מלבים ליחזקאל פרק יד
[יד, א]
ויבא אלי אנשים מזקני ישראל -
יש הבדל בין זקני יהודה שישבו לפניו [למעלה ח] שהיו צדיקים וזקני ישראל היו רשעים.

[יד, ג]
האנשים האלה העלו גלוליהם על לבם -
רצה לומר שעבודת האלילים אינו אצלם במעשה לבד כי הם מצויירים אצלם בציור הלב שמאמינים ודבוקים בם בכל לבבם, ומכשול עונם נתנו נכח פניהם, שגם בחטאים שחוטאים בפועל לא לבד שחוטאים כי גם נתנו נכח פניהם את המכשול שמכשיל אותם בחטא והמסבב אותו, עד שמשתדלים שימצא תמיד הסבה שמביאה אותם אל החטא, וכיון שדבוקים כ"כ בחטאים בין במחשבה בין במעשה האדרש אדרש להם, הלא אחר שהם מומרים לעברות בפועל וכופרים מצד מחשבת ע"ז לא יש תקווה עוד שישובו.

[יד, ד]
לכן דבר, איש איש וכו' אני ה' נעניתי לו -
רצה לומר הוא אינו בא אל הנביא לדרוש ולדעת האמת, רק רוצה לעשות מזה עסק וענין, כי בא ברב גלוליו אינו בא ע"ד לעזוב את גלוליו, בהפך ע"י רוב גלוליו בא אל הנביא להתווכח עמו ולהכחיש דבריו.

[יד, ה]
למען תפש את בית ישראל בלבם -
שעד עתה כבר נזרו בית ישראל מעלי כולם בגלוליהם במעשה הגלולים, והזקנים האלה רוצים לתפוש אותם גם בלבם שגם במחשבתם יתרחקו מעל ה', ועי"ז באים אל הנביא להתווכח אתו, ויש לומר שבזקנים האלה היו בעצמם נביאי שקר ובאו לשמוע דבר הנביא ולהפוך אותם כפי רצונם כמו שאמר (ירמיהו כ"ג) מגנבי דברי איש מאת רעהו.

[יד, ו]
לכן אמר אל בית ישראל -
אחר שהשיב אל הזקנים ציווה לו נבואה ואזהרה אל בית ישראל. שובו בעצמיכם והשיבו את אחרים מעל גלוליכם שהוא ע"ז ומעל כל תועבותיכם יתר התועבות שעושים במעשה:

[יד, ז]
כי איש וכו' ובא אל הנביא לדרש לו בי -
שהנביא ידרוש בי לדעת העתידות לו בשבילו, אני ה' נענה לו בי, רצה לומר לו נדמה כי הוא נענה בי, שמתעסק בי, ועושה לו עניין לדעת על ידי עתידות, לא לשמוע אל דברי ולשוב מחטאיו כי עדן גלוליו על לבו.

[יד, ח]
ונתתי פני באיש ההוא -
אפנה השגחתי להענישו והשמתיהו לאות ולמשלים, בדור הזה יהיה הוא עצמו לאות שיראו הנגעים שעליו ויהיה לאות לבני מרי, ואחרי מותו יהיה למשל שימשלו שיקרה לרשעים כמו שקרה לרשע זה, ואחרי כן בדורות הבאים והכרתיו מתוך עמי ויאבד שמו וזכרו.

[יד, ט]
והנביא כי יפותה -
שיצרו או ריעיו יפתוהו לדבר נבואות שקר ודבר דבר אני ה' פתיתי והוא ידבר ויאמר שאני פתיתיו לילך בשליחות לנבאות, אז ונטיתי את ידי עליו להענישו.

[יד, י]
ונשאו עונם -
ובכ"ז גם המקבלים נבואתו ישאו עונם, ואין להם תירוץ שהתעה אותם, כי עון הדורש יהיה דומה אל עון הנביא, שלא היה להם לדרוש בנביאי שקר, וזאת אעשה.

[יד, יא]
למען לא יתעו עוד בית ישראל -
בענייני האמונה, ולא יטמאו בעברות ע"י נביאי השקר ולכן אעניש את נביאי השקר, וכיון בזה על אחאב בן קולי' שקלם מלך בבל באש והיו לאות ולמשלים.

