רד"ק ליחזקאל פרק לח


[לח, ב]
ויהי, בן אדם אל גוג ארץ המגוג -
מגוג היה מבני יפת וכן משך ותובל.
ובאמרו המגוג בה"א הידיעה ואין ה"א הידיעה באה על שם אדם, אפשר שהוא שם היחס כי הראשון שהיה בן יפת, העם היוצא ממנו נקראים מגוג שמתיחסים אל מגוג הראשון וכן שבט המנשה ועל שם היחס תבא ה"א הידיעה, וגוג שם המלך המולך עליהם ואל עומד במקום שנים כאילו אמר אל גוג אל ארץ המגוג.

נשיא ראש משך ותובל -
גוג -
הוא מלך מגוג ומלך שתי האומות האלה משך ותובל.
ובאמרו נשיא ראש - הוא עניין כפול במלות שונות והוא סמוך על סמוך וכן מבחר וטוב לבנון מספר מפקד העם.

[לח, ג]
ואמרת -
מבואר הוא.

[לח, ד]
ושובבתיך -
אשברך מן כי שובבים יהיה עגל שומרון.

וכן בדברי רז"ל:
דברים שמשבבים לבו של אדם.

ובאמרו ושובבתיך - רוצה לומר אשבר לבך עד שתתאוה מאד לצאת ממקומך לבא אל ארץ ישראל ובא זה על דרך ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ויעשה זה האל יתברך כדי שיהא נודע בכל העמים ונקדש בהם.

ונתתי חחים בלחייך -
על דרך משל למשוך אותך כמו שעושים לדג.

ויונתן תרגם:
ושובבתיך – ואשדלינך,
רוצה לומר אפתה אותך.

כתרגומו:
של כי יפתה - ארי ישדל.

לבושי מכלול כולם -
בכל מיני עדי.

קהל רב צנה ומגן -
בצינה ומגן.

[לח, ה]
פרס, כולם מגן וכובע -
במגן וכובע וכובע מלרע.

[לח, ו]
גמר וכל אגפיה -
רוצה לומר עדת גמר וכל חיילותיה, וכן כל אגפיו - כל חיילותיו.

וכן תרגם יונתן:
משירייתהא.

בית תוגרמה -
כמו בית ישראל.

ויונתן תרגם:
מדינת גרממיא,

וכן אמרו רז"ל במסכת יומא:
גמר זו גרממיא,
כדעת התרגום.

ירכתי צפון -
כל אלה בני יפת שוכנים בסוף צפון.

אגפיו -
אגפי תוגרמה.

[לח, ז]
הכון והכן לך -
הכון אתה והכן לך כל קהליך למשמר - שישמרו אותך איזה דרך תלך וילכו עמך.

[לח, ח]
מימים רבים תפקד -
אמרו כי מימי אלכסנדרוס מלך יון היו בני מגוג נסגרים שם בסוף צפון, כי הסגירם שם אלכסנדרוס אחר ההרים ולא יצאו משם עוד, וזהו שאמר מימים רבים תפקד, כלומר תזכר בפי בני העולם בצאתך, כי עד היום ההוא לא נזכרת כי היית נסגר ולא היית יוצא ביניהם.

באחרית השנים -
זה יהיה בעת הישועה אחר צאת כל ישראל מהגלות או רובם.

משובבת מחרב -
כמו ושובבתיך משוברת מחרב העמים.

ויונתן תרגם:
מענין שב דתבו עלה מקטולי חרבא.

[לח, ט]
ועלית כשואה -
כהמון מים רבים שבאים פתאום ומשמיעים קול ושוטפין.
וכן: בבא כשואה פחדכם.

אותך -
כמו אתך בדגש ענינו כמו עמך.

[לח, י]
כה אמר -
מבואר הוא.

[לח, יא]
ואמרת, על ארץ פרזות -
כמו פרזות תשב ירושלם, ערי הפרזות - פירוש ערי השדה שאין להם חומה.

