רד"ק למלכים ב פרק א


[א, א]
ויפשע מואב -
לפי שהיה עובד אחאב כמו שאמר למטה: והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים וכיון שמת אחאב פשע בבנו.

[א, ב]
בעד השבכה -
השבכה היתה בעליה והיא ארובה ואורגים אותם בעצים שתי וערב, ומניחים נקבים להאיר בבית התחתון ומפני זה נקראת שבכה, שהיא עשויה מעשה שבכה שהוא הרשת.

ויחל -
מן חלה על משקל ויעל מן עלה ,ונקמצה היו"ד מפני ההפסק.

[א, ז]
מה משפט האיש -
מה תארו?

ותרגומו:

מה נימוסא דגברא,
ונראה כי אלישע לא היה אז עמו, כי פעמים היה מניחו באחת המקומות והיה הולך יחידי על ההרים להתבודד בנבואה.

[א, ח]
אליהו התשבי -
כי יודע היה כי מנהגו לאזור אזור עור והיה ידוע כי בעל שער היה ותימה הוא, היאך לא היו מכירים אותו מלאכי מלך ישראל והלא הוא היה רגיל עם אחאב ובשמרון?!
ואפשר כי אלו האנשים ששלח מלך ישראל לא היו אז בשמרון כשהיה אליהו רגיל שם וזמן רב היה לאליהו שלא היה בשמרון מפני איזבל שאמרה להרגו, שהרי במלחמת בן הדד ראינו שלא היה שם ולא במלחמות רמות גלעד כי מיכיהו בן ימלא היה להם, אז הנביא לה' אשר בשמרון.

[א, יב]
ויען אליה וידבר אליהם -
ויען כמו ויען איוב הראשון ועניתה ואמרת לשון צעקה בדבור.

[א, טו]
רד אותו -
פירושו עמו.
וכן וירד אתו אל המלך - ירד עמו והלך אל המלך, כי השר עלה אל קצה ההר ואליהו היה בראש ההר.

אל תירא מפניו -
כי מתיירא היה שיוליכנו למלך והיה ירא מן המלך מפני שהתנבא עליו רע שימות, או היה ירא מפני איזבל אמו.

[א, יז]
בשנת שתים ליהורם בן יהושפט -
היאך היה זה והלא אמר למטה כי מלך בשנת י"ח ליהושפט ויהושפט הלך עמו למלחמת מואב, והנה היה מלך בימי יהושפט שבע שנים כי יהושפט מלך כ"ה שנים?!
אלא שיהושפט המליך את יהורם בנו בחייו מפני מחלוקת אחיו, כמו שאומר בדברי הימים: ואת הממלכה נתן ליהורם כי הוא הבכור.
ומה היה צריך לומר זה ידוע הוא כי המלוכה היא לבכור, אלא שנראה כי היה מחלוקת בין בניו, לפיכך נתן לו המלוכה בחייו ומלך בחיי אביו שבע שנים ובשנת שתים למלכות יהורם זו שמלך בחיי אביו, מלך יהורם בן אחאב על ישראל.

כי לא היה לו בן -
לא היה לאחזיהו בן לפיכך מלך יהורם אחיו תחתיו.

ובסדר עולם:
בשנת שתים ליהורם בן יהושפט אפשר לומר כן, והלא הוא מלך משנת שמונה עשרה ליהושפט?!
אלא לענין שנאמר ויזעק יהושפט וה' עזרו ויסירם אלהים ממנו, ראוי היה יהושפט ליהרג באותו שעה, לפי שהיה עוזר לרשע ובשכר שזעק תלה לו האל ז' שנים ועלו לבנו.
ועוד נכתבנו.

הפרק הבא    הפרק הקודם