מדרש רבה, שמות, פרק ל

תוכן הפרק:

פרשה לט: ישראל לוו מה'

פרשה לט: ישראל לוו מה'

א [חייבין לי ישראל מה שלוו הימני]

כי תשא
כך פתח ר' תנחומא בר אבא:
(שיר ז) שררך אגן הסהר וגו', וכל הפתוחות כולן כענין הכתוב בפרשיות.
ועוד אמר לו הקב"ה: משה! חייבין לי ישראל מה שלוו הימני, שנאמר: כי תשא.
כמה דתימא: (דברים כד) כי תשה ברעך.
אמור להם: שיפרעו מה שהם חייבים לי. הוי, כי תשא, ואשלמה להם, שנאמר: (הושע ב)
והיה מספר בני ישראל כחול הים:


הפרק הבא    הפרק הקודם