רד"ק לישעיה פרק לח


[לח, ט]
מכתב -
כתב הודאה זו כשנתרפא מחליו ועלה בית ה', אמר הודאה להיות למזכרת על החסד שעשה עמו האל שהוסיף על ימיו, ובמלכים ובשמואל פירש עניין תוספת הימים.

ויחי -
עניין רפואה, וכן: עד חיותם.

[לח, י]
אני אמרתי בדמי ימי -
בכריתת ימי, כי לא היה אלא בן שלשים ותשע שנה, וכן ודמיתי, ואמר אוי לי כי נדמתי, והדומים להם, עניין כריתה.
אמר אני חשבתי כשאמר לי הנביא: כי מת אתה ולא תחיה איך אלך בכריתת ימי לקבר טרם זמני ואיך פקדתי יתר שנותי שחיים רוב בני אדם יותר מחמשים שנה?!

ואמרו רז"ל:
כי מת עד חמישים שנה, זו היא מיתת כרת.

פקדתי -
חסרתי, וכן אשה רעותה לא פקדו, ולא נפקד ממנו איש, והדומים להם, עניין חסרון.

[לח, יא]
אמרתי לא אראה יה -
פירש רבינו סעדיה:
עניין הודאה,
ונכון הוא כי ראות האל הוא ההודאה והשבח לפניו והתבונן בדרכיו.

ואדוני אבי ז"ל פירש:
לא אראה - מעון יה, כלומר בית המקדש, והנה הוא פירש מהו לא אראה יה בארץ החיים, ר"ל בזה העולם, שיש בו ראית הלב וראית העין, וראית הלב הוא בלב.

והוסיף עוד ואמר:
לא אביט אדם עוד - וזהו ראית העין.

עם יושבי חדל -
עם יושבי העולם הזה שנקרא חדל וחלד, כמו: כבש וכשב.

[לח, יב]
דורי -
פירוש מגורי, וכן מדור באהלי רשע, אמרתי כי מגורי בעולם הזה נסע ממני.

ונגלה מני -
כמו ממני.

כאהל רעי -
כמו רועה היו"ד תמורת ה"א למ"ד הפעל, ופירוש כמו הרועה שמסיע אהלו ממקום למקום, ונגלה עניין גלות שהוא הטלטול.

קפדתי כארג חיי -
אמרתי שקפדתי חיי כמו האורג שמקפד היריעה כשנשלמה אריגתה, וקפדתי עניין כריתה, כמו קפדה בא שהוא עניין כריתה, ומה שאמר קפדתי, רוצה לומר אני גרמתי בעונותי.

מדלה יבצעני -
אמרתי כי מחולי זה ימיתני האל.

דלה -
ממחלה, כמו מדוע אתה ככה דל בן המלך חולה.

יבצעני -
עניין פתיחה וחתיכה, וכן יתר ידו ויבצעני.

ותרגום:
פתות אותם פתים - בצע יתה בצועין.

מיום עד לילה תשלימני -
ביום החולי אמרתי כי עד לילה תשלימני, כלומר תשלים ימי, ובאמרו יבצעני ואחר כך אמר ישלימני כן דרך הכתוב לדבר בפסוק אחד לנכח ושלא לנכח, כמו: שמעו עמים כולם וזולתו.

[לח, יג]
שויתי עד בקר -
שויתי כמו שמתי, והנה בהיותי בערב וראיתי כי לא מתי עדין, שמתי זמני עד בקר, והנה הלילה חזק חליי עד ששבר החולי כל עצמותי, כמו האריה ששובר עצמות החיה הנטרפת בפיו, וחשבתי כי מיום עד סוף הלילה והוא עד הבקר שאמר תשלימני, תשלים זמני ואמות.

ויש מפרשים:
כארי כן ישבר רצוץ עצמות לא שבירתם מפני הקדחת, זהו שאמר כי האריה תקחנו קדחת בכל יום ויש לו רצוץ עצמות.

[לח, יד]
כסוס עגור -
חסר וי"ו השמוש, ופירוש כסוס ועגור, וכן שמש ירח, ראובן שמעון, והדומים להם.

וסוס -
הוא עוף, והוא נכתב בירמיה ותור וסיס ועגור.

