אור החיים, שמות פרק כ


{א} וידבר וגו' את כל הדברים וגו'. טעם זכרון שם אלהים בנתינת תורה, לומר כי התורה נתנה ממדת הדין וממדת הרחמים.

מדת הדין, וידבר אלהים,

מדת רחמים אנכי ה',

עוד הודיע סוד אומרו (מ''א י''ח) ה' הוא האלהים, כי דבר אלהים אנכי ה', והוא מה שאנו מיחדים פעמים באהבה בפסוק שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד:

עוד יתבאר על דרך שאמר רב קטינא (מנחות מ''א.)

ענשיתו אעשה וכו' עד כאן,

הרי שעל עשה לא יעניש הכתוב, לזה אמר ה' כי יביא ה' במשפט עונש על כל הדברים, גם לעשין הרשומים בי' הדברות. אמונתו ית' שהוא עיקר הכל הרשומים בתחלת דבר ה' אנכי וגו', שבת, כבוד אב ואם, על אלו הגם שהם עשה יש אלהים שופטים בארץ, והוא אומרו וידבר אלהים שהוא בחינת הדין את כל הדברים בין עשה בין לא תעשה:

עוד ירצה באומרו את כל הדברים לומר כי אין חפץ במקבל תורה אלא אם יקבל כל התורה, וכל המקבל עליו תורה חוץ ממצוה א' אין לו תורה (בכורות ל:):

עוד ירצה על פי ממה שהקדמתי בפרשת בראשית כי כשידבר ה' בתגבורת המכונת לשם אלהים ידבר דברים מופלאים אשר אין הפה יכול לדבר, והוא שיאמר הדברים שלימים וכן רבים בדבור אחד, כאשר עשה בבריאת עולם, כמו כן ביום מתן תורה דיבר בתגבורת את כל הדברים בדבור אחד. ואומרו תיבת לאמר יתבאר בהעיר מה שיש להעיר בנוסח עשרת הדברים מדוע שינה הכתוב נוסח דיבור מדיבור?

כי בתחלה התחיל לדבר בסדר זה אנכי ה' אלהיך, הוצאתיך, על פני, כי ה' הוא המדבר על עצמו יתברך שמו ואחר כך יצא לדבר בדרך אחר את שם ה' אלהיך, לא ינקה ה', שבת לה' אלהיך, כי ששת ימים עשה ה', שהיה לו לסיים כדרך שהתחיל על זה הדרך, לא תשא את שמי, כי לא אנקה, כי ו' ימים עשיתי וגו'.

אכן יתבאר על דרך אומרם ז''ל (מכות כ''ד.) אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, פירוש בתגבורת הדיבור. יובן כי כאשר דיבר ה' עשרת הדברים בדיבור אחד כמו שכתבנו בסמוך, אין האוזן יכולה לשמוע כל הגבורות, וכשהשמיעם לישראל השיגו הם שמוע ב' דברות מהם. שהם דיבור אנכי וגו' ודיבור לא יהיה לך ויצתה נשמתם, כאומרו (שה''ש ה') נפשי יצאה בדברו ולא יכלו הבין עוד. ושאר הדברות נחצבו להבות אש מקולו יתברך, ועמדו סדורים על הר סיני, עד שחזרה נשמת ישראל בטל חיים באו הדברות שהם קולות האדיר ברוך הוא, והיו מדברות לכל אחד מישראל, ולזה תמצא שאנכי ולא יהיה לך נחקקו בתורה כסדר שאמרם ה' אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך כי האלוה בכבודו מדבר נוכח לישראל בעד עצמו ברוך הוא.

וכמו כן במצות לא יהיה לך גם כן ידבר כסדר זה. אבל משם ואילך ידבר קולו יתברך בעד מלאכו, כאומרו שבת לה' אלהיך, כי ששת ימים עשה ה', על כן ברך ה' וגו', וכן כולם. כי אינו יכול הקול לומר שבת לי וגו', עשיתי את השמים וגו' ונתתי וגו', כי אינו אלא מלאכו יתברך והבן ויערב לחכך. והגם שאמרו ז''ל (מכות כ''ג:) כי משה אמרם לישראל, אפשר כי משה היה בו כח ושמע כולם, וכשבאו הקולות לדבר לישראל היה קולו של משה גם כן מדבר. ואולי כי לזה רמז הכתוב באומרו (לעיל י''ט י''ט) משה ידבר והאלהים יעננו בקול, ותמצא שאמרו ז''ל (שהש''ר פס' ישקני) שכל דיבור ודיבור היה עומד על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו: תקבלני עליך,

והוא אומר לו: הן, ומחבקו ומנשקו ועולה ומתעטר על ראשו.

ולפי זה יתיישב אומרו לאמר על זה הדרך וידבר אלהים את כל וגו' פירוש בתגבורת האלהים ודיבר כולם בדיבור אחד, גם עשה כח בדברות, שהם בעצמם יאמרו לישראל כשיצטרכו, כמו שכן היה, כי כשלא יכלו ישראל לשמוע כולם מהגבורה דברו הם אליהם כמו שכתבנו.

עוד יכוין באומרו לאמר כי יש בסדר זה שנדברו בו הדברים מעלה ורוממות לישראל, על דרך אומרו (דברים כו יח) וה' האמירך וגו' כי הרבה תועליות נמשכו מזה שפסקה זוהמתן וזה יסוד קניית הקדושה בהם לעולם.

