רד"ק לירמיה פרק כו

[כו, ה]
על דברי עבדי הנביאים -
כמו אל דברי.
וכן: וילך אלקנה הרמתה על ביתו כמו אל ביתו והדומין לו.

[כו, ו]
כשלה -
כשלקחו פלשתים את הארון במלחמה - אז חרב משכן שילה.

[כו, ט]
מדוע נבית -
בלא אל"ף כבעלי הה"א.

כשלו יהיה הבית הזה -
הראשון כתוב בה"א וזה בוי"ו ושניהם חסרים.

[כו, י]
בפתח שער ה' החדש -
הוא שער המזרחית.

כמו שתרגם יונתן:
במעלנא דתרעא בית מקדשא דה' מדינחאה.

ופירשו רז"ל:
כי נקרא החדש, כי שם חדשו סופרים את ההלכה ושבעה שמות נקראו לו.

ויתכן לפרש:
שחדשוהו או חדשו בו שום בנין לפיכך נקראו חדש.

[כו, יז]
ויקומו אנשים מזקני הארץ -
אלה הזקנים היו צדיקים וספרו זה הענין שהיה בימי צדקיהו שנתנבא מיכה: ציון שדה תחרש, וכן כתוב בנבואת מיכה.

[כו, יט]
הלא ירא את ה' -
כמו שכתוב בדברי הימים ויכנע חזקיהו בגובה לבו וגו', ענו אותם העם שרצו להמית את ירמיהו.

[כו, כ]
וגם איש היה מתנבא וגו' -
כלומר מה עדות זו שאתם מעידים כי חזקיהו לא המיתו, כשהיה מתנבא רעה הנה יהויקים מלך יהודה כמוהו ובזאת השנה הרג אוריהו, לפי שהיה מתנבא רע כמו ירמיהו גם ירמיהו יהרג.

[כו, כא]
וירא -
ביו"ד איתן ויו"ד השרש נעלמת מהמכתב.

[כו, כב]
אלנתן -
מלה אחת היא.

הפרק הבא    הפרק הקודם