רד"ק לירמיה פרק כט

[כט, ב]
והגבירה -
היא אם המלך.

והסריסים -
כתרגומו:
רברביא.

[כט, ג]
אלעשה -
מלה אחת.

[כט, ז]
כי בשלומה יהיה לכם שלום -
כל זמן שתמשך הגלות, כי בחרבן בבל היה להם יותר שלום שיצאו מהגלות.

[כט, ח]
מחלמים -
משפטו מחלימים, כי הוא מבנין הפעיל וכן הם מעזרים אותם כמו מעזירים.

ופירש אשר אתם מחלימים
שאתם גורמים שיהיו הם חולמים, שאם לא הייתם אתם שומעים אל חלומותיהם לא היו חולמים, אם כן אתם מחלימים אותם, לפיכך אמר חלומותיכם כי שלכם הם החלומות שהם חולמים.

[כח, י]
כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם -
וע' שנה למלכות בבל כתבנו למעלה חשבונם, אפקוד - שהעיר את רוח כרש מלך פרס כמו שכתוב והפקידה היתה לשבעים שנה למלכות בבל, אבל בנין הבית לא היה אלא עד מלאת לחרבות ירושלם שבעים שנה, שהוא בגלות צדקיהו.

[כט, יא]
אחרית ותקוה -
אחרית טובה, כמו שאתם מקוים.

[כט, יב]
והלכתם -
פי' בדרכי.

[כט, טו]
כי אמרתם הקים לנו ה' נביאים -
זה שאני אומר לכם כי לשבעים שנה אפקוד אתכם הוא האמת, אבל כשאתם אומרים הקים לנו ה' נביאים בבבל שאומרים לכם מעתה תשובו אינו כלום, כי שקר הם נבאים לכם.

ויונתן תרגם:
נביאים מלפין.

[כט, טז]
היושב אל כסא -
כמו על כסא.

[כט, יז]
כתאנים השוערים -
המלוכלכים כמו שערוריה עשתה וכן המשילם למעלה בנבואת שני דודאי תאנים שארית ירושלם כתאנים הרעות, השוערים העי"ן בקמץ בפלס כוכבים כובעים.

[כט, יח]
אשר הדחתים שם -
עבר במקום עתיד, כמו אדיחם, כי עדין לא גלו שארית ירושלם.

[כט, יט]
ולא שמעתם -
לא הם ולא אתם.

[כט, כב]
וכאחב -
הקטין שמו לגנאי ויש תוספת לגנאי האמינון אחיך.

קלם -
שרפם מן קלוי באש.

[כט, כג]
ואנכי היודע ועד -
יודע שהם מדברים שקר בשמי ועוד שנאפו את נשי רעיהם.

ויונתן תרגם:
וגלי קדמי ומימרי סהיד,
והיודע כתוב בהפך האותיות, הוידע.

[כט, כד]
הנחלמי -
נקרא כן לפי שהיה חולם להם חלומות שישובו מהרה לירושלם.

ויונתן תרגם:
הנחלמי דמן חלם.

[כט, כה]
בשמכה -
כתוב בה"א כמו אשר צויתי אתכה, וחסידך יברכוכה והדומים להם.

[כט, כו]
ה' נתנך -
אף על פי שהיו כופרין בדברי נביא האמת, מודים היו כי ה' הסבה הראשונה.

וזכר יהוידע, לפי שהיה כהן גדול והיה ראש וגדול בדורו, וכן צפניה היה כהן גדול, כי אמר תחת יהוידע להיות פקידים אתה ושאר הכהנים.

בית ה' -
כמו בבית ה'.
וכן: הנמצא בית ה' והדומים להם.

לכל איש משגע -
בעבור כל איש ולנביא היו קוראים לגנאי משגע.
וכן מדוע בא המשגע הזה.

אל המהפכת ואל הצינוק -
המהפכת הוא בית הסהר.

וכן תרגם יונתן:
כיפתא,

ובדברי רז"ל:
כונסין אותם לכיפה.

הצינק -
כלי מסגר לידים.

[כט, כח]
ארכה -
היא הגלות.

את פריהן -
הראשון פרין וזה פריהן.

הפרק הבא    הפרק הקודם