רד"ק למלכים ב' פרק כ


[כ, א]
כי מת אתה ולא תחיה -
לא תרפא מחולי זה, כי מתוך זה החולי תמות.

וכן תרגם יונתן:
ולא תיחי ממרעך,

ורז"ל אמרו:
כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא.
מאי טעמא?
דלא עסקת בפריה ורביה ואמת הוא כי בניו נולדו אחר חליו, שנאמר: בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו.

[כ, ב]
אל הקיר -
כדי לכוון לבו בתפלה כי היה תמיה בלבו, למה היה האל מקצר ימיו, שהרי לא היה אלא בן ל"ט שנים כשחלה חלי זה.

ויונתן תרגם:
אל הקיר - לכותל בית מקדשא.

[כ, ג]
התהלכתי לפניך -
זה עבודת הלב ואחר כך זכר המעשה.

והטוב בעיניך עשיתי -
כמו שהעיד עליו הכתוב ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר עשה דוד אביו ואומר: וישמור מצותיו אשר צוה ה' את משה.

ובדרש:
והטוב בעיניך עשיתי - שגנז ספר רפואות שעשה שלמה והיו העם בוטחים בו ולא היו דורשים את ה' בלבם.

[כ, ד]
לא יצא העיר התיכונה -
העיר כתיב וחצר קרי.

ובדברי רז"ל:
כתיב העיר וקרינן חצר מכאן שהסרטיא של מלכים כעיירות בינוניות.

ובמקום אחר אמר בירושלמי:
כתיב העיר, לומר מהר הקב"ה להודיעו רפואתו בטרם יצא קול הברה בעיר, שנקנסה עליו מיתה.

[כ, ו]
והוספתי על ימיך -
שהיו קצובים לך.
ובזה מחלוקת בדברי רז"ל יש אומרים:
משלו הוסיפו לו, כי ימיו הקצובים היו יותר ולעונש עון היו מחסרין לו.

ויש אומרים:
תוספת עשו לו על הקצובים לו, ובספר שמואל בפסוק כי אם ה' יגפנו פירשנו זה הענין.

ומכף מלך אשור אצילך -
זה ראיה כי קודם מפלתו של סנחריב חלה חזקיה.

[כ, ז]
דבלת תאנים -
בדברי רז"ל:
והלא אם אתה נותן שרף של תאנים על הבשר מיד הבשר מתחבל אלא נס בתוך נס כיוצא בדבר ויורהו ה' עץ עץ מר היה, כך הוא דרכו של הקדוש ברוך הוא, במר הוא ממתיק את המר.

[כ, ח]
מה אות -
שאל אות לפי שאמר לו הגזרה כפולה, כי מת אתה ולא תחיה, חשב כי מה שאמר לו ישעיה הנני רופא לך לא אמר אלא לנחמו, לפי שראה אותו שבכה בכי גדול ואף על פי שראה שנתרפא השחין, לא חשב שנתרפא עד שיתחזק ויוכל לעלות בית ה', כי אפשר שישוב השחין עדיין או שלא סר החולי ממנו.

[כ, ט]
הלך הצל -
כמו ילך, שאל לו באיזה אות יבחר, אם ילך הצל לפנים עשר מעלות ברגע אחד, או ישוב אחורנית עשר מעלות?
ואמר חזקיהו: נקל לצל לנטות עשר מעלות כי הגלגל במרוצתו יהיה נקל האות שימהר מרוצתו יותר ממנהגו, אבל האות יהיה יותר חזק אם ישוב אחורנית ממהלכו.

[כ, יא]
במעלות אשר ירדה -
אשר ירדה השמש והלך הצל עשר מעלות ושב השמש אחורנית והיה הצל במעלה הראשונה.

במעלות אחז -
כי הוא בנה אותם המעלות.

ובדרש:
אשר ירדה במעלות אחז - כי במות אחז קצר היום ונטה הצל עשר מעלות וירדה השמש עשר מעלות טרם זמנו כדי שלא יספדוהו, לפי שהיה רשע ואותם עשר מעלות שירדה לאחז חזרה אחורנית לחזקיה לאות.

ויונתן תרגם:
וצלי ישעיה נביאה קדם ה' ואתיב ית טולא בצורת אבן שעיא דנחתת במסקנא דאחז שמשא לאחורוהי עסר שעין,
ר"ל במעלות היתה אבן מסומנת לדעת שעות היום.

[כ, יב]
בראדך -
ובישעיה מראדך כתיב במ"ם ואחד הוא, כי הם ממוצא אחד ובלאדן הוא שם כנוי נסמך לאביו שהיה שמו בלאדן וזה מלך אסרחדון, כי סנחריב מלך בבל היה.
וכן בימי מנשה נאמר בדברי הימים ויבא עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וגו' ויוליכם בבלה.

כי שמע כי חלה -
לא היה עיקר שליחותו על חליו אלא על המופת שנעשה לו על חליו.
וכן הוא בדברי הימים: לדרוש המופת אשר היה בארץ.

[כ, יג]
וישמע עליהם -
כמו אליהם, ועל כמו אל ורבים כמוהו, כמו: וילך אלקנה הרמתה על ביתו כמו אל ביתו.
ומה שאמר וישמע - נראה שהם בקשו ממנו להראותם נכתה ושמע אליהם ועשה כן.

וכן תרגם יונתן:
וקביל מנהון,
ובישעיה: וישמח עליהם.

את כל בית נכתה -
כל בית חמדתו, כלומר כל הדברים שהיו לו ואחר כך פרט מה הם הדברים הנחמדים.
וכן נכאת וצרי ולוט - דבר נחמד.

ובדברי רז"ל:
מאי בית נכותה?
מהם אמרו:
אשתו היתה משקה להם.

ומהם אמרו:
זין או כלי זין הראה להם.

ומהם אמרו:
בית גנזיו הראה להם.

שמן הטוב -
זה שמן אפרסמון שלא היה בכל העולם אלא ביריחו, ואמרו כי לפיכך נקרא יריחו והיה רע בעיני ה' כי הראה להם בית נכתה כי נתגאה בבא אליו השלוחים מארץ רחוקה, וכי היה מצליח בכל דרכיו.
וכן אומר בדברי הימים: כי גבה לבו ואמר בשלוחים האלה שבאו לכבודו, והיה לו לומר שבאו לכבוד האל כי לדרוש המופת באו.
וכן אומר בדברי הימים: וכן במליצי שרי בבל המשולחים אליו לדרוש המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל אשר בלבבו.

[כ, יח]
אשר תוליד יקחו -
יקח כתיב וקרי יקחו ואמרו: זה דניאל חנניה מישאל ועזריה.

והיו סריסים -
מחלוקת בדברי רז"ל, מהם אמרו:
סריסים ממש.

ומהם אמרו:
שנסתרסה ע"ג בימיהם,
כלומר שהכירו הכל שאין בה ממש.

ויונתן תרגם:
רברבין,
כמו שרים ועל דניאל חנניה מישראל ועזריה אמר שהם היו בהיכלי מלך בבל, ונאמר עליהם מבני יהודה והם היו מזרע המלוכה, כי כן אמר נבוכדנצר לבקש מזרע המלוכה ומן הפרתמים.

הפרק הבא    הפרק הקודם