מצודות דוד, תהלים פרק קלבפסוק א
זכור ה' לדוד. התפלל על עצמו שיזכור לו ענוי נפשו אשר טרח למצוא מקום אשר יבנה שם המקדש:

פסוק ב
לאביר יעקב. לחזקו ותקפו של יעקב והוא המקום ב"ה ותלה ביעקב לפי שהוא היה תחילה להנודרים:

פסוק ג
אם אבוא. הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר וגו'
באוהל ביתי.
באוהל המוכן לבית שבתי הראוי למלך
ערש יצועי.
מטה המוצעת כפי הראוי לי:

פסוק ד
אם אתן שנת. ר"ל להיות ישן להתענג יותר מההכרח להחיות את הנפש וגם זה הוא ענין שבועה וגו'
לעפעפי.
כפל הדבר במ"ש:

פסוק ה
עד אמצא. עד אשר אדע איה המקום המוכן לבה"מ:

פסוק ו
הנה שמענוה באפרתה. עוד הייתי באפרת מקום מולדתי כי היא בית לחם כמ"ש בדרך אפרת היא בית לחם (בראשית מח) ואמר כי מאז שמענו כי עתיד להיות מקום נבחר לבה"מ אבל לא ידעתי מקומו איה
מצאנוה בשדי יער.
עתה הנה מצאתי את המקום בשדי יער הוא גורן ארונה היבוסי והיה גם שם עצי יער כי הוא המקום שנעקד עליו יצחק ובאיל תמורתו נאמר נאחז בסבך בקרניו (שם כב) שנאחז בענפי עצי היער:

פסוק ז
נבואה. עתה הואיל וידענו המקום נבואה למשכנותיו
להדום רגליו.
בה"מ קרוי הדום רגלי ה' ואחז דרך משל כאילו מושבו בשמים ממעל ורגליו יורדים לנוח בבה"מ:

פסוק ח
קומה ה'. לכן קומה והשרה שכינתך אל מקום המנוחה כי עד הנה היה מתהלך מאוהל אל אוהל וממשכן וגו' אבל המקום ההוא יהיה מקום מנוחה וקבוע עד עולם
אתה וארון עוזך.
שכינתך תשרה בה עם הארון אשר הראה לכל את עוזך וכח זרועך בפלשתים בעת לקחו אותו בשבי כמו שכתוב (בשמואל א י) :

פסוק ט
ילבשו צדק. בגדי כהונה נקראים בגדי צדק כי הם מכפרים ומצדיקים את החוטאים
וחסידיך ירננו.
הלוים ירננו בשיר:

פסוק י
בעבור וגו'. על עצמו אמר עשה זאת בעבורי וכפל דברו, ואמר עוד אל תשב ריקם את פני משיחך לבל שמוע תפלתו:

פסוק יא
נשבע וגו' אמת. ר"ל שבועה אמתית ולא יחזור מהשבועה והשבועה היא שהבטיחו לומר מזרעך אשים מלך לשבת על הכסא שלך:

פסוק יב
זו אלמדם. אשר אלמדם ביד הנביאים
גם בניהם.
של בניך עד עולם ישבו לכסא המלוכה:

פסוק יג
כי בחר וגו'. ר"ל הואיל וה' בחר את ציון ודוד הלא טרח והכין את המקום ההוא לזה יקבל בגמול שכרו את המלכות לו ולזרעו עד עולם:

פסוק יד
זאת מנוחתי. וכה אמר ה' זאת תהיה מנוחתי עדי עד ופה אשב כי מתאוה אני לה:

פסוק טו
צידה. מן המקום ההוא אשפיע לברך מזון עדתי ולהשביע אביוני עמי:

פסוק טז
אלביש ישע. ר"ל ע"י לבישת בגדי כהונה תבוא הישועה כי המה מכפרים ובאה ע"י התשועה
וחסידיה.
הלוים ירננו בשיר:

פסוק יז
שם. בציון אצמיח קרן ממשלה לדוד ר"ל שם יתרבה ויתגדל ממשלתו בכל עת
ערכתי נר.
שם ערכתי נר ר"ל הארה וזריחה וממשל רב:

פסוק יח
אלביש בושת. יהיו מעוטפים בבושת כלבוש הזה המעטף את כל הגוף
ועליו.
על דוד יאיר ויזרח כתר המלכות ר"ל תרבה גדולתו למעלה:

הפרק הבא    הפרק הקודם