ותרגם יונתן:
וכורכיא,

ובדברי רבותינו ז"ל:
קם ריש לקיש וצוח ככרוכיא, ופירש רש"י שהוא גרוא"ה בלע"ז,

ועגור -
תרגם יונתן:
וסנוניתא,
והוא סנונית הנזכר בדברי רז"ל,

ופירוש רבינו האיי:
כטאף בערבי והוא שקורין ארונד"א,
אבל בכאן תרגם יונתן:
כסוס עגור - בענין אחר כמשמעו, כמו סוס ורוכבו
כסוסיא דאחיד ומנציף כן נצפית,

תרגם:
עגור - כענין צפצוף,
וענין מנציף כמו הפוך בדברי רז"ל סוס שצנף, אמר אני בחליי אצפצף, כמו העופות המצפצפים ואהגה כמו היונה והוא נהימות החולה בחליו.

דלו עיני למרום -
ומתוך חליי הכבד נשאו עיני למרום לאל שהוא במרום ואמרתי לו ה' עשקה לי מחלתי.

ערבני -
אתה, כמו ערוב עבדך לטוב עניין הנחה והשקט.
ויש לפרש עשקה צווי, ואע"פ שהעי"ן אינה חטופה אלא נקראת במאריך, וכמוהו: שמרה נפשי כי חסיד אני, וענינו עניין תוספת ויתור.

וכן בדברי רז"ל:
עשיק לגביך ושווי לכרסיך, אמר הוסיף לי על ימי וערבני.

דלו עיני -
עניין הרמה, ויש לו חברים בשרש דלה, ארוממך ה' כי דליתני, והדומה לו, לענין הרמת העינים, כמו שאמר אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים, לפי שהאל נקרא יושב שמים ואע"פ שאין לו מקום כבודו הגדול הוא בשמים.

[לח, טו]
מה אדבר -
מה אוכל לדבר ולשבח לפניו, ואמר לי על ידי הנביא שאחיה מחלי זה ואעלה בית ה' ביום השלישי, וכן עשה, וכן יעשה גם כן בתוספת השנים אין לי לעשות אלא שאזכיר זה כל שנותי ובדברי זה אודה לאל שהצילני.

ופירוש אדדה –
כמו האשה שמדדה את בנה.

בדברי רז"ל:
והוא הנענוע מעט מעט,
וכן הוא דרך האדם כשזוכר הצרה שעברה עליו ונצול ממנה מנענע בראשו, ופירוש על מר נפשי - על מרירות נפשי שהיה לי ונצלתי ממנה.

[לח, טז]
ה' עליהם יחיו -
אמר עתה ידעתי כי עליהם יחיו, פירוש עליהם על הימים הקצובים לאדם יוכלו לחיות אם רצונך כמו שאני עושה, כי כבר נשלמו ימי הקצובים והוספת עליהם חמישה עשר שנה.

ולכל בהן חיי רוחי -
לכל אספר ואומר כי בהן בשני התוספת חיי רוחי.

ותחלימני והחייני -
אני מתחנן לפניך שבאלה השנים שהוספת לי תחלימני ותחייני, והוא כפל עניין במלות שונות, והוא עניין הבריאות שאהיה בריא באלה השנים.

[לח, יז]
הנה לשלום -
הנה בחליי היה לי מר בעבור שלום שלא היה לי.

והחכם רבי אברהם אבן עזרא פירש:
הנה לשלום כאשר הייתי בחצי ימי כי בן תשעה ושלשים שנה היה כשחלה, כי אם תתגבר המרה האדומה על האדם, לעולם יהיה חולה בנערותו ויהיה בשלום בזקנותו והפך זה, אם תתגבר הליחה והנה אמצעיים שנות שלום.

ואתה חשקת נפשי משחת בלי -
חשקת נפשי להצילה משחת הבליה, והוא הקבר שגופו של אדם בלה בו.

כי השלכת -
ואע"פ שהייתי חייב לפי עונותי וחטאי אתה השלכתם אחרי גוך, דרך משל כאדם המשליך הדבר אחרי גוו שלא יראה אותו.

[לח, יח]
כי לא שאול תודך -
ושנה ושלש הענין במלות שונות לחזק הענין, אמר טוב הוא שתחיה בני אדם בזעקם לפניך, בשובם מחטאם כי יודך בחייהם ולא יודך במיתתם, ועל הגוף אמר שהוא מת לא על הנשמה שתחיה אחר מיתת הגוף.

