רד"ק למלכים ב פרק כא


[כא, ג]
כאשר עשה אחאב -
כי הוא החל לעשות אשרה במלכי ישראל, כי עד שמלך אחאב לא ראינו לאחד מן המלכים שעשו אשרה, אלא שהיו הולכים בחטאת ירבעם.

[כא, ו]
לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו -
אמרו שסילק האש העליונה שהיתה במזבח מעת שירדה שם בימי שלמה, עמד הוא וסלקה וזה המעשה היה להכעיס.

[כא, ח]
ולא אסיף להניד -
אמר אוסיף, כי כשהיו חוטאים היה משליט בהם אויביהם והיו מנידים ומגלים אותם מארצם, אף על פי שלא גלו גלות שלימה לפני דוד.

[כא, י]
וידבר ה' ביד עבדיו הנביאים -
בסדר עולם:
יואל נחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ולפי שלא היה מנשה כשר לא נקראו על שמו.

[כא, יב]
כל שמעיו -
כתיב וקרי שמעה והקרי, בעבור כי רעה לשון נקבה והכתיב על הענין.

תצלנה שתי אזניו -
שרשו צלל מבנין נפעל מפעלי הכפל מענין לקול צללו שפתי, והוא ענין תנודת הרעשה טנדימנ"ט בלעז.

[כא, יג]
את קו שומרון -
קו החרבן על דרך ונטיתי עליה קו תהו ואבני בהו.

וכן תרגם יונתן:
ואגוד על ירושלם ית חוט חורבן שמרון וית מתקולת צרות בית אחאב.

ומחיתי -
ענין קינוח.

הצלחת -
הקערה.

כאשר ימחה -
חסר איש וכן כאשר ישבור כלי היוצר כאשר ישבור איש.

מחה -
פירש כאשר ימחה האדם את הצלחת, שמחה אותה ואחר כך הפכה על פניה, כי כן דרך המקנח הקערה, שהופך אותה אחר כך על פניה כדי שלא תתטנף, כן ימחה ירושלם וינקה אותה מאנשיה ואחר כך יחריבנה.

[כ, טז]
הרבה מאד -
יש מרז"ל שדרשו בו:
שהרג ישעיהו.


הפרק הבא    הפרק הקודם