ספרא אחרי מות פרק יח
פרשה ט
[יח, א-ב]
וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלהיכם -
אני ה' שאמרתי והיה העולם,
אני דיין,
אני מלא רחמים,
אני דיין להיפרע,
ונאמן לשלם שכר.

(ב) אני -
הוא שפרעתי מדור המבול ומאנשי סדום ומן המצרים ועתיד ליפרע מכם אם תעשו כמעשיהם.

(ב) מנין שלא הייתה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן המצרים?
תלמוד לומר: כמעשה ארץ מצרים לא תעשו.
מנין לדור אחרון שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם?
תלמוד לומר: כמעשה ארץ מצרים לא תעשו.
מנין למקום שישבו בו ישראל שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם?
תלמוד לומר: אשר ישבתם בה לא תעשו.
ומנין שישיבתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו?
תלמוד לומר: אשר ישבתם בה לא תעשו.

(ד) ומנין שלא הייתה אומה באומות שהתעיבו מעשיהם יותר מן הכנענים?
תלמוד לומר: וכמעשה ארץ כנען לא תעשו.
ומנין לדור אחרון שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם?
תלמוד לומר: וכמעשה ארץ כנען לא תעשו.
ומנין למקום שבאו בו ישראל וכבשו שהתעיבו מעשיהם יותר מכולם?
תלמוד לומר: אשר אני מביא אתכם שמה.
ומנין שביאתם של ישראל גרמה להם לכל המעשים הללו?
תלמוד לומר: אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו.

(ה) ר' שמעון אומר:
הרי הוא אומר: מי פעל ועשה קורא הדורות מראש, זימן לדור החייב שיבואו ישראל ויפרעו מהם.

(ו) ר' יוסי הגלילי אומר:
אחר שהכתוב שוקל מעשה ארץ מצרים כמעשה ארץ כנען ומעשה ארץ כנען כמעשה ארץ מצרים, מפני מה זכו הכנענים לישב בארצם ארבעים ושבע שנים, שנאמר: וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים?
אלא בשביל שכר שכבדו את אברהם אבינו שאמרו לו: שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכינו, בני אדם שכבדו את אברהם אבינו זכו לישב בארצם שבע וארבעים שנה.

(ז) רבן שמעון בן גמליאל אומר משום ר' יהודה בן לקיש:
הרי הוא אומר: האדם הגדול בענקים הוא והארץ שקטה ממלחמה, בני אדם שכבדו את הצדיק זכו שתשקוט עליהם את הארץ.

(ח) או כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו.
יכול לא יבנו בניינות ולא יטעו נטיעות כמותם?
תלמוד לומר: ובחקותיהם לא תלכו, לא אמרתי אלא בחוקים החקוקים להם ולאבותיהם ולאבות אבותיהם.
ומה היו עושים?
האיש נושא לאיש והאשה לאשה, האיש נושא אשה ובתה והאשה נשאת לשנים, לכך נאמר: ובחקותיהם לא תכלו.

[יח, ד]
(ט) משפטי -
אילו הדינים.

חוקותי -
אילו המדרשות.

תשמורו -
זו המשנה.

ללכת בהם -
זו המעשה.

תשמרו ללכת בהם -
לא המשנה נגיד אלא המעשה נגיד.

[יח, ה]
(י) ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם -
ליתן שמירה ועשייה לחוקים ושמירה ועשייה למשפטים.

וחי בהם -
לעולם הבא.
ואם תאמר בעולם הזה והלא סופו מת הוא, הא מה אני מקיים וחי בהם?
לעולם הבא.

אני ה' -
נאמן לשלם שכר.

פרק יג
[יח,ו]
(א) איש -
מה תלמוד לומר איש איש?
להביא את הגוים שיהיו מוזהרים על העריות כישראל.

לא תקרבו -
מה תלמוד לומר?
לפי שנאמר: איש איש שיכול אין לי אלא איש ממש שהוא מוזהר על ידי אשה, אשה מוזהרת על ידי איש מנין?
תלמוד לומר: לא תקרבו הרי כאן שנים.

[יח, יט]
(ב) ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה -
אין לי אלא שלא יגלה מנין שלא תקרב? תלמוד לומר לא תקרב אין לי אלא נידה בל תקרב בל תגלה. מנין לכל העריות בל תקרבו ובל תגלו. תלמוד לומר לא תקרבו לגלות. אני ה' אני נאמרן לשלם שכר.

הפרק הבא    הפרק הקודם