[יד, יג]
ארץ כי תחטא לי -
הנה בתוכחה שבת"כ חשב ארבעה סדרים של מיני רעות, וכולם כלולים בארבעה שפטים הרעים שחשב פה, שבהם נכללו כל הרעות שבעולם, כי הרעות יהיו או שמיימים, והם דבר ורעב, או יבואו ע"י בעלי רצון שהם חיה רעה, או ע"י בני אדם שהם בעלי בחירה, והוא חרב, וכשתדקדק שם תראה –
שבסדר ראשון חשב תולדות דבר שהם מיני חולאים, ותולדות חרב ונגפתם לפני אויביכם,
ובסדר שני חשב תולדות רעב ולא תתן ארצכם את יבולה,
ובסדר ג' חשב חיה רעה,
ואחרי כן בסדר ד' חשב שנית חרב ואחרי כן דבר ואחר כך רעב, הרי שרעב היא התוכחה הקשה שבכולם, ובזה התחיל פה.

ארץ כי תחטא למעל מעל -
שהוא כשילכו קרי ארבעה פעמים, שאז יבואו עליהם כל סדרי המכות עד שאטה ידי עליה ושברתי לה מטה לחם והשלחתי בה רעב כמו שאמר בסדר הד', בזה"ל: בשברי לכם מטה לחם וכו', והכרתי ממנה אדם ובהמה כמש"ש בסדר החמישי: ואכלתם בשר בניכם שהיא הקללה היותר גדולה, (וכבר אמר: הן כל אלה יפעל אל פעמים שלוש עם גבר, אבל בפעם רביעית אין תקנה כמו שאמר: ועל ארבעה לא אשיבנו).

[יד, יד]
והיו שלשת האנשים האלה בתוכה -
כי נח דניאל ואיוב היו בדור שהיו בלתי זכאים והם היו צדיקים בדור ההוא.
נח בדור המבול,
ודניאל בדור החרבן,
ואיוב בדור שבא השטן לקטרג, כמו שאמר משוט בארץ ומהתהלך בה,
וכן פגע אותם ד' שפטים אלה:
המבול היה רעה שמיימית,
ואיוב
נענש ע"י יסודות רוח ואש שהיו גם כן רעה שמיימית, וע"י חרב שבא וכשדים,
ודניאל ניצול מחרב ומחיה רעה.

המה בצדקתם ינצלו נפשם -
פה אמר רבותא שהגם שבא התוכחה היותר קשה בכ"ז יועיל צדקתם להציל נפשם, ואין צריך לומר פה שלא יצילו בנים שזה פשיטא.

[יד, טו]
לו חיה רעה אעביר -
ואף אם אביא חיה רעה שהיא קלה מרעב ובאה קודם לו, וה"א שבזה יועיל צדקתם להציל אחרים.

[יד, טז]
שלשת -
ואף שיהיו שלשת האנשים ביחד, מ"מ אם בנים ואם בנות יצילו, ואמר רבותא אף שיהיו בנים ובנות רבים שקל יותר שיצלו מן החיה כי אריה אבי תרי לא נפיל, בכ"ז רק המה ינצלו, וכן אמר בחרב הגם שקל עוד יותר שבא תחלה בסדרי התוכחות בכ"ז לא יצילו את אחרים.

[יד, יט-כ]
או דבר אשלח אם בן או בת יצילו -
(פה תפס רבותא אף בן אחד לא יצילו כי הדבר ידבק יותר כשהרבה אנשים ביחד).

המה בצדקתם יצילו נפשם -
שאפילו להציל נפשם יהיה צריך להביט על רוב צדקתם, כי כיון שניתן רשות למשחית אינו מבחין.

[יד, כא]
ואף כי ארבעת שפטי הרעים -
כמו שהיו בירושלים ששלח כל ארבעה שפטים בפעם א' (ותפס הסדר חרב רעב חיה רעה דבר, שכסדר זה באו לירושלים, שע"י חרב האויב נעשה רעב בעיר, וחיה רעה אכלה ההרוגים בחוץ, ודבר בפנים).

[יד, כב]
והנה נותרה בה פלטה -
והם בנים ובנות המוצאים לגולה, ומדוע נותרו אלה?
אמר שזה היה בההשגחה מפני שני טעמים:
א) להצדיק דין שמים שלא יאמרו בני בבל מדוע שפך ה' חמתו עליהם כ"כ, ולכן הנם יוצאים אליכם וראיתם את דרכם ואז ונחמתם על הרעה אשר הבאתי כי תראו שהיה בדין ובמשפט. (טעם ב') שבני גלות יכניה היו מצטערים על שהגלה אתהם קודם לכן, אבל עתה -

[יד, כג]
ונחמו אתכם כי תראו את דרכם וידעתם כי לא על חנם עשיתי -
כי היה זה לתועלת גדול שהוציא אתכם קודם לכן, שאם היו נשארים בארץ היו גם הם משחיתים דרכם כי דורו של צדקיהו היו רשעים, כמו שאמרו חז"ל שהיה לטובה מה שהוציא גלות יהויכין והחרש והמסגר קודם לכן.

הפרק הבא    הפרק הקודם