מצודות דוד, ישעיהו פרק סגפסוק א
מי זה בא. הנביא התנבא שעתיד הקב"ה לעשות נקמה באדום תחלה והשר של מעלה מאדום יהרג תחלה והנביא מדבר בלשון הנוהג בבני אדם לבושי בגדים אשר בהרגם את מי נתז הדם על בגדיהם ולזה אמר כאלו ישאלו מי הוא זה הבא מאדום מוצבע בגדים בדם מעיר הבצורה היא כרך גדול וגו'
זה הדור בלבושו.
הלא זה היה הדור בלבושו המפואר ומה זה נתלכלכו בדם
צעה ברב כחו.
הלא ברוב כחו מניע ומטלטל את כל הרוצה ממקום למקום ואין מי עומד נגדו ומה זה הדם על לבושו
אני מדבר בצדקה.
כאלו המקום משיב לומר אני הוא זה המדבר והמבטיח לעשות צדקה לישראל ואני הוא המרבה להושיע כאשר הבטחתי:

פסוק ב
מדוע אדום ללבושך. כאלו ישאלו גם אותו מדוע כתמים אדומים על לבושך ובגדיך המה כבגדי הדורך בגת להוציא היין מן הענבים שיש על בגדיו כתמים אדומים מהתזת היין:

פסוק ג
פורה דרכתי לבדי. כאלו המקום ישיב לומר אני לבדי דרכתי גת הענבים ר"ל לא בזכותם כי אם בצדקתי לבד הרגתי השר להוציא דמו כמו שדורכים בגת להוציא היין
ומעמים.
אין מי מפאת העכו"ם לעמוד עמדי במלחמה כי הרגתי השר של מעלה
ואדרכם.
אם כן אני דורך גם אותם באפי ואני רומס אותם בחמתי
ויז נצחם.
ודמם טפטף על בגדי ולכלכתי כל מלבושי וכ"ז הוא דרך משל מלשון הנוהג בבני אדם:

פסוק ד
כי יום נקם בלבי. זמן רב היה בלבי יום הנקם לנקום בעכו"ם
ושנת גאולי באה.
בא זמן לגאול את עמי ולעשות הנקם:

פסוק ה
ואביט. הייתי מסתכל אם אמצא עוזר אבל אין עוזר ר"ל הסתכלתי אם יש זכות בישראל שיהיה עוזר וסעד אל הגאולה ולא מצאתי בהם זכות
ואשתומם.
עמדתי בתמהון והתבוננתי אם אמצא בהם זכות להיות סומך את הגאולה ואין סומך וכפל הדבר במ"ש
ותושע לי זרועי.
הזרוע שלי תושע לי ואם אין בהם זכות
וחמתי.
החמה שיש לי על האומות היא תסמוך אותי לגאול את ישראל ולעשות בהם נקם:

פסוק ו
ואבוס. ארמוס את האומות באפי ואשכר אותם בכוס חמתי (המשיל חמת המקום ליין המשכר המבלבל דעת האדם)
ואוריד לארץ נצחם.
את דמם אשפוך לארץ:

פסוק ז
חסדי ה' אזכיר. אמר הנביא אזכיר את ישראל חסדי ה' שעשה עמהם אשר מהראוי להרבות תהלות ה' כפי הראוי להללו על כל הטובה אשר גמלנו ה' ורב הטוב הנתון לישראל אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו ולא בצדקותינו:

פסוק ח
ויאמר. כשהוציאם ממצרים אמר אך המה לבד עמי המה ובהם בחרתי מכל העכו"ם ולבנים יחשבו לי ולא ישקרו בי לעזבני ולכן היה להם למושיע:

פסוק ט
בכל צרתם. בכל זמן שהיו בצרה היה לו צר
ומלאך פניו.
מלאך המשמש לפניו הושיעם בשליחות המקום
באהבתו.
בעבור אהבתו להם וחמלתו עליהם גאלם מן הצרה הבאה
וינטלם.
סבל משאם לתת די מחסורם כל ימי עולם בכל שני הדורות:

פסוק י
והמה מרו. ר"ל לא כן היה כפי מה שחשב אשר לא שקרו בו כי המה מרו בו ועצבו לפני רוח קדשו
ויהפך.
אז נהפך להם לאויב להביא עליהם הרעות והוא נלחם בם ולא באו במקרה:

