מצודות דוד, ירמיהו פרק להפסוק ב
בית הרכבים. הם בני יונדב בן רכב ומזרע יתרו היו
בית ה'.
אל בית ה'
אל אחת הלשכות.
אל אחת מן הלשכות
והשקית.
השתדל להשקותם יין:

פסוק ד
איש האלהים. נביא ה'
אשר אצל.
הלשכה ההיא היתה אצל הלשכה אשר השרים נאספים שמה וממעל ללשכת מעשיהו:

פסוק ה
וכוסות. לשפוך בהם יין מהגביעים לשתות מהם:

פסוק ו
אבינו. ר"ל ראש המשפחה
עד עולם.
עד סוף כל הדורות:

פסוק ז
ולא יהיה לכם. אף בקנין או במתנה לא יהיה לכם בית בנוי ושדה זרוע וכרם נטוע
באהלים.
העשויים על פני השדה שאפשר להעתיקם ממקום למקום
למען תחיו וגו'.
כי בית ושדה וכרם יש בהם סבה המעכבת את האדם במקום שהם ולפעמים יאבד עם אנשי המקום ההוא אבל היושב באהלים ואין לו שדה וכרם בקל יוכל להעתיק ממקום למקום (וטעם מניעת שתיית היין לא הוצרך לפרש כי ידוע הוא שמביא למעשים מגונים)
אשר אתם גרים שם.
במקום נטיית האהלים:

פסוק ח
ונשמע בקול. רצה לומר קבלנו מאמריו
בנינו ובנותינו.
ר"ל אף הקטנים והקטנות:

פסוק ט
לשבתינו. לשבת אנחנו בהם
וזרע.
ר"ל כל מין זרע אף גן זרוע:

פסוק י
ונשב. עד הנה ישבנו באהלים
ונשמע ונעש.
ר"ל כמו שקבלנו על עצמינו כן עשינו ככל אשר וגו':

פסוק יא
ויהי בעלות. ר"ל ומה שנשב עתה בבתי העיר הסבה היא כי בעלות נ"נ אל הארץ (וזהו מה שעלה בימי יהויקים כמ"ש במלכים ב' כ"ד) ) אז אמרנו אלו לאלו בואו ונבוא לירושלים מפחד הכשדים ואנשי ארם אשר עמהם לבל ישללו אותנו ולכן נשב בירושלים:

פסוק יג
לאיש יהודה. לאנשי יהודה
הלא תקחו מוסר.
רצה לומר באמת מהדבר הזה יש לכם ללמוד לשמוע אל דברי:

פסוק יד
הוקם. הנה נתקיים את דברי יהונדב וגו'
ולא שתו.
והנה הם לא שתו (ולא אמר מה שמנעו לקחת בית ושדה וכרם כי מניעת שתיית היין ראו בעיניהם ולא כן אלו)
כי שמעו.
ר"ל לא מנעו מרצון נפשם כי אם לשמוע מצות אביהם
השכם.
ר"ל בזריזות רב בהשכמה אני מדבר אליכם ע"י הנביאים ועכ"ז לא שמעתם:

פסוק טו
ואשלח. רצה לומר ואחר שעברתם על דברי שלחתי אליכם הנביאים בהשכמה ובזריזות לאמר שובו עתה כל איש מדרכו הרעה ומעתה היטיבו מעלליכם
ושבו.
ואז תשבו על האדמה וגו':

פסוק טז
כי הקימו. רצה לומר ובעבור כי בני יהונדב הקימו מצות אביהם והעם הזה לא שמעו אלי ולא למדו מהם:

פסוק יז
לכן. הואיל ולא שמעו ולא למדו מהם לכן וגו'
אשר דברתי עליהם.
הפורעניות שיעדתי ע"י הנביאים
יען.
בעבור שדברתי עליהם דברי ולא שמעו
ואקרא להם.
לשוב אלי:

פסוק יח
אשר שמעתם. לקבל מאמריו
על מצות.
אל מצות
ותשמרו.
ר"ל שמרתם בלב ולא שכחתם בהם
ותעשו.
וגם עשיתם ככל אשר צוה אתכם עם כי רבים המה:

פסוק יט
לא יכרת וגו'. ר"ל לא יהיה נפסק מזרע יונדב מלהיות איש מהם עומד לפני כל הימים כלומר עד עולם יהיו מהם יושבים בסנהדרין ומורים בדברי תורה כן ארז"ל, או שיהיו יראי ה' וחושבי שמו ונכנעים לעבודתו:


הפרק הבא    הפרק הקודם