אבוא השוקטים -
אל השוקטים.
וכן ויבא ירושלם כמו אל ירושלם וכן רבים.

[לח, יב]
לשלל, להשיב ידך על חרבות נושבות -
להשיב ידך עליהם להחריבם כמו שהיו.

ויונתן תרגם:
לכנשא משירייתך.

עשה מקנה וקנין -
האחד על הבהמות והאחד על שאר נכסים, וכן מקניהם וקנינם.

ותרגם יונתן:
ואצלחו בנכסין וקנינון.

יושבי על טבור הארץ -
פעמים יבא הסמיכות על מלת על וכן יושבי על מדין והולכי על דרך, ונקראת א"י טבור הארץ, לפי שהיא באמצע העולם, כמו שהטבור באמצע הגוף.

ויונתן תרגם:
על תוקפא דארעא,
לפי שארץ ישראל גבוה מכל הארצות.

[לח, יג]
שבא, וכל כפיריה -
מלכיה ושריה וכן כפיר גויים נדמת, ונקרא כן עד"מ כמו שכפיר אריות מלך על כל שאר החיות.

וכן תרגם יונתן:
וכל מלכהא.

[לח, יד]
לכן. תדע -
כאשר תדע שהם יושבים בארצם לבטח תבא ממקומך.

ויונתן תרגם:
פורענות גבורתי.

[לח, טו]
ובאת -
מבואר הוא.

[לח, טז]
ועלית, לעיניהם גוג -
לשון קריאה אתה גוג.

[לח, יז]
כה אמר, ביד עבדי -
הנביאים יחזקאל וזכריה ואף על פי שזכריה לא זכר גוג ומגוג בפרשה, הנה יום בא על מלחמה זו נאמרה.

בימים ההם שנים -
כאלו אמר זה שנים רבות.

ויונתן תרגם:
מלקדמת דנא שנין סגיאין,

ובדברי רז"ל:
אלדד ומידד מתנבאים במחנה על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים, שנאמר: האתה הוא וגו' אל תקרי שנים אלא שנים, הם שנים נביאים אלו שנתנבאו נבואה אחת.

[לח, יח]
והיה -
מבואר הוא.

[לח, יט]
ובקנאתי, רעש גדול -
כמשמעו, שתרעש א"י.
וכן נאמר בנבואת זכריה: ונבקע הר הזיתים ונאמר: ונסתם גי הרי כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה.

[לח, כ]
ורעשו -
כל זה יהיה בא"י.
ומה שאמר דגי הים וכו' על דרך הפלגת הרעש והמהומה שתהיה אז, לא שירעשו הדגים והעופות והחיות והרמש ואפשר כמשמעו, ותרעש מקום ים א"י וכן העופות והחיות שיהיו במקומות הרעש.

ונהרסו ההרים -
כמו שנאמר בנבואת זכריה: ונבקע הר הזיתים אולי כי גם כן יקרא להרים אחרים.

ונפלו המדרגות -
תרגם יונתן:
ויתתלשון מגדליא,

ורש"י ז"ל כתב:
שמעתי שהם סלעים זקופים תלוים ונראים כנופלים.

[לח, כא]
וקראתי עליו -
על גוג.

לכל הרי -
כמו בכל הרי.
או כמו על כל הרי, כמו שאמר: על הרי ישראל תפול.

ותרגם יונתן:
ואזמניניה למיפל בחרבא על טורי ישראל עמי.

חרב איש באחיו תהיה -
כי הם יהרגו איש את אחיו במהומת ה' שתהיה בהם.

[לח, כב]
ונשפטתי, ואבני אלגביש -
הוא מין ממיני הברד.

ויש מפרשים:
שהם שתי מלות רוצה לומר אבני ברד דומות אל גביש מן ראמות וגביש, שהיא אבן לבנה מהאבנים היקרות.

[לח, כג]
והתגדלתי -
מבואר הוא.

הפרק הבא    הפרק הקודם