עוד יתבאר הכתוב על דרך אומרם ז''ל (תנחומא תולדות) שאין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הנבראים בחיים חיותם, משום (איוב טו) הן בקדושיו לא יאמין, ולזה לא יחד שמו על אברהם לומר עליו אלהיך אלא אחר מותו, והוא אומרו וידבר אלהים את כל הדברים האלה פירוש בתגבורת הדיבור כמו שפירשנו. דברים שאין האוזן יכולה לשמוע, והטעם הוא לאמר להם אנכי ה' אלהיך פירוש ליחד שמו על כל אחד ואחד מהם לומר לו אלהיך. אשר על כן השמיעם את קולו ליסרם, להפריד מהם הזוהמא ובזה יהיו ראוים לומר להם כן.

ולדברי רבותינו ז''ל (שבת פ''ח:) שאמרו שפרחה נשמתם, נמצאת אומר כי כשיחד שמו עליהם היה זמן יציאת נשמה, אז אמר לכל אחד מהם אלהיך, והגם שהיו בחיים ושמעו גם כן לא יהיה לך וגו', לא יתייחס לה איחור, כי הכל אמר ה' בדיבור אחד ולא קדמה אפילו אות לחברתה.

עוד אומרו לאמר יכוין אומרם ז''ל (זהר ח''ב צ''ג:) שכל התורה כולה רמוזה בעשרת הדברות, והוא אומרו לאמר פירוש דברים אלו, יש בהם אמרות אחרות כלולות ורמוזות. וראיתי לתת טוב טעם בהשמעת ה' לישראל ב' דברות אנכי ולא יהיה לך כי הם ב' שרשים לב' כללות המצות מצות עשה ומצות לא תעשה.

אנכי היא עיקר ושורש כל מצות עשה,

לא יהיה לך וגו'
היא עיקר ושורש כל מצות לא תעשה,

לזה נטע ה' בהם מפי אל עליון שרשי ב' עיקרי המצות, שבזה לא תימוט תורה מזרעינו לעולם ועד,

{ב} אנכי ה' אלהיך וגו'. טעם כפל אשר הוצאתיך מארץ וגו' מבית עבדים?

פשט הדברים הוא שכוונתו להגדיל עוצם שבייתם שהיו בארץ מצרים, מקום שאסיריו לא פתח וגו' (ישעי' יד יז) נוסף על הפלגת טומאתה. ועוד שהיו שם בגדר עבדים והוציאנו ה':

עוד יכוין ה' לומר על זה הדרך אנכי ה' אלהיך הנה הזכיר בתחלת דברי ה' ב' עניינים:

האחד היותו ה' ברוך הוא שם הוי''ה זה יגיד האמונה כי ממנו יתברך, ובמאמרו היה כל הווה וכל מה שהיה ומה שיהיה, גם יגיד על הוויתו יתברך היה והווה ויהיה.

והב' אמר אלהיך פירוש שעליהם לקבל מאמרו וגזרותיו, וכל הממרה את פיו יכנו אלוה.

וכנגד ב' בחינות אלו בא האלקים להכריח כל אחת מהם בהוכחה שאין עליה טענה.

כנגד אומרו אנכי ה' זה לך האות אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דע כי באמצעות יציאת מצרים הוכחשו כל הדוברים שקר שיש חס ושלום אמונה זולתו, כי הוכחשו המאורות כי לא אלהים המה. בהחשיך ה' מאורם, הוכחושו הימים, כי ה' עשה בהם אותות והפכם לדם, הוכחשה הארץ בהכותה ה' ותשרץ שרצים רעים, הוכחשו בעלי חיים שאין בהם ובמזלם חוזק, הוכחשו כל אלוהות בעשות ה' בהם שפטים. הרי כי ה' הוא אדון כל הווה ושולט על הווה ומכחידו, וגוזר על אַיִן ויהיה כאשר עיני כל ישראל רואות.

וכנגד מה שאמר אלהיך שצריכין לקבלו עליהם לאלוה לקיים כל דבריו אמר טעם הדבר מבית עבדים פירוש כי לצד שהיית עבד לזולת ואני הוצאתיך מעבדותם שורת הדין נותנת כי תקבל אלהותי עליך לקיים כל דבר.

עוד ירצה בכפל מארץ מצרים מבית עבדים להודיע סוד כמוס כידוע ליודעי חן כי נשמות ישראל שיצאו ממצרים הן הנה שהיו טבועים בטומאת מצרים ובאמצעות יעקב אבינו ובניו אשר ירדו מצרים הוציאו אותם כאומרו (בראשית מו ג) כי לגוי גדול אשימך שם. ועיין מה שפירשתי שם, ואמרו יודעי נסתרות לה' כי הוא עצמו שאמר הכתוב עליו (דברים ד' ז') כי מי גוי גדול וגו' שעמדו בהר סיני. וכפי זה יתבאר הכתוב על נכון אומרו אשר הוצאתיך מארץ מצרים הוא הוצאות הנשמות משבייתם בטומאת מצרים, פירוש שבררם באמצעות מועצותיו יתברך, אבל עודם במצרים בבית עבדות, ואמר מבית עבדים כנגד מה שהוציא העם המבורר לבל ישתעבדו בהם שונאיהם.

