רד"ק לדברי הימים א' פרק יג

[יג, א]
לכל נגיד -
כלומר לכל נגיד שבהם קרא להתיעץ.

[יג, ב]
נפרצה נשלחה על אחינו -
כלומר נשלחה מלאכים הנה והנה בכל מקום.
ונפרצה כמו ופרצת ימה וקדמה, והכל ענין התפשטות הדברים לרוב, וזהו שאמר בספר שמואל ויוסף עוד דוד, כלומר אסף עוד מישראל על אשר היו אתו בהמליכו, כמו שאמר הנה כי לא דרשנוהו בימי שאול כי הוא החריב נוב עיר הכהנים, וכתיב בו: ולא דרש בה'.

[יג, ד]
כי ישר הדבר בעיני כל העם -
פעל עבר כי הוא חציו פתח.

[יג, ו]
בעלתה אל קרית יערים -
נקראת גם כן בעלה כמו שאומר בספר יהושע ותאר הגבול בעלה כי היא קרית יערים, וכן אמר אל קרית בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה וכן אמר בספר שמואל: מבעלי יהודה ושם היה הארון מיום אשר שב משדה פלשתים עשרים שנה, עד אשר העלו דוד משם.

אשר נקרא שם -
ובספר שמואל פירש שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו, לפיכך נקרא שם ומה שקראו במקום הזה, כן מה שלא קראו כן במקום אחר לפי שנתקדש שמו של הקב"ה עליו בהיותו בשדה פלשתים.

[יג, ט]
עד גורן כידון -
ובספר שמואל גורן נכון ושני שמות היו לו.
ואפשר כי נקרא כידון על שמת שם עזא, מענין יראו עיניו כידו.

[יג, י]
על אשר שלח ידו על הארון -
והוא לא היה לוי ובזה שגה דוד כי על ידי הלוים היה לו להביאו ולא בעגלה, כמו שכתוב: ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו וכן התודה הוא חטאו ואמר: כי לא לשאת ארון האלהים כי אם הלוים ואמר: פרץ השם בנו כי לא דרשנוהו כמשפט.

והענין אשר שגה דוד בזה הענין והוא מקרא מפורש, חשב כי לא יהיה חטא בזה אם ישאוהו בעגלה, אע"פ שכתוב בכתף ישאו כי אמר באותו זמן במדבר צוה השם כן לפי שהיה המשכן נשא בעגלות צוה לשאת הארון בכתף, להורות כי קדושת הארון גדולה מקדושת המשכן אבל בזמן שלא יהיה שם משכן חשב שאין חטא אם ינשא בעגלה.
ועוד כי בעגלה בא משדה פלשתים ובזה שגה.

[יג, יב]
היך אביא אלי -
כמו איך כי אותיות אהו"י מתחלפים, וכן בדניאל י' והיך יוכל עבד אדוני זה.

[יג, יג]
בית עובד אדום הגתי -
לוי היה ומן השוערים היה, כמו שכתוב: ועובד אדום ויואל השוערים.
וקראו גתי, לפי שהתגורר בגת.


רד"ק לדברי הימים א' פרק יד


[יד, ב]
וידע דוד כי הכינו -
לפי שראה המלכים היו שולחים לו המנחה.

[יד, ח]
לבקש את דוד -
להלחם עמו.

[יד, יד]
ממול הבכאים -
פירש בו תותים.

הפרק הבא    הפרק הקודם