מדרש רבה, במדבר, פרק לג

תוכן הפרק:

פרשה כג: פרשת מסעי

פרשה כג: פרשת מסעי

א [מסעות ישראל במדבר]

הלכה:
מי שהיה נרדף מן הגויים או מן הליסטים מהו שיחלל את השבת?
כך שנו רבותינו:
מי שהיה נרדף מן הגויים או מן הליסטים מחלל את השבת, בשביל למלט את נפשו.
וכך אנו מוצאין בדוד כשביקש שאול להרגו ברח ממנו ונמלט.

אמרו רבותינו:
מעשה שבאו לגדולי ציפורי כתבים רעים מן המלכות.
הלכו ואמרו לר' אלעזר בן פרטא: רבי! כתבים רעים באו לנו מן המלכות, מה אתה אומר, נברח?
והיה מתיירא לומר להם ברחו ואמר להם ברמז ולי אתם שואלים, לכו ושאלו את יעקב ואת משה ואת דוד.

מה כתיב ביעקב?
(הושע יב) ויברח יעקב
וכן במשה: (שמות ב) ויברח משה.
וכן בדוד: (ש"א י"ט) ודוד ברח וימלט.

וכן הוא אומר: (ישעיה כו) לך עמי בא בחדריך.
אמר להם הקדוש ברוך הוא: וכאלו כל גדולי עולם יראו וברחו מן שונאיהם, כל אותן מ' שנה שעשיתם במדבר לא הנחתי אתכם לברוח אלא הייתי מפיל שונאיכם לפניכם, במה שהייתי עמכם.
ולא עוד, אלא כמה נחשים וכמה שרפים וכמה עקרבים היו שם, שנאמר: (דברים ח) נחש שרף ועקרבולא הנחתי אותם להזיק אתכם, לכך אמר הקב"ה למשה: כתוב את המסעות שנסעו ישראל במדבר, כדי שיהיו יודעים מה נסים שעשיתי להם.

מנין?
ממה שקרינו בעניין אלה מסעי.

ב [נחית כצאן עמך]

זה שאמר הכתוב: (תהלים עז) נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן.

מה נחית?
נוטריקון הוא נחית.

רבי אליעזר אומר:
נסים עשית עימהם.
חיים נתת להם.,
ים קרעת להם.
תורה נתת להם.

וע"י מי?
על ידי משה ואהרן.

דבר אחר:
נחית
ר' יהושע אמר:
נ
פלאות עשית להם.
חירות נתת להם.
ימינך הושע אותם.
תלוי ראש נתת להם.
ע"י משה ואהרן.

ורבותינו אומרים:
נחית
נביאים העמדת מהם.
חסידים העמדת מהם.
ישרים העמדת מהם.
תמימים העמדת מהם.
על ידי משה ואהרן.

דבר אחר:
נחית
ר"ע אומר:
נ
וראות עשית בשונאיהם.
חרון אף שלחת בהם.
ידך הולחמה אותם.
תהומות כסית עליהם.
ע"י מי?
על ידי משה ואהרן.

דבר אחר:
נחית כצאן עמך
מהו כצאן?
אלא מה הצאן הזה, אין מכניסין אותה לצל הקורה.
כך ישראל, כל מ' שנה שעשו במדבר, לא נכנסו לצל הקורה, לכך נמשלו כצאן.

דבר אחר:
נחית כצאן עמך
מה הצאן, אין כונסין לה אוצרות, אלא רועים אותה במדבר.
כך ישראל, כל מ' שנה שהיו במדבר, ניזונו בלא אוצרות, לכך נמשלו כצאן.

דבר אחר:
נחית כצאן
מה הצאן, כל היכן שהרועה מנהיגה היא נמשכת אחריו.
כך ישראל, כל מקום שהיו משה ואהרן מסיעים אותם, היו נוסעים אחריהם, שנאמר: אלה מסעי בנ"י לקיים מה שנאמר: נחית כצאן עמך:

ג [שבחם של ישראל בהליכתם למדבר - ב]

אלה מסעי
משל למלך שהיה בנו חולה. הוליכו למקום אחד לרפאותו, כשחזרו התחיל אביו מונה כל המסעות, ואומר: כאן ישננו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך.
כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני, לכך נאמר: אלה מסעי.

ד [למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות]

דבר אחר:
אלה מסעי
למה זכו ליכתב בתורה כל המסעות האלו?
על שקבלו את ישראל ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן, דכתיב (ישעיה לה) יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרח תפרח ותגל ערבה וגו'.

ומה מדבר?
על שקבל ישראל, כך המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה!
את מוצא, עתיד המדבר להיות ישוב והישוב עתיד להיות מדבר.

ומנין שעתיד הישוב להיות מדבר?
שנאמר: (מלאכי א)ואת עשו שנאתי ואשים את הריו שממה.

ומנין שהמדבר עתיד להיות ישוב?
שנאמר: (ישעיה מא) אשים מדבר לאגם מים.
את מוצא, עכשיו אין אילנות במדבר ועתיד להיות שם, שנאמר: (שם)אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ ועכשיו אין דרך במדבר שכולו חול ועתיד להיות שם דרך, שנאמר: (שם מג)אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות.
ואומר: (שם לה)והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הולך דרך ואוילים לא יתעו.

הפרק הבא    הפרק הקודם