עוד ירצה על דרך אומרם ז''ל (ירושלמי סוכה פ''ה ה''ד) בפירוש יושב תהלות ישראל כי לא נתרצה הקדוש ברוך הוא בתהלת מהלליו כשאמרו אלהי עולם ולא אלהי המלאכים, אלא כשאמרו ברוך ה' אלהי ישראל, והוא אומרו אנכי ה' אלהיך פירוש שלא נתרציתי בשום כינוי המעלות אלא בקריאתו אלהיך ובזה פרסם מעלות ישראל בעליונים, וכנגד פרסום בתחתונים אמר אשר הוצאתיך וגו' פירוש מקום שאין מציאות לצאת משם, והיתה הוצאתיך פרסום גדול לכבוד ולתפארת. וצא ולמד מדברי יתרו שהוא אחד המיוחד מהאומות.

ואומרו מבית עבדים פירוש לא הוצאתיך בדרך שישאר עליך שם עבדות, המשל אם היה ה' מוציאם בדרך בריחה וכדומה, הגם שהיתה ההצלה נכונה, אף על פי כן שם עבדות לא יעקר מהם, כי אלה עבדי פרעה. וממה שהוציאם בכמה נוראות עד שאמר פרעה הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורין כו' (ילקוט ר''ח), ועוד לו כשרדף שעשה ה' הפלא הגדול בהטבעתו בים, בזה פקע שם עבדות מהם.

עוד ירצה לדבר עם הנפש ועם הגוף, כנגד הנשמה אשר תכיר בחינת הרוחניות אמר אנכי ה' אלהיך כי הנשמה תכיר בחינת האלהות, ואולי באותו רגע עצמו היתה יציאת הנפש והכירה אלוה שלה, כשאמר לה אנכי, ולזה אמר לשון יחיד אלהיך כי בחינת הנשמות הקדושות מתאחדת היא ואין בהם פירוד בעולם הפירוד שהוא עולם הזה. ותמצא שאמר דוד בדברי הימים (א' י''ז) ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ פירוש אפילו בארץ במקום הפירוד הם גוי אחד כי נתקדשו ונעשו בארץ כמלאכים. והוא השבח שמשבחם בו דוד עליו השלום, וכנגד בחינת הגוף וחיותו שהוא בחינת הדומה לחיות הבהמי אמר הכרת חסד עולם הזה, כי לא תוכל בחון בחשק רוחניות הנאור.

עוד ירצה אנכי ה' אלהיך פירוש קודם ביאתך לעולם הזה, כי אתה אור מאור הקדוש חלק ה' כאומרו (דברים לב ט) חלק ה' עמו, ובחינה זו תגידנה תיבת אלהיך כי לא יתיחס דבר זה אלא לבחינת הקדושה, שהוא מאורו יתברך כידוע ליודעי חן וכנרמז ברובי מאמרי רז''ל. ואומרו אשר וגו' פירוש אשר על כן הוצאתיך מארץ מצרים, ובזה הגיד טעם אשר הרעים והרעיש ה' תבל ויושביה, שמים וצבאיה, בשביל ישראל להוציאם כי מהנמנע שיציל חלקי הקדושה ולקרבם אליו.

עוד ירצה על זה הדרך אנכי ה' פירוש בין בזמן שאני מתחסד עמך אהיה לך לרבון בין בזמן שאני מיסרך ומוכיחך אהיה אלהיך.

עוד ירצה על דרך אומרו (תהלים קטז) כוס ישועות וגו' ובשם ה' אקרא צרה ויגון וגו' ובשם וגו', ודרשו ז''ל (ברכות ס':) מברכין על הרעה בשמחה כשם וכו', והטעם כי בחינת המוסר מה' אינו אלא לצד הטוב והחסד, והוא אומרו אנכי ה' פירוש מדת החסד והרחמים אפילו בזמן אלהיך פירוש שאני מיסרך.

עוד ירצה באומרו מארץ מצרים מבית עבדים על זה הדרך אני אשר הוצאתיך מארץ מצרים אני עתיד להוציאך מבית עבדים, וזה ירמוז על גלות האחרון, אשר שעבדו בישראל כל אומה ולשון כמשפט הרגיל בעבד, ורמז ה' כי יוציאנו מבית זה.

עוד ירצה על זה הדרך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ואם תאמר ולמה הוצאתנו משם ולא הגדלת חסדך עמנו, שהיה ה' ממשיל ישראל שם בארץ אויביהם ויעבידו בעובדיהם, וישלטו בהם ויקחו את ארצם מידם וישבו בה לעיניהם, ויש בזה יותר נחת רוח לישראל, והגדת עוצם היכולת כי יש אלהים שופטים בארץ ושולטים בה?!

לזה אמר ה' כי טעם הדבר הוא לצד שהארץ היא בית עבדים פירוש על דרך אומרו (דברים לב א) בהנחל עליון וגו' יצב גבולות עמים, ואמרו ז''ל (זהר ח''א ק''ח:) כי ה' חלק מקומות העולם לשרי מעלה זולת ארץ כנען אשר בחר לו לשמו כביכול, והוא אומרו מבית עבדים פירוש מקום שהוא של עבדים, של ה', פירוש שממשלתו ממשלת שר אחד מעבדי ה', ולא רצה ה' שיהיו ישראל תחת ממשלת השרים אלא תחת ממשלתו יתברך בכל. והוציאם מארץ מצרים לצד שהיא בית עבדים לתת להם ארץ אשר היא בית אלהים.

