מצודות דוד, מיכה פרק גפסוק א
ואמר שמעו נא. אני אומר שמעו עתה ראשי וגו'
הלוא לכם.
עליכם מוטל לדעת את המשפט אם נעשתה בארץ ועליכם להזהיר על הדבר:

פסוק ב
שונאי טוב. אבל עוד הם עצמם שונאים את הטוב ואוהבים את הרע
גוזלי עורם מעליהם.
הם עצמם גוזלים אלה מאלה את עורם ובשרם מעל עצמותם והוא ענין גוזמא והפלגה לפי מרבית הגזל:

פסוק ג
ואשר אכלו. והם אשר אכלו בשר עמי הם הצדיקים
פצחו.
פותחים עצמותיהם להריק את המוח וגם זה הוא ענין הפלגה
ופרשו.
משברים אותם פרוסות כאשר יעשו את הבשר פרוסות להשימם בסיר ובתוך הקלחת לבשל אותם:

פסוק ד
אז יזעקו. לכן אז בבוא הפורעניות יזעקו אל ה' ולא יענה להם
ויסתר פניו.
לבל ישגיח בצרתם
כאשר הרעו.
כמו שהרעו מעשיהם שלא שמעו לזעקת הנעשקים והסתירו פנים מהם כן אעשה להם גם אני:

פסוק ה
על הנביאים. נביאי השקר
המתעים.
המוליכים את עמי בדרך מתעה
הנושכים.
אמר למי שהמה נושכים אצלו בשיניהם לאכול משלו קוראים עליו נבואת שלום ולמי אשר לא יתן מאכל אל פיהם המה מזמינים עליו מלחמה ר"ל מתנבאים לו שמלחמה מזומנת לבוא עליו:

פסוק ו
לילה לכם מחזון. חושך כלילה יבוא עליכם מחמת חזון השקר וקסום השוא
ובאה השמש.
תשקע השמש על הנביאים ההם ויחשך עליהם מאור היום ר"ל יהיו בצרה עד שיהיה העולם חשך בעדם וכפל הדבר במ"ש להפלגת הענין:

פסוק ז
ובושו החוזים. בעת שיראו שלא נתקיימו אמריהם
ועטו וגו'.
כל החוזים והקוסמים יעטו על שער השפתים כדרך האבל כי אז יתאבלו על רוע המקרה
כי אין מענה אלהים.
כל דבריהם לא היה מענה אלהים כי מלבם בדאו שקר:

פסוק ח
ואולם. אבל אנכי מלאתי כח מן רוח ה' ר"ל כח כל אמרי בא מרוח ה' ואני מלא משפט והם דברים צודקים וגבורה והוא אמוץ הלב לא אפחד ממי ומגיד אני ליעקב פשעו וגו' כי אין דרכי להחליף כדרך נביאי השקר :

פסוק ט
המתעבים. הממאסים את המשפט ומעקשים את כל דבר הישר כי על היושר יאמרו שהוא מעוקם:

פסוק י
בונה ציון. כ"א בונה ביתו בציון בדמים כי שופכים דם אנשים לקחת עשרו לבנות בית
וירושלים בעולה.
בונים בתי ירושלים בממון של עולה מעושק ואונאה:

פסוק יא
בשוחד ישפטו. ע"פ השוחד שופטים לזכות את הנותן את השוחד
וכהניה.
על הכהן להורות כמ"ש כי שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)
במחיר יורו.
ע"פ המחיר מורים את ההוראה כרצון הנותן
בכסף יקסומו.
ע"פ הכסף קוסמים לבשר שלום הנותן
ועל ה' ישענו.
עם היותם עושים כל המעשים הללו יעיזו פניהם להשען בה' לאמר הלא שכינתו בבה"מ ולכן לא תבוא עלינו רעה כי לא יחריב מקום משכנו:

פסוק יב
בגללכם. בעבור עוונותיכם
שדה תחרש.
האויב יחריבה ותהיה נחרשת כשדה
עיין תהיה.
תהיה מלאה מגלי אבנים מהמפלת הבניינים
לבמות יער.
יהיה דומה לבמות יער ר"ל הרבה גלים ודגורין ימצא שם כמספר הבמות המצויות ביער והם תחתית האילנות שעל השרשים הנשארים אחר קציצת האילנות והמה דומות בגבהן לבמות:


הפרק הבא    הפרק הקודם