פסוק יא
ויזכור. בגלות יזכור ישראל את ימי עולם שהיה מקדם כששלח את משה לעמו וחסרה למ"ד השמוש במלת עמו
איה המעלם מים.
ר"ל יאמרו איה הוא המעלה אותם מן הים עם רועה צאנו ר"ל על ידי משה שהיה מנהיג את עמו וכאלו יאמרו מדוע לא יעשה עמנו כזאת גם היום
איה השם וגו'.
איה הוא השם בקרב משה את רוח הנבואה:

פסוק יב
מוליך. מוסב על מלת איה לומר איה המוליך לימין משה את זרוע תפארתו ר"ל חוזק ה' היתה מוכנת למשה בכל עת חפצו
בוקע.
איה הבוקע מפניהם מי הים והירדן לעשות לעצמו שם גבורה עד עולם:

פסוק יג
מוליכם. איה המוליכם בעומק הים כסוס הרץ במדבר במקום ישר ושוה שאינו נכשל במרוצתו כן לא נכשל כאשר הלכו בעומק הים כי היה המקום שוה וישר:

פסוק יד
כבהמה בבקעה תרד. כמו הבהמה היורדת ללכת בבקעה שנוח לה מאלו עלתה ללכת בהר כן רוח ה' הנהיג את ישראל בנחת
כן נהגת עמך.
ר"ל כך היה הכל כמו שאמרנו באופן זה נהגת עמך לעשות לך פרסום שם תפארת:

פסוק טו
הבט משמים. ר"ל הואיל וכן עשית בימים הקדמונים לכן גם עתה הבט משמים וראה ממדור קדשך מה שהעכו"ם עושים לנו
איה קנאתך.
איה הקנאה והגבורה שהראית בהעכו"ם בימים הקדמונים
המון מעיך.
מה שבימים הראשונים היו מעיך הומים עלי ורחמת אותי הנה עתה התחזקו אלי כי אמצת לבבך ומאנת לרחם:

פסוק טז
כי אתה אבינו. וראוי לאב לרחם על בנים
כי אברהם לא ידענו.
עשה עצמו כאלו לא ידענו עם כי נגלה לו בברית בין הבתרים שעבוד ארבעה מלכיות לא התפלל עלינו
וישראל לא יכירנו.
עשה עצמו כאלו לא הכיר אותנו עם כי נגלה לו שעבוד מלכיות בשעה שראה סולם מוצב ארצה ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו הם שרי האומות זו עולה וזו יורדת לא שם לבו להתפלל עלינו
אתה ה' אבינו.
בכל ימי המלכיות שמת לבך עלינו כדרך האב המשים לבו בתקנת בנו
גאלנו מעולם שמך.
מימות עולם שמך הוא גאלנו כי בכל פעם אתה הוא הגואל אותנו:

פסוק יז
למה תתענו. ר"ל בעבור שלוות האומות ואורך הגלות אנו תועים מיראתך וכאלו אתה מתעה אותנו
תקשיח לבנו.
בעבור זה הקשה לבנו וסחה מן היראה וכאילו מידך בא והוא כפל ענין במ"ש
שוב.
לכן שוב אלינו להשרות שכינתך בינינו כמאז ואם אין בנו מעשים עשה למען עבדיך הם האבות ולמען השבטים אשר הנחלתם לך לנחלה:

פסוק יח
למצער. על מעט זמן ירשו עם קדשך את המקדש ועתה הצרים אותנו הנה בוססו ורמסו את מקדשך:

פסוק יט
היינו מעולם. הלא מעולם היינו אנחנו עם ממשלתך ולא משלת בהעכו"ם וחוזר ומפרש לא היה שמך נקרא עליהם כמו שהיה נקרא עלינו להקרא אלהי ישראל
לוא קרעת שמים.
האם למענם קרעת השמים להיות נפתח וירדת על הארץ ולתת התורה להרעיד ההרים ולהחרידם להיות הזיעה מטפטף מהם מגודל החרדה כמו שירדת למעננו לתת לנו התורה לכן גם עתה עשה עמנו כמאז:


הפרק הבא    הפרק הקודם