{ג} לא יהיה לך וגו'. פירוש לצד שקדם לצוות על אמונתו יתברך, והוא דבר שעיקרו בלב. לזה אמר כי כמו כן יצטרך להרחיק מלבו אלהות הזולת, הגם שלא יוציאנו בשפתיו, והוא שדקדק לומר בתיבת לך פירוש אפילו במחשבתך. וכפי זה מצינו אזהרה למחשבת עבודה זרה שאמרו ז''ל (קידושין ל''ט:) בפסוק (יחזקאל י''ד) למען תפוש וגו' שה' מעניש על מחשבת עבודה זרה ואמרו ז''ל (זבחים קו:) אין עונש בלא אזהרה, הרי לך אזהרתו.

עוד ירצה לומר כי כל עבודה זרה שבעולם אין פעולת העובד פועלת הדרגה בנעבד לעשותו אלהים, כאשר תעשנה פעולת איש ישראל, כי נותן כח גדול בבחינת הרע, וכופה חם ושלום בחינה המעולה לפני בחינת הרע רחמנא ליצלן, והוא אומרו לא יהיה לך אלהים פירוש הויה שלך תעשנו אלהים.

עוד ירצה כי באמצעות העובד הוא ממציא הויה אחת שהיא אלהים מה שלא היה כן קודם.

עוד ירצה לומר כי אל זר אשר יעשה האדם זולתו יתברך, הוא השופט נקמה מעובדהו, על דרך אומרו: (ירמי' ב') תיסרך רעתך.

עוד ירצה כי בעשותו אל זולתו יתברך, מהנמנע שיהיה לו אחד. והגם שהוא לא ירצה לעבוד אלא לאחד. יתחייב לעשות רבים כי אין אחד, והוא אומרו לא יהיה לשון יחיד וגמר אומר אלהים אחרים. או ירצה לומר, כי כשיתחיל לעבוד אחד לסוף יעבוד רבים.

וצא ולמד מדברי נביאי ישראל (סנהדרין ק''ב:) ריבוי האלוהות שהיו ישראל עובדים בארץ בעונות. ואומרו על פני יתבאר על פי מה שכתב רמב''ם בפ''ט מהלכות יסודי התורה כי יאמן נביא בדבריו, אם יאמר לעבור על מצוה אחת ממצות התורה לפי שעה על פי ה', ודוקא בשאר מצות חוץ מעבודה זרה שאפילו לפי שעה הרי זה נביא שקר ובן מות הוא, וזה הוא אומרו על פני פירוש בכל פרטי הזמנים. כי כבר הקדים הודעתו יתברך בהזכרת שמו כי הוא היה והווה ויהיה באין הפסק, ומעתה הרי זה הכניס בכלל האיסור כל הימים והשעות והרגעים שכולם בכלל איסור לא יהיה.

עוד ירצה באומרו על פני, רמז לשלול טענת כת הטועים שעושים עבודה זרה לאמצעי, לטענת שלילות המצאו חס וחלילה, לזה אמר על פני, פירוש כל הווה בעולם הוא על פני כי עיני ה' משוטטים בכל הארץ.

עוד ירצה לתת טעם לאזהרתו, כי כפי שכל אנושי ירחיק הדבר, מטעם כי כל עובד אינו עובד אלא לאחד ממשמשיו יתברך, ואדרבה מגדולת העבד, גדולת האדון נודעת. ואם כן העובד לשמש ולירח, הרי זה עובד עבדיו ומשמשיו יתברך, ולמה יקפיד ה' על הדבר?!

לזה אמר על פני פירוש לסיבה שאני מתכעס על הדבר, שמשימים אל ללא אל, ותיבת פני, לשון כעס על דרך אומרו (לקמן ל''ג י''ד) פני ילכו וגו', וכמו שאמר לבסוף כי אנכי וגו' אל קנא.

עוד ירצה על פני על סיבת פני לבל תהיו נמנעים מהביט אל האלהים, כי אין לך עונג בעולם כראות פני ה' בעולם הנשמות, כי הוא זה תכלית המקווה, והזהירם ה' לבל יסבבו מניעת עצמם מהשגה זו.

עוד ירצה על דרך אומרו (דברים כח י) וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך, ומעתה כשעובד אלהים אחרים הנה הוא משרה בחינת הרע על הפנים אשר שם קנתה הקדושה מקומה.

{ד} לא תעשה לך פסל וגו'. צריך לדעת אחר אומרו לא יהיה לך וגו' ואפילו במחשבה, מה צורך עוד לצוות על מעשה הפסילים?

ואם לצוות על עשייתם אפילו לזולת, אם כן לא היה לו לומר תיבת לך?

עוד לא היה לו לגמור אומר לא תשתחוה אם לא באה האזהרה אלא על מעשה אומן?

עוד למה קרא לצלמים בשם פסל?

עוד צריך לדעת למה הוצרך לומר פעם אחרת ה' אלהיך שהיה מספיק לומר כי אנכי אל קנא וחוזרים הדברים להמדבר בתחלה אנכי ה' אלהיך?

עוד צריך לדעת למה הוצרך לתת טעם כי וגו' אל קנא הלא בלא טעם זה יתחייבו לקבל גזירת מלכו של עולם ברוך הוא?

