשרה.

[טו, טז]
ומלחמה הייתה -
שהגם שכתוב בדה"י שלא הייתה מלחמה עד שנת ט"ו למלכותו בכל זאת היו קטטות ביניהם תמיד ובשנת ט"ו הייתה המלחמה הגדולה ויתר הכתובים עד פסוק כוהן גדול התבאר בפרושי לד"ה.

[טו, כו]
בדרך -
במעשים רעים שעשה ובחטאתו בדבר העגלים.

[טו, כט]
הכה כל בית ירבעם -
זה עשה לחזק מלכותו שלא ימרדו בו, אבל מה שלא השאיר כל נשמה אף נשים וקטנים זה היה כדבר ה', והיה עונש השגחיי.

[טו, ל]
על חטאת ירבעם -
א)
שחטא,
ב)
שהחטיא,
ג) אשר הכעיס
שעשה להכעיס:

(לב) מה שאמרו ומלחמה הייתה כבר נזכר למעלה בפסוק ט"ז ולמה נכפל:
[טו, לב-לג]
ומלחמה הייתה -
זה נזכר כבר בפסוק ט"ז, רק פה בא לבאר סבת המלחמה, כי אחר שבעשא הכה בית ירבעם שמרד בשלמה היה ראוי שיהיה אסא אוהבו, רק סבת המלחמה מפני כי -

[טו, לד]
ויעש הרע בעיני ה' וילך בדרך ירבעם -
וע"כ שנאהו אסא הצדיק על דרך: הלא משנאך ה' אשנא, והתגר בו מלחמה.

הפרק הבא    הפרק הקודם