רד"ק לירמיה פרק מא

[מא, א]
ויהי בחדש השביעי -
כמו מחר חדש ובר"ה נהרג גדליה בן אחיקם וקבעו התענית במוצאי ר"ה, מפני שהוא י"ט.

מזרע המלוכה -
מלכות בית דוד וקנא בגדליה שהפקידו מלך בבל על הארץ.

ורז"ל דרשו:
כי ישמעאל זה בן גרים היה, כי ירחמאל לקח אשה ושמה עטרה כמו שכתוב בדברי הימים ואמרו עטרה זו היתה גויה ובת מלכים היתה ולקחה ירחמאל להתעטר בה, לפי שהיתה בת מלכים ולפיכך קרא שמה עטרה.

ואמרו:
אל תאמן בגר עד כ"ד דורות ומעטרה עד ישמעאל זה כ"ד דורות, כמו שכתוב שם והנה הרג גדליה.

ורבי המלך -
מקצת שרי המלך צדקיהו, כי לא הלכו כולם עמו.

[מא, ב]
אשר הפקיד -
פירוש שקנא בו, בעבור שהפקידו מלך בבל בארץ.

[מא, ה]
מגלחי זקן וקרועי בגדים -
על חרבן בית המקדש.

ומתגודדים -
ששרטו שריטות בבשרם לאבל.

להביא בית ה' -
כי כשנסעו ממקומם לא ידעו בחרבן הבית וכששמעו בדרך, גלחו זקנם וקרעו בגדיהם והתגודדו ותימה הוא, מן החדש החמישי שחרב הבית עד החדש השביעי, איך לא שמעו בשילו ובשכם ובשמרון כי נלכדה ירושלם וחרב הבית וגלו ישראל ממנה?!

ויש לפרש כי שמעו בכבוש ירושלם ובגלות ישראל ממנה, אבל חשבו כיון שהשאיר נבוזראדן דלת הארץ השאיר גם בית המקדש שלא נתצו ושרפו כלו או מקצתו, שיקריבו הנשארים בארץ קרבנותיהם וכיון ששמעו בדרך שנשרף בית ה', קרעו בגדיהם ושמעו גם כן כי מלך בבל הפקיד גדליה בארץ והיו באים אליו.

[מא, ו]
הולך ובכה -
היה מראה עצמו בוכה.

[מא, ט]
אשר הכה ביד גדליהו -
בסבת גדליהו כי הוא היה סבה להריגת כלם, כי בעבורו בא למצפה להכותו וכיון שהרג גדליהו, הרג גם כן אשר היו עמו והבאים אליו. וכן היד יואב אתך, כלומר סבתו אם הוא סבב את הדבר.

ויש לפרש ביד גדליה במקום גדליהו, כלומר במקום שהיה בו במצפה.
וכן ויד תהיה לך, איש על ידו - פירושו מקום.

ורז"ל אמרו:
וכי גדליהו הרגם והלא ישמעאל הרגם, אלא כיון שהיה לו לחוש על עצת יוחנן ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו נהרגו בידו.

אשר עשה המלך אסא מפני בעשא -
לא נזכר זה הבור אלא במקום הזה.

ותרגם יונתן:
הוא דעבד מלכא אסא כד צר עלוהי בעשא.

[מא, י]
את בנות המלך -
כי לא הכה ישמעאל אלא אנשי המלחמה שהיו במצפה, אבל העם שלא היו אנשי המלחמה והנשים והטף שבה אותם ישמעאל ובנות המלך שנשארו עם גדליה גם כן שבה אותם ולא הגלם נבוזראדן עם הגלות, אלא השאירם עם דלת העם ולא ידענו אם היו בנות המלך צדקיהו או יהויכין או יהויקים.

לעבור את בני עמון -
כמו אל בני עמון.
וכן והראה את הכהן כמו: אל הכהן, ואת מי הגדת מלין כמו: אל מי.

[מא, יב]
אל מים רבים אשר בגבעון -
כמו על וכן אל ההרים לא אכל, כמו על.

ותרגם יונתן:
על בריכת מיין סגיאין די בגבעון.

[מא, טז]
וסריסים -
תרגם יונתן:
ורברביא.

[מא, יז]
בגרות כמהם -
במקום שגר שם כמהם בן ברזילי אולי הוא בנה אותו ובא לגור שם, לפיכך נקרא על שמו.

ויונתן תרגם:

גרות דיהיב דוד לכמהם בר ברזילי גלעדאה.הפרק הבא    הפרק הקודם