ונראה שיכוין לומר איסור מין עבודה זרה, חוץ מהמוזכר בפסוק לא יהיה לך, והוא כי יאמר אדם האמת כי ה' הוא האלהים, וכל זולתו אין. אבל לצד עוצם גדולתו, תתמעט תכונת האדם והשגתו לדבר לפניו ולשאול פרטי שאלותיו. כי אינו ממוסר גדר הכבוד שתבא בריה שפלה אפילה כמוני, ותשאל שאלות מלפני המלך הגדול והנורא. ולפעמים ירבה בפרטי צרכיו, דקים, ורבים. ואיך יהיה לו כל כך עזות פנים להרבות לשאול דקדוקי השאלות, אשר על כן יתיעץ בדעת יצרו, שיבחר לדבר דבריו לפני אחד ממשמשי עליון המשמשים לפניו במרום והוא יעזור לו גם יהיה אמצעי לדבר דבריו לפני המלך הגדול בדבר הגדול אם יצטרך. ובאמצעות כן, כבד יכבד את השמש ההוא, ויברכהו וישתחוה לפניו בדרך כל הכבוד והמעלה. שבזה יתרצה לשאת משאו עליו לעשות לו צרכיו.

ודע כי טעות זה, בה טעו רוב העובדים עבודה זרה, כי יודעים הם שעובדים ללא אלוה, אלא כדי שיהיה להם לאמצעי וכו' כנזכר. ובחינה זו לא יקרא לה שם אלוה, אלא . כי הוא יודע כי לא אלוה הוא, וזה הוא פסליתו, שאין בו כח אלהי. ופסולת הוא לפני העיקר, שהוא הבורא עולם, או קראו פסל כי הוא עומד להתפסל כשיעבירנו ה' מממשלתו על ידי סיבה, או על ידי סיבת זה המשתחוה לו שיהא גורם להתפסל. על דרך אומרם ז''ל (איכה רבתי פ''ב) במעשה דור המבול שאמרו אנו משביעים לשרים הממונים וכו'. וה' העביר ממשלת השרים כאומרו (ישעי' מ''ג) ואחלל שרי קודש. וצוה ה' גם על בחינה זו ואמר לא תעשה לך פסל, פירוש הגם כי לך בעצמך בדעתך, שהוא פסל אף על פי כן לא תעשהו לך, וחזר ופירש מה הוא המעשה ואמר לא תשתחוה להם וגו' ואמר הטעם להאיסור כי אנכי ה' אל קנא פירוש מתקנא אני על הדבר הגם שיהיה בדרך זה.

ולהבין תוכן הכוונה הנה מצינו לה' שהזכיר פרט זה של הקנאה בפרשת נשא, (במדבר י''ד) דכתיב: ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וגו' הנה לפעמים יתקנא אדם באשתו על בנו ועל עבדו, וכבר ידעת כי ישראל בבחינת כלה הם, כרמוז באורך בספר קודש קדשים, שיר השירים. ומעתה כשישראל עושים להם בעלים, הגם שלא ימרדו ולא יכחידו בבורא כי הוא אדון האדונים, השכל יחייב כי יתקנא הבעל. והמשל בזה אשת מלך כי תאהוב עבד מלך, או בנו להכין דקדוקי פרטים הצריכה להם, ותחבקהו ותנשקהו, האם לא יתקנא המלך לדוקרה בחרב?!

כמו כן הדבר הזה, והמבחין אופן דביקות נפש, עם בני ישראל עם הבורא, בחפיצה, בחשיקה, בדביקה, באהבה רבה, ישיג התבוננות המושכל, והוא מה שאמר כי אנכי ה' אלהיך דקדק לומר אלהיך לרמוז האמור, והוא סוד השראת שכינתו יתברך על ישראל וייחוד שמו, והמשכיל יבין. ולזה תמצא כי אמר הכתוב (דברים ד יט) אשר חלק ה' וגו' לכל העמים כי העמים שריהם שרי מעלה והם המושלים בהם. לא כן בני ישראל הוא מלכנו הוא שרינו הוא אלהינו ברוך הוא:

ובדרך רמז ירמוז אומרו לא תעשה לך פסל פירוש שלא יפסול את עצמו, כי בחטא האדם בעון עבודה זרה שהיא כנגד כל התורה כולה, מטבעו נפסל ויוסר צלם אלהי, דכתיב (תהלים ל''ט) אך בצלם יתהלך איש ולא יראו פניו למעלה, ונכנס בגדר איסור לבני אל חי לבל יסתכלו בפניו, כמאמר הנביא למלך ישראל (מ''ב ג') לולי פני יהושפט וגו'.

{ה} פקד עון אבות וגו'. פירוש לצד כי אמר שהוא קנאי ברוך הוא, וידוע הוא כי הקנאות תפעיל סמוך לדבר המתקנא עליו, ורואים אנו הכחשת הדבר חס ושלום, כמה וכמה מרדו ופשעו, ועשו והצליחו, ולא נגעה יד הקנאי. לזה אמר פוקד, פירוש ואם ראית הפכיות הקנאה דע כי אני פוקד, פירוש זו היא מדתי, שאין אני נפרע מעושי רשע מיד, ומאריך אפי עד דור ב' וג' וד'. פירוש לפעמים. ואין אני מאריך אפי אלא עד זמן זה. והטעם כי אם היה ה' מתקנא לאדם תכף אין קיום לנבראים, לזה מתחכם ה' לעושי רשעה ומעלים עין מלאבדם בעולם הזה כדי שיקומו בניהם, אולי יטיבו דרכיהם ונמצא עולם קיים בהם.

