מצודות דוד, ישעיהו פרק דפסוק א
והחזיקו. ארז"ל נ"נ גזר על עמו שלא יאנסו הנשואות לאיש ועל שיתרבו האלמנות יחזיקו שבע נשים באיש אחד להנשא לו
לאמר.
וכה תאמרנה אל תחוס לדאוג על צורך הספוק והמזון כי נאכל לחמנו ונלבש שמלתנו ואין לנו עליך כלום רק יקרא שמך עלינו לומר שאתה בעל שלנו ואנו נשואות לך
אסוף.
כנוס החרפה מאתנו שלא יאנסו אותנו חיל נ"נ:

פסוק ב
ביום ההוא. ר"ל אחר שיתמרק עון ישראל בקושי ובמרבית היסורים אז תהיה גאולה שלמה ויהיה צמח ה' להדר ולכבוד והוא משיח בן דוד הנקרא צמח כמש"ה והקימותי לדוד צמח צדיק (ירמיה כג)
ופרי הארץ.
גם זה על המשיח יאמר
לפלטת ישראל.
להנשארים שחסו במקום ועמדו באמונתם:

פסוק ג
הנשאר בציון. הנשאר מישראל ישב בציון, והנותר מהם ישכון בירושלים וכפל הדבר במ"ש
יאמר לו.
על כל הנשאר יאמר עליו שהוא קדוש
כל הכתוב.
כל מי שכתוב בספר להיות חי בעולם הנצחי ישכון בירושלים:

פסוק ד
אם רחץ ה'. ר"ל הדבר הזה יהיה כאשר ירחץ ה' את צואת וגו' ר"ל כשיסיר מהם לכלוכי העון
דמי ירושלים.
דם הנקי הנשפך בה
ברוח משפט.
בחוזק משפט יסורין ור"ל כמו הרוח הזה מייבש את הלחלוחית כן ימרקו היסורין לחלוחית העון
וברוח בער.
ביסורין יבער החטאים מן העולם:

פסוק ה
וברא וגו'. אז יברא ה' ענן חדש להיות שוכן ביום על כל מקומות המוכן לשבת אשר המה בהר ציון
ועל מקראיה.
על האנשים הקרואים לבוא בהמה
ועשן וגו' לילה.
כל אלה ישכנו עליהם בלילה
ונגה אש להבה.
הארת להבת אש
כי על כל וגו'.
מלבד הכבוד שיהיה להם אז יהיו כל אלה לחופף עליהם להגן מן האומות:

פסוק ו
וסוכה תהיה. הענן הזה יהיה לסוכך עליהם להיות לצל ביום להציל מחורב ושרב השמש
מזרם.
משטיפת המים והוא דרך משל לומר שיגין עליהם לבל תשיגם יד האויב:

הפרק הבא    הפרק הקודם