רד"ק לירמיה פרק לה

[לה, ב]
בית הרכבים -
מבית חובב חותן משה היו ונקראו בית הרכבים על שם רכב אבי יונדב שהיה גדול המשפחה וכן אמר בדברי הימים: המה הקינים הבאים מחמת אבי רכב.

והשקית אותם יין -
אע"פ שהם לא שתו אמר והשקית שתתן לפניהם כוסות יין לשתות.

[לה, ד]
איש האלהים -
כתרגומו:
נביא דה'.

שומר הסף -
סף הוא כלל לכלי הבית וכלי היין וזולתם.

ותרגם יונתן:
שומר הסף אמרכלא.

[לה, ו]
כי יונדב בן רכב אבינו -
ר"ל אבי אבינו, כי הנה מצאנו יונדב בן רכב כשמלך יהוא בן נמשי וממנו עד ממלכות יהויקים קרוב לש' שנה.

[לה, ז]
ולא יהיה לכם -
טעמו על כלם, לא בית ולא כרם ולא שדה, לא יהיה לכם לא במתנה ולא במקח מאחר.

למען תחיו ימים רבים -
כי הבתים והשדות והכרמים מעכבים את האדם, במקומו יהיה רעב או חרב וימות בקוצר ימים מדאגה וכשלא יהיה לו במקומו, כל זמן שיראה טוב בזה המקום ישב בו וכשיראה רע ילך למקום אחר שיהיה בו בטוב, לפיכך צוה להם שיהיו יושבי אהלים ויסעו ממקום למקום, כפי מה שיראו הטוב במקום בית שדה וכרם ויאריכו ימים בזה.

וכן ראינו באבות שהיו נוסעים ממקום למקום באהליהם מפני הרעב.
ושתית היין שמנעם ממה שידוע מסבתו, שמטרף דעת מי שישגה בו כמו שכתוב כל שוגה בו לא יחכם, וכתוב: למי אבוי למי מדינים למי שיח למי פצעים חנם למי חכלילות עינים, למאחרים על היין.
וסבת גלות עשרת השבטים היה על הרבות שתית היין, כמו שנאמר: הוי עטרת גאות שכורי אפרים ואמר הוי גבורים לשתות יין ואמר: משכימי בבקר שכר ירדפו וגם יהודה ובנימן סבת גלותם היין, כמו שכתוב וגם אלה ביין שגו וכל הענין כמו שכתוב, וראשון ששתה היין אע"פ שהיה צדיק ותמים נשתכר בו ונתבזה בו.

[לה, יא]
ויהי בעלות נבוכדנצר -
בבי"ת.

ונאמר באו ונבוא -
בואו לשון זרוז כמו לכו ונלכה הגלגל.

[לה, יד]
הוקם את דברי יהונדב -
הוקם לשון יחיד על רבים, כי מלת את כוללת הרבוי.

[לה, טו]
ואשלח -
אמר ואל תלכו אחר שאמר שובו והטיבו, כי עבודה זרה שקולה כנגד כל העברות.

ושבו אל האדמה -
כמו על וכן אל ההרים לא אכל.

[לה, יח]
על מצות יהונדב -
כמו אל וכן וילך אלקנה הרמתה על ביתו, כמו אל ביתו.

[לה, יט]
לכן, לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים -
תירגם יונתן:
משמש קדמי.

ובדברי רז"ל, רבי יהודה אומר:
וכי גרים נכנסים להיכל והלא אף ישראל אין נכנסים?!
אלא שהיו יושבים בסנהדרין ומורים בדברי תורה.

ויש אומרים:
בנותיהם נשואות לכהונה והיו מבני בניהם מקריבים על גבי המזבח.

יונדב -
בלא ה"א שלשה בפרשה וסימן: ויאמרו ונשב לא יכרת.

הפרק הבא    הפרק הקודם