גם יועיל לאבות לזכותם בעולם הבא, כאומרם (סנהדרין ק''ד.):

ברא מזכה אבא,

ואם דור ב' התעיבו כמעשה אבות, אז יפקוד עליהם עון אבותם אתם ימקו. ועדיין ישנו לקנאות רשע האב בפרעון הבנים. ולפעמים יוסיף ה' להאריך אפו גם לדור ב', ותולה להם עד דור ג', לטעם עצמו האמור. וכשירשיעו יפקוד עליהם וכו', ולפעמים יוסיף גם כן להאריך אפו גם לדור ג', אבל דור רביעי אין עוד תקוה להם, כי הושרשו בקליפה לא ינתקו ממנה, ובערה בם קנאת ה', עונם ועון אבות אבות אבותם מדור ראשון יחרב. והטעם כי כולם בחינת רע שלשלת אחת. ואשכילך כי בערך האדון ברוך הוא אפילו כשיאריך אפו עד דור רביעי יקרא מיד, כי ג' וד' דורות הם ג' מאות שנה, ויומו של הקדוש ברוך הוא אלף שנה. וכמו שיאמר תכף ומיד בערך האדם ו' וז' שעות כמו כן יהיה בערך האדון ג' מאות שנה. ובזה תמצא ישוב טעם למה האריך ה' לומר על ועל ולא אמר בדרך כלל פוקד עון עד רבעים כאומרו בעושה חסד לאלפים, כי ישתנה זה מזה והבן ועיין בסמוך.

ודע כי התבוננות בדבר זה שאין ה' מתקנא בעושי רשע הוא דבר מבהיל. ומה גם רשע מאריך ברשעתו, ומצליח ברום ההצלחות. והמשכיל בגדר אשר גבל הבורא שהוא לד' דורות, יצדיק משפט ישר, והוא שאמר אסף (תהלים ע''ג) אבינה לאחריתם, פירוש אחרית קצבת הדורות אשר קצב ה'. ודע כי כח בחינת הרע ישנו עד ד' דורות ולא יפרע ה' מדור חמישי, עון אבות הראשונים שהוא חמישי להם, מה שאין כן בחינת הטוב שתגדל עד אלף ואלפים.

{ו} ועושה חסד לאלפים וגו'. פירוש שגם עושה חסד אין הקדוש ברוך הוא משלם לו כל חסדו תיכף ומיד, אלא בוחר לו אופן פרעון הנאות לו לדורות, והולך ופורע בכל דור אשר יצטרך אליו, ויש בו דבר המעמיד הגנה והצלה עד אלפים. והוא מאמרם ז''ל (שמו''ר פמ''ד) שאם היה הקדוש ברוך הוא פורע לאבות שכרם בעולם הזה במה היו מתפרנסים בניהם בכל דור ודור ובגליות.

ואומרו ולשומרי מצותי פירושו רבותינו ז''ל (סוטה ל''א.) שאינה נמשכת עם לאלפים, כי אלו שהם עובדים מיראה אם יצטרכו הדורות לזכותו לא יאריך אלא עד אלף, כמו שמפורש בפסוק אחר דכתיב (דברים ז ט) לאלף דור וגו'.

{ז} לא תשא וגו'. פירוש לצד כי השבועה תגיד גדולות ונשיאות לה', יחשוב אדם כי ישבע בשמו יתברך לכבוד ולתפארת, כי הוא זה רבונו ושליטו, הגם שיהיה לשוא מה בכך, אם הנשבע לו לא יכיר בשקרו, כי אם ידע שהוא אדונו של זה והוא באופן שלא יתגלה ההפך, לזה אמר לא תשא אפילו יש נשיאות לשם שאתה נשבע בו, כי לא ינקה ה', הגם שתהיה כונתו לשאת את שמו, כיון שהוא לשוא.

עוד ירצה כי באמצעות שבועת שוא הוא נושא מעליו שם ה' הנקרא עליו, ומתלבש בבחינת הרע המתיחסת בשם שוא, כי שם ה' אמת, והמזכירו בשקר, פורח ממנו בחינת השם לסיבת בוחרו בשוא, וזה הוא שיעור הכתוב לא תשא מעליך שם ה' אלהיך לסיבת שוא, ואמר כי לא ינקה ה' לעושי כן.

עוד ירמוז שלא יהיה נושא עליו שם ה' שהוא אלוהו, ואומר לכל שהוא איש יהודי ועובד ה', והוא אומרו שם ה' שהוא אלהיך ולבבו לא כן יחשוב. והוא אומרו לשוא, ואזהרה זו שלא ירמה ברוך הוא לומר כי הוא מעבדיו, ולא כן הוא. ובכלל אזהרה זו, שלא יראה על עצמו שהוא צדיק יותר ממה שהוא.

{ח} זכור את יום השבת וגו'. פירוש שיזכרהו מיום א', ולזה הקדים המאוחר, כי מן הראוי היה להקדים לומר ששת ימים וגו' ואחר כך יאמר זכור, אלא נתכוין לומר שהזכירה תהיה מיום ראשון, על דרך אומרם ז''ל (מכילתא) שכל יום יאמר היום יום א' בשבת וכו' פירוש ובזה יקדשו ולא יטעה בו. גם ירצה לקדשו לשון הזמנה על דרך אומרם ז''ל (ביצה ט''ז) מחד בשבא לשבא. גם ירצה על דרך אומרם ז''ל (מדרש תהלים פצ''ב) כי יום ששי שבו נברא אדם הראשון וחטא ויצא חייב בדינו, בא יום שבת ונעשה סניגור לאדם לפני ה'. ואמר רבון העולם לא נהרג אדם מעולם, וכי אני מתחיל וכו', וניצול אדם. וכשראה אדם כחה של שבת התחיל לשורר: מזמור שיר ליום השבת, לזה אמר ה' זכור, פירוש שיזכור את יום השבת, אשר באמצעותו נתקיים אדם ויוצאי חלציו, וראוי להחשיבו כי הוא דבר המעמיד לכל איש ישראל ויקדשו. ותמצא כי מי שנעשה לו נם ביום אחד יהיה היום ההוא מכובד וחשוב בעיניו תמיד מדי שנה בשנה. וזה יותר על בחינה זו שהשבת עצמו הוא המציל. ולזה אמר זכור, להיות הדבר רחוק מששת ימי בראשית.

