מצודות דוד, יחזקאל פרק לטפסוק א
הנני אליך. הנה אני אפנה אליך אתה גוג וגו':

פסוק ב
ושובבתיך. אעיר לבך להיות שובב ומורד ואסית אותך ואעלה אותך ממקומך מפאת צפון:

פסוק ג
והכיתי. אכה בקשתך למען תפול מיד שמאלך כי בה מחזיקים את הקשת ור"ל לא תצלח עם כלי המלחמה:

פסוק ד
לעיט. לעופות הדורסים ולחית השדה אתנך למאכל:

פסוק ה
על פני השדה תפול. במקום המלחמה
כי אני דברתי.
וכן יקום:

פסוק ו
וביושבי האיים לבטח. הם הבאים עם גוג שהיו יושבים לבטח בארצותם על האיים
כי אני ה'.
הנאמן במאמרי:

פסוק ז
אודיע. אפרסם שם קדשי בתוך עמי ישראל
ולא אחל.
ר"ל לא אניח עוד את שמי להיות מחולל
כי אני ה' קדוש בישראל.
שאני ה' הקדוש שוכן בישראל:

פסוק ח
הנה באה. עתה באה הזמן ונהיתה התשועה וזהו היום אשר דברתי ויעדתי בו תשועה:

פסוק ט
בנשק וגו'. ר"ל בידות הכלים ההם שהם של עץ
ובמקל יד.
הוא כלונס ארוך ובראשו כעין מחט ברזל ובו הורגים אנשים בזריקה
שבע שנים.
כי יהיו רבים מאד:

פסוק י
את שולליהם. את העובדי כוכבים אשר שללו אותם בימי הגולה:

פסוק יא
אתן לגוג. ר"ל לאנשיו
מקום שם קבר.
הוא כמו הפוך מקום קבר שם וכמו כל הרע אויב בקדש (תהלים עד) ומשפטו כל אויב הרע בקדש ור"ל אתן להם מקום קבר שם בישראל בארצם
גי העוברים.
בגיא שעוברים בו אל קדמת הים למזרחו של הים
וחוסמת היא את העוברים.
מפלת מרבית הפגרים תסתום ותסגור את העוברים שמה כי לא ימצאו שם מקום פנוי לעבור עוד שם והגיא ההוא יהיה נשכח מרגלי בני אדם ולכן יקברו שם את גוג ואת המון עמו
וקראו.
שם הגיא יקראו גיא המון גוג ר"ל בזה הגיא נקברים המון גוג:

פסוק יב
למען טהר. ר"ל לא יקברום בעבור כבודם כי אם למען טהר את הארץ ושבעה חדשים יתעסקו בקבורתם כי רבים יהיו:

פסוק יג
כל עם הארץ. כולם יתעסקו בקבורתם
והיה להם לשם.
מה שכולם נתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יתפרסם בעולם ולגדולה תחשב להם שכ"כ המון רב נהרגו בעבורם
יום הכבדי.
היום הזה יהיה לי לכבוד מה שהאבדתי המון רב לנקום נקמת ישראל :

פסוק יד
ואנשי תמיד יבדילו. אחר שכולם יתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יבדילו עוד אנשים להיות תמיד עוברים בארץ לחפש אחר ההרוגים לקבר עם העוברים ובסייעתם את הפגרים הנותרים ע"פ הארץ לטהר אותם כי עוברי דרך סימנו וציינו מה שמצאו בדרך מהלכם כמ"ש במקרא שלאחריו והאנשים המובדלים היו מחפשים על סימני ההרוגים לקברם
מקצה.
מסוף שבעה חדשים יתחילו לחקור ולחפש אחר ההרוגים כי במשך שבעה חדשים יקברו אותם הנראים לעין כל:

פסוק טו
ועברו. וכאשר יעברו האנשים העוברים בארץ בדרך מהלכם
וראה.
אם מי מהם יראה עצם מאדם יבנה אצלו דבר מה להיות לציון ואות למען ימצאוהו האנשים המובדלים המקברים
עד קברו אותו.
הציון יהיה עומד שם עד יקברו אותו המקברים הם האנשים המובדלים
אל גיא.
בגיא המון גוג יקברוהו במקום כל הפגרים:

פסוק טז
וגם שם עיר המונה. ר"ל כמו שהגיא ההוא יקרא גיא המון גוג לזכרון ששם מקום קבורתם כן העיר הסמוכה לאותו גיא תקרא בשם המונה על שם המון גוג הנקברים בסמוך לה
וטהרו הארץ.
ר"ל וע"י זה יהיה כל הארץ טהור מטומאה כי כל הטומאות יביאו אל המקום ההוא הנודע ומפורסם בקריאת שם הגיא והעיר הסמוכה לו ע"ש מרבית ההרוגים הנקברים שמה :

פסוק יז
לצפור כל כנף. כל בעל כנף
על זבחי וגו'.
הוא חיל המון גוג:

פסוק יח
אלים כרים וגו'. ר"ל משובחים ושמנים כאילים וככרים וגו' והוא ענין מליצה:

פסוק יט
לשבעה. להיות שבע ממנו
לשכרון.
ר"ל יהיה די ויותר מהצורך עד להשתכר ואחז בלשון המליצה כאילו הוא יין המשכר :

פסוק כ
סוס ורכב. ר"ל העופות והחיות ישבעו מהסוסים הנופלים במלחמה ומרוכביהם ומקבוצת הגבורים וכל איש מלחמה וכפל הדבר כדרך המליצה:

פסוק כא
ונתתי את כבודי. אז אפרסם כבודי בין הגוים ויראו משפט הנקם שעשיתי בהם ואת מכת ידי אשר שמתי בהם:

פסוק כב
כי אני ה' אלהיהם. המושיע אותם מיד הקמים עליהם
מן היום.
כי מאז לא אעזבם עוד ביד האומות ולכן ידעו מאז שאני אלהיהם:

פסוק כג
וידעו הגוים. כשיראו גבורתי ידעו שלא מקוצר יד לא השארתי את ישראל בארצי אלא שגלו בעבור עוונם על אשר מעלו וכחשו בי ולכן הסתרתי פני מהם ונתתים ביד אויביהם וכמעט כולם נפלו בחרב:

פסוק כד
כטומאתם. כגמול טומאתם ופשעיהם כן עשיתי עמם והסתרתי פני מהם לבל לראות בצרתם כאדם המסתיר פניו מאת המיוסר על פיו למען לא יכמרו רחמיו:

פסוק כה
לכן. הואיל וכבר קבלו הגמול לכן כה אמר וגו'
את שבות.
את בני השבי של יעקב
וקנאתי.
אנקום נקמת שם קדשי אשר חללוהו הכשדים באמרם שיד ה' קצרה:

פסוק כו
ונשו וגו' בשבתם וגו'. ר"ל בעת ישבו על אדמתם לבטח מבלי מחריד אז ישאו את הכלימה הראויה להם ולתוספת ביאור אמר ואת כל מעלם ר"ל את כל בושת המעל שמעלו בי כי המקבל טובה מרובה ממי שגמל עמו רעה הנה כשיזכור בהרעה יכלם מאד על קבלת הטובה ולכן אמר כשיקבלו הטובה יכלמו מן המעל שעשו הם :

פסוק כז
בשובבי. בעת אשיב אותם לארצם מבין הכשדים
ונקדשתי בם.
בהתשועה שאעשה להם אהיה מקודש לעיני גוים רבים כי לא יחללו עוד שמי לומר מבלי יכולת לא הושיעם :

פסוק כח
וידעו וגו'. אז יבינו שאני ה' הוא המנהיג אותם ומושל בם
בהגלותי.
ר"ל במה שהגליתי אותם אל הגוים ולא מצאו מנוח עם כי היה רב כוחם ובמה שאכניס את כולם על אדמתם ולא אשאיר מי מהם בארץ האויב ולא יוכלו להחזיק בהם מזה יכירו וידעו שאני ה' אלהיהם המנהיג אותם ומושל בם:

פסוק כט
ולא אסתיר. אחז במשל מבן אדם שאם אינו רוצה למלאות שאלת מי מסתיר פניו ממנו לבל יראהו ולא יסתיר פנים ממי שירצה למלאות שאלתו
אשר.
ר"ל אשר זאת אעשה להם אשפוך רוח נבואתי עליהם למען יישירו דרכם ויהיו מוכשרים לקבל מרבית הטובה אשר ישאלו עליה:

הפרק הבא    הפרק הקודם