רד"ק ליחזקאל פרק ו


[ו, ב]
בן אדם -
לפי שהיו עובדים על ההרים הרמים ועל הגבעות לאלהים שהיו נותנים שם ותחת כל עץ רענן שהיא באפיקים ובגאיות, אמר שיתנבא עליהם, כלומר כאילו מדבר כנגדם כי הבמות והמזבחות והחמנים שבנוים עליהם יאבדו וישברו וסמך הנעבדים והעובדים להם מפני המעשה הנעשה בהם.
ואמר במותיכם מזבחותיכם חמניכם חלליכם גלוליכם וחרב כולל החרב ההורג העובדים והחרב הנותצת את המזבחות והבמות, כי גם יקרא חרב והוא הפטיש, כמו כי חרבך הנפת עליה, יתץ בחרבותיו.

פירוש חמניכם גלוליכם, שהיו עושים עובדי החמה.

[ו, ג]
ולגיאות -
כתיב וקרי ולגאיות ואחד הוא אלא שבקרי סימן ה"א הנקבה נהפכת ליו"ד נראת.

[ו, ה]
ונתתי, וזריתי -
מלרע בפשטא אחד.

[ו, ו]
בכל, תישמנה -
שרשה ישם עניין שממה ישם ושמם בענין אחד.

יחרבו -
בסגול היו"ד והחי"ת עניין חרבן.

ויאשמו -
בשו"א האל"ף עניין שממה וטעם למען בעבור, כי חטא הבמות הם המזבחות והגלולים.

[ו, ז]
ונפל חלל -
על דרך כלל.

[ו, ח]
והותרתי -
בכם שלא תפלו כלכם בחרב.

בהזרותיכם -
בא המקור ביו"ד הרבוי, לפי שהמקור הוא בדמות השם.
וכן בבנותיך גבך.

[ו, ט]
וזכרו -
אשר נשברתי לבם הזונה

אמרו קצת המפרשים:
שהוא כמו שברתי.

וכן תרגם יונתן:
די תברית,
ואיננו נכון שיהיה בנין נפעל יוצא ופירושו כמשמעו עומד, ויהיה את כענין מן כמו כצאתי את העיר אמר האל על דרך משל, שאני נשברתי מלבם הזונה ובא על דרך: ויתעצב אל לבו.

ונקוטו בפניהם -
בדגש הטי"ת ושרשו קטט ענינו עניין כריתה וכן משורש קוט, מענין זה ונקוטותם בפניכם פירוש בפניכם.

כתרגומו:
ויהון חזן,
על דרך יראו עיניו כידו.

אל הרעות -
כמו על.
וכן: אל ההרים לא אכל.

[ו, י]
וידעו כי לא אל חנם דברתי -
כמו בחנם, כלומר שיתקיים מה שדברתי וכן ואל הארון תתן את העדות, כמו ובארון.

[ו, יא]
כה אמר ה', הכה בכפך -
כפך בכפך כמו ויספוק את כפיו או הכה בכפך על ירכך כמו ספקתי על ירך.

ורקע ברגלך -
כשמכה אדם ברגל על הרגל, כאילו רוקע ושוטח הארץ תחתיו.

ואמר אח -
ענינו אוי ואבוי.
וכן תרגם יונתן:
ווי.

אל כל תועבות רעות בית ישראל -
סמוך על סמוך וכמוהו מספר מפקד העם נהרי נחלי דבש וחמאה והדומים להם.

אשר בחרב -
אשר בעונש התועבות בחרב ברעב ובדבר יפולו.

[ו, יב]
הרחוק -
מי שירחיק עצמו מן האויבים ויברח לארצות, בדבר ימות שם.

והקרוב -
שישיגוהו האויבים בחרב יפול.

והנשאר והנצור -
הנשאר בירושלם והוא שם במצור, ברעב ימות.
והנצור - פעול מן נוצר תאנה ענינו שהוא שמור בתוך העיר.
או הוא מענין מצור ומשרשו והוא נפעל ובא בשורק, כמו: נבוכים הם בארץ וכן כעיר נצורה.

וכן תרגם יונתן:
ודיעול לכרכי צירא.

[ו, יג]
וידעתם, אל כל גבעה -
כמו על וכמוהו רבים.

בכל ראשי ההרים -
חסר וי"ו החבור והוא כמו ובכל וכן: שמש ירח ראובן שמעון והדומים להם.

עבתה -
מן עץ עבות יאמר מן עבות, עבתה לנקבה בדגש התי"ו, כמו מן אדום, אדמה.

מקום אשר נתנו -
מקום סמוך למלת טעם וכן במקום לא ידע אל.

[ו, יד]
ונטיתי, שממה ומשמה -
הכפל לחזק.

ממדבר דבלתה -
בדל"ת כמו רבלתה ברי"ש וכן דעואל רעואל וזכר המקום הזה לפי ששם היה נבוכדנצר כאשר צרו חילו על ירושלם ושם העלו צדקיהו, כמו שכתוב: ויעלו אותו אל מלך בבל רבלתה.

הפרק הבא    הפרק הקודם