עוד ירצה על זה הדרך זכור את יום השבת, פירוש הזכיר שמו של שבת. והטעם לקדשו, כי כשאתה מזכיר שמו של שבת ביום זה, בזה אתה מקדשו. וזה הוא שיעור הכתוב, זכור את יום, ומה יזכור?

שבת.

וטעם לקדשו, כי שמו של הקדוש ברוך הוא שבת, כמאמר רשב''י (זהר ח''ב פ''ח:), ואח''כ ביאר הכתוב מה יום מימים ואמר ששת ימים וגו' כי ששת ימים וגו' הא למדת כי על יום ז' של ששת ימי בראשית הוא אומר.

{ט} ששת ימים תעבוד וגו'. צריך לדעת לאיזה ענין יצו ה' לעבוד בששת ימים. גם מה היא כוונתו באומרו ועשית וגו'. ונראה כי יכוין על דרך מאמר הכתוב בפרשת בהר סיני (ויקרא כ''ה כ') וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וגו' וצויתי וגו', והם הדברים הנאמרים כאן, לפי מה שקדם לומר זכור את יום השבת לקדשו שאין בו דברי חול אם כן העושה ואוכל דבר יום ביומו מה יאכל ביום המקודש?

לזה אמר ששת ימים לבד תעבוד ובהם תעשה כל מלאכתך פירוש הצריכה לך לששי ולשביעי על דרך אומרו (שם) ועשת את התבואה לשלש וגו' כי מבטיח ה' לשומרי מצותיו.

עוד ירצה לצוות לבל יחשוב במלאכת חול בשבת, והוא אומרו ששת ימים וגו' ויהיה בעיניך כאלו עשית כבר כל מלאכתך שיש לך לעשות, והוא על דרך אומרם ז''ל (מכילתא) שבות כאלו מלאכתך עשויה, שזולת זה יחשוב מחשבות לכונן מלאכתו ואשר יחסר מהמלאכה לעשותה בחול, וצא ולמד ממעשה החסיד (שבת ק''נ:) שקנס עצמו על אשר חשב לגדור גדר נפרץ בשבת לבל יבנהו עוד וכו'.

{י} ויום השביעי וגו'. פירוש כי בעשותו שבת לה', בזה אתה עושה ה' כי הוא אלהיך. על דרך אומרם ז''ל (שמו''ר פכ''ה) כי שקול שבת ככל התורה כולה. ואולי כי רמוזה היא כל התורה בתיבת שבת על זה הדרך תרי''א הם מצות שלא שמעום מפי הגבורה אלא מפי נביא וב' מצות אנכי ולא יהיה לך שהם ב' מצות שנצטוו מפי הגבורה מצות אנכי היא מצות עשה ולא יהיה לך היא מצות לא תעשה, וכבר הודיעונו רבותינו ז''ל כי מצות עשה יתכנו לשם הרחמים, לפי שהם בבחינת קבלת שכר, ומצות לא תעשה יתכנו לשם אדני לפי שהם בבחינת הדין לעובר עליהם, והנה חשבון הוי''ה אדנ''י עולה צ''א ותרי''א הרי שבת.עוד ירצה על דרך אומרם במס' שבת (קי''ח:) כל השומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, והוא אומרו ויום השביעי שבת לה' בזה נעשה הוא אלהיך ולא זולתו, הא למדת שנמחל לו מה שקבל לאלוה זולתו יתברך.

עוד ירצה באומרו שבת לה' כי לא תהיה המנוחה והשביתה למנוחתו ולמרגועו אלא למצות ה' אלהיו.

עוד ירצה על זה הדרך ששת ימים תעבוד וגו' ויום השביעי גם כן יהיה לך מלאכה אחת, ומה היא שאתה עושה שבת לה' אלהיך ולא מיעטתי לך יום השביעי אלא ממלאכתך של עצמך.

{יא} וינח ביום השביעי. כאן נתחכם ה' לאסור מלאכות אשר מנו חכמים מ' מלאכות, [ח''א] שיש בהם מלאכה שאין בה שום טורח כלל בעשייתה, כמו שתאמר המוציא כלי מרשות היחיד לרשות הרבים או להפך. וכדומה לזה רבים וחייבה התורה מיתה עליהם, ויאמר אדם מה טורח יש בדבר זה להתחייב לזה אמר הכתוב כי ששת ימים וגו' וינח וגו' פירוש ודוק והשכיל בטעם. ותדע כי אין הדבר לצד הטורח לבד, והרי מי שנאמר בו (ישעי' מ') לא ייעף ולא ייגע ובו לא יוצדק לומר מנוחה. אלא הכוונה היא לצד הפעולה היוצאת אנו דנים, הגם שלא תהיה בה יגיעה וטורח, ולזה כל ששם מלאכה עליה, הגם כי יעשנה אדם בלא הרגשת דבר, הרי זה חייב עליה.

