רד"ק לירמיה פרק כד

[כד, א]
הראני ה' -
בחיר"ק הה"א.

והנה שני דודאי תאנים -
אמר: הראני במראה הנבואה שני דודאי תאנים ואל"ף דודאי תאנים נוספת כאל"ף חמשים לולאות וכן אמר הדוד אחד בלא אל"ף וענינו סלים.

וכן תרגם יונתן:
סלי.

מועדים -
מוכנים ומזומנים לאכול והיה זה אחר הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יכניהו.

ואת החרש ואת המסגר -
יועצים וחכמים היו.

ויונתן תרגם:
ית אומניא וית תרעיא:

[כד, ב]
הדוד אחד, כתאני הבכורות -
הסמוכות לעצים, כאילו אמר כתאני עצי התאנה המבכרות,

בכורות –

תאר וזכר אותם תאנים, כי הן נחמדות בעיני מוצאיהן לפי שהן בכורות.
וכן אמר: כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי את אבותיכם.

[כד, ח]
וכתאנים -
כאילו אמר והנשברים יהיו תאנים הרעות ואחר כן פירש ואמר: כה אמר ה'.

והיושבים בארץ מצרים -
השארית שהיו יושבים אז בארץ מצרים אותם, שילכו עם יוחנן בן קרח.

[כד, ט]
לזועה -
כתיב וקרי לזעוה והענין אחד כמו כבש וכשב.

לחרפה -
בלא וי"ו.

לשנינה -
בלא וי"ו.

[כד, י]
את הרעב -
בלא וי"ו.

הפרק הבא    הפרק הקודם