מות -
ולא מות, ולא שזכר עומד במקום שנים, וכמוהו רבים.

לא ישברו -
הגופות שהם יורדי בור לא ישברו אל אמתך לספרה ולהגידה כמו שהחיים עושים ואין זה כנגד תחיית המתים, כי הוא אינו מדבר אלא על הגופות בעודם בקבר ולא כל הגופות יחיו ויעמדו מן הקבר.

[לח, יט]
חי חי -
כל חי וחי יודך כמוני היום ואם הייתי מת לא הייתי מודה לך הודאת הפה כמו שאני עושה עתה, ועוד אב לבנים יודיע אל אמתך, אם לא היו לו בנים ותחיהו ויהיו לו בנים ויודיע אמתך כמו שאעשה אני, ואף אם יהיו לו בנים כל זמן שיחיה עמהם ילמדם ויודיעם, אם כן הוא טוב שתאריך לאדם, ואם חלה שתרפאהו מחליו ויודה לך הטובה שעשית לו ויודיע לבניו אחריו.

וכן אמרו רז"ל:
כי לא היו בנים לחזקיהו אלא עד אחר חליו, ואע"פ שההודאה וההודעה לא תועיל לו ולא תסכן, כמו שאמר: אם צדקת מה יסכן לו, אף על פי כן אחר שהוא רצה וברא בני אדם, אם כן הוא רוצה בקיומם ובלכתם בדרך טובה ושיהיה בהם דעת להבין בחסדי הבורא ולהודות לפניו עליהם, כי זה מהדרך הטובה וכאשר לבם נכון הוא מסייע אותם ועוזרם בזה.

אל אמתך -
כמו את אמתך, וכן יבא את במקום אל, כמו והראה את הכהן, והדומים לו, וכן יבא אל במקום את, כמו: אספרה אל חק, וירדפו אל מדין, או פירוש יודיעם הדרך שיביאם אל אמתך והחסד שעושה האל עם בני אדם אמת הוא מצד עצמו כי הוא רב חסד, וזהו מדרכיו אם כן הוא אמת, ונראה כי יונתן תרגם אל זה כמו בצר"י, כמו: הארצות האל שתרגם:
אבהן לבנן יחוין גבורתך ויודון למימר דכל אילן קשוט,

וכן פירש החכם רבי אברהם אבן עזרא וזהו לשון פירושו:
אב לבנים יודיע אלה האמונות,
ואני תמה בזה, כי לא ראיתי בשום ספר אלא אל נקוד סגולה וסמוך במקום עם אמתך כמו האחר, והמסרה אל אמתך שנים, והם אלה השנים אשר הם בפסוק, כי לא שאול תודך ובפסוק חי חי.

[לח, כ]
ה' להושיעני -
ה' אמר להושיעני מן החלי, וכן עשה שהושיעני, וכמו למ"ד להרגו בערמה, לשכב את בת יעקב, והדומים להם.

ונגינותי ננגן -
ועל התשועה שהושיעני אודה לפניו תמיד וננגן אני וחברי בנגינותי שחברתי על התשועה כל ימי חיינו ננגן אותם.

על בית ה' -
כמו בבית ה', כי יבא על בענין בי"ת השמוש, כמו ועל חרבך תחיה שהוא כמו בחרבך, ונתת אותם על סל אחד כמו בסל, המלט על נפשך כמו בנפשך.

[לח, כא]
ויאמר ישעיהו -
זה הפסוק שאחריו אינה מהמכתב ולא מצאתי להם טעם למה נכתבו הנה אחר המכתב, כי משפטם למעלה אחר וגנותי על העיר הזאת, וכן הם בספר מלכים.

דבלת תאנים -
וזה היה נס בתוך נס כי התאנים מזיקים לשחין.

וימרחו -
עניין חבישה וחתול.

ויחי -
וירפא, כמו עד חיותם.

[לח, כב]
ויאמר חזקיהו -
מה שאמר למעלה שאמר ישעיהו וזה לך האות חזקיהו שאלו מישעיהו ואמר לו מה אות כי אעלה בית ה', רוצה לומר שארפא ואעלה בית ה', כמו שאתה אומר.

הפרק הבא    הפרק הקודם