עוד ירצה על זה הדרך כי ששת ימים עשה ה' וגו', פירוש כי לא עשה בתכונת בריאתם שיעמדו אלא ששת ימים, ומעתה יצטרך ה' לחדש הבריאה בכל יום ראשון, ובאמצעות נפש העולם שהוא השבת שברא ה', נח מהתמדת המלאכה. וכמאמרם ז''ל (ב''ר פ''י) שהיה העולם רופף ורועד ובבא שבת עמד בקיומו, והוא אומרו וינח ביום הז' ויום זה מעמיד העולם עוד ששת ימים ובכל יום ששי לערב שכלתה תכונת העולם, יבא שבת ויקיים העולם עוד ששת ימים אחרים, וכן על זה הדרך, ועיין פרשת בראשית (ב' ב').

{יב} למען יאריכון. אמר יאריכון שמשמע מעצמם ולא אמר אאריך ימיך. אולי שירצה לומר כי מצוה זו סגולתה היא אריכות ימים מלבד שכרה מה', כי יש מצות שיש בהם סגולות נפלאות מלבד שכר אשר קבע להם ה', וזו גילה אותה ה'.

{טז} דבר וגו'. פירוש ואם לצד כי כשידבר ה' עמנו נקבל גזירותיו, מעתה הרי אנו מקבלין ממך, ואם כן אין צורך בדבר ולמה נסתכן, והוא אומרו פן נמות. עוד ירצה על זה הדרך דבר אתה עמנו ונשמעה, פירוש יהיה כח בנו לשמוע, אבל אם ידבר ה' עמנו פן נמות ולא נשמע.

{יז} אל תיראו. פירוש שידבר עמכם עוד כי לבעבור וגו', וכבר עשה ה' מחשבתו הטובה ועשה אתכם נס שהם מובדלים לטובה כי פסקה זוהמתם באמצעות דבר האלהים, וגם טעם ב' בעבור תהיה וגו', פירוש כי בעקירת הזוהמא מהם הנה קנתה היראה שהיא שכינתו יתברך מקום להיות בתמידות על פניהם. כי צלם אלהי אשר יצר ה' את האדם בצלמו חזר לקדמותו, והרווחת ב' דברים אלו הוא, לבלתי תחטאו, כי כל מי שיש לו בושת פנים שהיא יראתו האמורה, לא במהרה הוא חוטא.

עוד ירצה באומרו לבעבור נסות אתכם, כדי שלא תהיה לכם טענה למה לא ינבא ה' את כל ישראל, הרי ניסה אותם בנבואה ולא יכלו עמוד.

{כ} לא תעשון אתי וגו'. צריך לדעת אומרו תיבת אתי?

ורבותינו ז''ל (מכילתא) דרשו שלא יעשו הכרובים ד', והוא אומרו אלהי זהב, שמעלה עליהם כאלו עשו אלהי זהב, ולא יעשו הב' של כסף ואם עשו מעלה עליהם וכו', גם שלא יעשו צורה לדמיון ה' להשתחוות לה (ר''ה כ''ד.) וכוונתם לה' ולא צורת שמשים של ה'. ונראה לפרש הכתוב בדקדוק עוד למה חזר לומר פעם ב' לא תעשו לכם, ולא הספיק במה שקדם לומר לא תעשון אתי וגו'.

עוד למה דקדק לומר תיבת לכם?

אכן יכוין ה' לצוות על ב' מיני עבודות אל אחר:

האחד הוא העובד באמונת לבו כי מאמין בה וכוסף לעובדה, וכנגדה אמר לא תעשון אתי אלהי כסף פירוש אלהי בכוסף וזה יורה על העובד מאמונת לבו. ודקדק לומר אתי כי העובד עבודה זרה ברצון נפשו, הוא ממשיך בשורש נפשו בחינת הרע שבשורש העון ההוא, והוא סוד (איכה ר' פ''א) נחש המקנן במגדל, כי כבר הודיענו הכתוב כי נפשות ישראל חלק אלוה ממעל, דכתיב (דברים לב ט): חלק ה' עמו ובעובדו לעבודה זרה באמונת נפשו נותן מקום לס''מ ליכנס במקום שורש הנפש ההיא שהוא מקום הקדושה. והוא שאמר שלמה (משלי ל) תחת עבד כי ימלוך, והוא אומרו לא תעשון אתי, ואמר אלהי כסף, פירוש לשון כוסף שהוא עובדו מכוספו בו רחמנא ליצלן.

והב' היודע בלבו אמונה שלימה, כי הכל הוא צואה בלי מקום. אבל עובדה לסיבת הנאה להנאת המועיל, כמו שתאמר שיתנו לו ממון על מנת לעובדה, ויאמר האדם בלבו רחמנא לבא בעי ובלבי אני מחרף ומגדף בעבודה זרה זו, ואין מעשי אלא לתכלית הריוח. וכנגד זה אמר ואלהי זהב לא תעשו לכם פירוש הגם שאין לבו ונפשו מאמינים בה דבר אלא לצד שזה אהב הזהב, ובשביל הנאת זהבו הוא משתחוה, אף על פי כן לא תעשו, וגילה שחטא זה הוא דוקא בבחינת האדם שהוא פוגם עצמו, וממעיט דיוקנו, והוא אומרו לכם לצד שלא חטא אלא במעשה, והמחשבה מנגדת, כגלוי לפני יודע תעלומות. לזה לא יעשה החטא סיבה שתכניע בחינת הרע, את בחינת הטוב, כמעשה הראשון.

חסלת פרשת יתרו

הפרק הבא    הפרק הקודם