רד"ק לדברי הימים א' פרק כד

[כד, ג]
ויחלקם דוד וצדוק וגו' -
היו"ד בסגול והחי"ת בקמץ והוא כמו ויחלקם האמור למעלה, כי שוים הם בניקוד, וכבר זכרתי דקדוקו בספר מכלל.
פירוש: לפי ששנה דוד המשמרות ממה שהיו כי מתחילה היו שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר, וראה דוד רבים לראשי גבורים לאלעזר מן בני איתמר ולקח עמו אחד מבני איתמר ואחד מבני אלעזר והוסיף עוד שמונה משמרות ותקן עשרים וארבעה משמרות, השש עשרה מאלעזר והשמונה מאיתמר, וזהו שאמר בית אב אחד אחוז לאלעזר, כלומר יותר על מה שהיה בתחילה, ואחוז אחוז לאיתמר, כלומר מה שהיה אחז לאיתמר היה גם עתה כן אחוז כי לא הוסיפו לו משמרה.

ונחלקו רבותינו:
יש מי שאומר כי משה תקן שמונה משמרות ד' מאלעזר וד' מאיתמר, בא שמואל והעמידן על שש עשרה שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר, בא דוד והעמידן על עשרים וארבע.

ויש מהם מי שאומר:
כי משה תקן שש עשרה שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר, באו שמואל ודוד והעמידום על עשרים וארבע, שנאמר: יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם.

[כד, ה]
ויחלקם בגורלות אלה עם אלה וגו' -
ר"ל כי לא נתן מעלה לאחד מהם על חברו כי כלם היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ומבני איתמר, לפיכך לא נתן להם מעלה זה על זה להיות זה קודם לזה, אלא כמו שעלה הגורל להם, כן היו לבד הכהונה הגדולה שהיתה מבני אלעזר כמו שפירשנו למעלה.

[כד, ו]
ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר -
עשרים וארבעה משמרות ובית ראשי הגברים ונתנם בקלפי ויצא הגורל הראשון ליהויריב וגו'.

[כד, לא]
אבות הראש -
כך היה שמו אבות, ופירושו לעמת אחיו הקטן שלא היה הגורל ראשון ואחריו הקטן אלא הפילו ביניהם גורלות, גם הם כמו שעשו הכהנים בין גדול בין קטן כאשר עלה בגורלו כך היה וכן אמר כקטן כגדול מבין עם תלמיד, פירוש המבין הוא הגדול והתלמיד הוא הקטן.

הפרק הבא    הפרק הקודם