מלבים ליחזקאל פרק ב
[ב, ב]
ותבא בי רוח -
שאחר שנבטלו חושיו וכחותיו בנפלו על פניו, כתיב ואשמע קול מדבר, רצה לומר שלא שמע רק הקול ולא הבין הדברים. לכן חזק אותו ברוח והעמידהו על רגליו, ואז ואשמע את המתדבר אלי והבין דבריו.

[ב, ג]
שולח אני אותך אל כל בני ישראל -
רצה לומר ישראל אין דרכם למרוד בה' אבל אם מרדו אינם קרובי תשובה וקשה להשיבם, והגוים דרכם למרוד בה' אבל הם קרובי תשובה, ע"י הנביא ומעשה נינוה יוכיח, א"ל שהם יש לומר שני חסרונות שהם בני ישראל ולא יקבלו דברי הנביא, ובמעשיהם הם גויים המורדים, ולא מעתה רק אבותם פשעו, והם מרדו שהמרד גדול מן הפשע וזה נמשך עד עצם היום הזה.

[ב, ד]
והבנים -
יש לומר עוד חסרון, שהם קשי פנים להכחיש דברי הנביא מה שיוכיחם מצד השכל.

וחזקי לב -
לבל ייראו אם יתרה בם בעונשי ה' ופורענות, בכ"ז אני שולח אותך אליהם, ואמרת אליהם כה אמר ה', שעקר תכלית השליחות הוא שתאמר להם שאתה נביא ה' למען ידעו שה' שולח אליהם נביא ומשגיח בענינם, לבל יאמרו כי הנם ככל העכו"ם בלתי מושגחים מה', ובזה תפיק התכלית, כי -

[ב, ה]
והמה -
בין אם ישמעו ובין אם יחדלו מלשמוע ע"י שבית מרי המה עכ"פ ידעו כי נביא היה בתוכם.

[ב, ו]
ואתה בן אדם -
(ציוי ב')
באשר הנבואות שישלח על ידו אל העם יהיו דברים קשים ציווה בל ירא מהם שיעשו לו רע, ואף מדבריהם אף שידברו לעשות לך רע בכ"ז לא תירא, כי הגם כי סרבים וסלונים אותך שיסרבו לשמוע ויקיצו לך כסילון מכאיב, ואף אם אל עקרבים אתה יושב שירצו לעקצך עקיצת עקרב, בכ"ז מדבריהם אל תירא שידברו להרוג אותך, ואף מפניהם אל תחת ולא תשפל בעיניך נגדם, כי בית מרי המה ולא יוכלו לך, וע"כ -

[ב, ז]
ודברת את דברי אליהם -
לא תדלג דבר מדברי מחמת יראה, בין אם ישמעו ובין אם יחדלו מצד כי מרי המה לא תחשוב שמוטב שלא לומר דבר שאינו נשמע, ושיהיו שוגגים ולא מזידין, כי בלא זה הם מרי ומזידין.

[ב, ח]
ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך -
(ציוי ג')
שהוא עצמו ישמע לדבר ה' ולא ילמד ממעשי העם, ולא ימרה כבית המרי פצה פיך ואכל, המליצה שישובו דברי ה' להיות אצלו קנין עצמי דבוק בנפשו כמו שישוב המזון להיות גוף עצם הניזון.

[ב, ט]
ואראה והנה יד שלוחה אלי -
ראה שהנבואה השלוחה אליו נצטיירה כדמות מגלת ספר שהוא ספר העשוי בגלילה.

[ב, י]
ויפרש אותה לפני -
מפני שהיתה נגללת פרש אותה, רצה לומר -
א) שהגיע הנבואה אליו באופן שישיג אותה וידעה, לא כמו שאמר ותהי לכם חזות הכל כדברי הספר החתום אשר יתנו אותו אל יודע ספר וכו'.
ב) ראה שהיא כתובה פנים ואחור, רצה לומר שיש בה נגלה ונסתר.
ג) שכתוב אליה קינים והגה והי, שה' הכין שפטים לממרים מצותיו ולא ישמעו אל דבריו.

הפרק הבא    הפרק הקודם